• Hem
  • Upphandling
sida
Vänsterpartiet Göteborg upphandling

Upphandling

Kommunen behöver göra mer vid upphandlingar för att stärka de arbetandes villkor, höja miljö-, klimat- och djurskyddskraven och öka möjligheterna till arbete för personer långt ifrån arbetsmarknaden.

Alla upphandlingar ska vara socialt och ekologiskt hållbara

Kommunen köper in och upphandlar varor och tjänster för över 25 miljarder kronor årligen. Kommunen har kommit relativt långt i arbetet med att ta social och miljömässig hänsyn vid upphandlingar. Sedan upphandlingsfrågorna övergick från bolags- till nämndform ökar möjligheterna till bättre överblick och styrning vilket har varit nödvändigt.

Kommunen behöver samtidigt göra mer för att inom upphandlade företag stärka de arbetandes villkor, höja miljö-, klimat- och djurskyddskraven och öka möjligheterna till arbete för personer långt ifrån arbetsmarknaden.

Vid upphandlingar ska kommunen ställa skarpa klimatkrav så att inköpen så långt det är möjligt inte har negativ klimatpåverkan. Kommunen ska dessutom vara ledande i landet och pådrivande för en social och ekologisk upphandlingslagstiftning och praxis.

Vid samtliga upphandlingar ska kommunen ställa krav på arbetsvillkor som motsvarar fullvärdiga svenska kollektivavtal och meddelarfrihet. Kommunen ska även arbeta för att andelen socialt hållbara upphandlingar ökar och att tydliga krav på miljö- och djurskyddsvillkor ställs.

Den svenska arbetsmarknaden är könsuppdelad mellan olika branscher. Kommunens upphandlingar ska därför bidra till att öka sysselsättningen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden både i kvinno- och mansdominerade branscher. Kommunen ska använda så kallade reserverade kontrakt för icke-vinstdrivande leverantörer av vissa tjänster inom den sociala ekonomin i större utsträckning.

Försvaret av mänskliga rättigheter nationellt och internationellt ska inkluderas i upphandlingsarbetet. Kommunen ska så långt det är möjligt inte köpa varor och tjänster från företag som själva, eller är en del av företagskoncerner som, bryter mot mänskliga rättigheter i Sverige eller utomlands.

Leverantörer ska granskas systematiskt för att säkerställa att kraven i upphandlingar följs

För att nå målen med stadens inköp och säkerställa att ställda krav verkligen följs ska uppföljning av krav och systematisk kontroll av leverantörer prioriteras. Kommunen ska inte köpa varor och tjänster från oseriösa företag. Kommunen ska agera snabbt och kraftfullt när fusk, oegentligheter, kriminalitet, diskriminering eller osund konkurrens uppdagas.

Kommunen ska använda egna resurser hellre än upphandling

Innan inköp sker ska det alltid undersökas om staden har möjlighet att tillgodose behovet med egna resurser. Särskilt inom välfärdssektorn kan inköp ersättas genom större andel verksamhet i egen regi. Kommunens inköp kan också minska genom använda vara och material inom befintlig kommunalverksamhet eller genom högre grad av återbruk.

Vänsterpartiet arbetar för att:
  • Ställa krav på arbetsvillkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal och meddelarfrihet vid samtliga upphandlingar.
  • Samtliga upphandlingar ska vara socialt och ekologiskt hållbara.
  • Samtliga upphandlingar ska genomföras med skarpa miljö- och klimatkrav.
  • Alla krav vid upphandling även ska gälla underleverantörer.
  • Kommunens inköp inte ska ha negativ klimatpåverkan från plast och engångsmaterial.
  • Djurskyddskraven i kommunens upphandlingar höjs med målet att minst 90 procent av de animaliska produkter kommunen upphandlar ska vara KRAVmärkta.
  • Utveckla och tillämpa modellen ”reserverad upphandling”.
  • Öka de sociala företagens andel av upphandlingsvolymen.
  • Ställa krav på universell utformning vid upphandling för att tillgodose alla användares behov.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk