• Hem
  • Internfeministi...
sida

Internfeministiska utskottet

Distriktets internfeministiska utskott har till uppgift att leda och utveckla vårt internfeministiska arbete.

Utskottet ansvarar för våra internfeministiska dokument och
håller dem uppdaterade. De håller också i olika internfeministiska aktiviteter, till exempel förträffar, konferenser och internfeministiska studier.

Till det internfeministiska utskottet kan partiföreningar och enskilda medlemmar vända sig för att få råd och stöd om de upplever internfeministiska problem, till exempel manlig dominans, motstånd mot internfeminismen eller sexuella trakasserier.

Ingenting som lyfts till utskottet kommer att föras vidare utan de berördas medgivande.

Utskottet kontaktas på: [email protected]

Utskottets medlemmar:
  • Emma Svensson
  • Grith Fjeldmose
  • Jennifer Hankins
  • Sofia Blommenhag
  • Walter Hornfelt
 
Våra internfeministiska dokument

Internfeministisk strategi för Vänsterpartiet Göteborg.
Den internfeministiska strategin berör huvuddragen i vårt interna arbete, så som studier, möten och arbetet i distriktsstyrelsen, partiföreningarna, parlamenten och valberedningen. Den är ett styrande dokument för
distriktet och riktar sig främst till medlemmar med styrelseuppdrag och internfeministiskt
ansvariga.

Feministisk lathund
Kortfattade tips på internfeministiska verktyg att använda vid möten.

Feministiska litteraturtips
Lista över tips på feministisk litteratur. Både böcker och tidskrifter, fakta och skönlitteratur. 

Handledning – återkommande könsseparata träffar
Könsseparata träffar är ett av våra verktyg i det internfeministiska arbetet. I det här dokumentet finns tips på hur ni kan få träffarna att bli värdefulla under en längre tid. Det lämpar sig för sammanhang där ungefär samma grupp träffas många gånger, t ex en partiförening,
distriktsstyrelsen eller kommunfullmäktigegruppen. 

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och andra kränkande handlingar

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk