• Hem
 • Miljö och klima...
sida
Bild på gräs och blad

Miljö och klimat

Kommunen liksom resten av världen befinner sig i ett klimatnödläge. Klimat- och miljöfrågorna ska prioriteras högt.  

Vänsterpartiet arbetar för att:
 • Utlysa klimatnödläge i kommunen.
 • Sätta upp fler solpaneler på kommunala fastigheter.
 • Anlägga fler kommunala solcellsparker där även privatpersoner, bostadsrättsföreningar och organisationer ges möjlighet att ta del av tekniken.
 • Påskynda omställningen till fossilfri fjärrvärme och elproduktion till senast 2030.
 • Områden för produktion av förnybar energi som vind och sol ska bli en del av den kommunala översiktsplanen.
 • Införa särskilda klimatbudgetar för kommunens verksamheter.
 • Renoveringar ska ske klimatsmart genom klimateffektiva val av bygg- och anläggningsmaterial och energieffektivisering.
 • Ställa krav på solceller och energieffektiva lösningar i detaljplaner för bostäder.
 • Stadsplanering och detaljplaner ska utformas så att behovet av privat bil minskar.
 • Utreda försök med avskiljning av avfall i avlopp inom några av AB Framtidens bostadsområden för att dels återvinna vatten, dels få material till biogasframställning.
 • Information på alla kommunens återvinningsstationer ska tillgängliggöras, t.ex. genom punktskrift. Vegetarisk kost ska införas som förstahandsalternativ i de kommunala verksamheterna där personer vistas men inte bor, inklusive vid kurser och konferenser.
 • Öka andelen ekologisk mat och prioritera närproducerat i kommunens verksamheter.
 • Utreda var vertikala växthus i stadsbebyggelse kan anläggas för ökad lokal matproduktion.
 • Bygga ut nätet av dricksfontäner.
 • Driva kommunala fordon helt på el eller biogas.
 • Genomföra projekt på skola eller förskola där föräldrar ges möjlighet att köpa överbliven mat till självkostnadspris.
 • Underlätta byggnation av havsbaserad vindkraft utanför Göteborg.
 • Fler platser i kommunen ska inventeras för nyplantering av träd och tillskapande av grönytor.
 • En plan för klimatanpassningar ska tas fram.
 • Avfallstjänster för flerbostadshus ska utvecklas.
Takten i klimatarbetet måste öka

Kommunen liksom resten av världen befinner sig i ett klimatnödläge. Arbetet måste ske globalt men det finns även mycket att göra på lokal nivå. Uppfyllelsen av kommunens centrala klimatmål går i fel riktning. Den senaste rapporten från FN-organet IPCC visar hur bråttom det är att fatta offensiva beslut. Takten och intensiteten i klimatarbetet måste därför öka för att komma så nära målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning som möjligt.

Klimat- och miljöfrågorna ska prioriteras högt i kommunen, där miljö- och klimatprogrammet är en viktig utgångspunkt. De viktigaste områdena är hållbara fossilfria transporter och fossilfri och hållbar energiförsörjning. Kommunen ska också genomföra satsningar på hållbar matproduktion och hållbart byggande.

Produktionen av förnybar energi ska öka. Omställningen till fossilfri energiförsörjning ska intensifieras med fokus på investeringar i vind- och solenergi.

Investeringar i förnybar energi är långsiktigt lönsamma, vilket i vissa fall står i motsättning till de kommunala bolagens kortsiktiga lönsamhetskrav. Kommunala bolags ägardirektiv ska därför ändras vid behov så att den förnybara el- och fjärrvärmeproduktionen har lägre lönsamhetskrav och längre avskrivningstid. Fjärrvärmen ska ställas om till fossilfritt där hållbart producerade biobränslen kan vara en dellösning.

Styrningen och uppföljningen i kommunen ska bli tydligare genom en särskild klimatbudget och att alla beslut på ett tydligt sätt analyseras utifrån ett klimatperspektiv.

Den totala konsumtionen måste minska

För att bromsa klimatförändringarna behöver den totala konsumtionen minska och samhället ställas om mot en cirkulär ekonomi där produkter och råvaror i högre grad återanvänds och återvinns.

De resurser som genomsnittsinvånaren i Sverige använder motsvarar resurserna för fyra jordklot. Resursanvändandet är dock ojämnt fördelat. Kvinnor reser mer hållbart än män och överklassens livsstil bidrar till större utsläpp jämfört med arbetarklassens. Att utjämna klass- och könsskillnader är därför en förutsättning för att lösa miljö- och klimatutmaningarna.

Biologisk mångfald och ekosystem måste bevaras

Kommunen växer i snabb takt, vilket är positivt. Samtidigt innebär det stora utmaningar för biologisk mångfald och ekosystem. Göteborg tillhör den del av Sverige där klimatförändringarnas effekter riskerar bli svårast. Bevarandet av känsliga naturmiljöer behöver därför stärkas, likaså arbetet med klimatanpassningar. Närheten till natur, rekreation och fritidsaktiviteter är även viktigt för att göra det mer attraktivt att vistas i och semestra i närområdet och därmed bidra till minskat resande. En grön närmiljö gynnar biologisk mångfald och ger skydd både mot översvämningar och hetta.

För att skydda den biologiska mångfalden ska viktiga naturområden skyddas. Värnandet av ekologiskt känsliga miljöer och tillgången till grönområden ska gå före möjligheterna till kustnära exploatering och militära övningar. Strandskydd och riksintressen för rekreation ska bevaras för att säkerställa allas tillgång till hav och natur. Fler träd ska planteras och fler grönytor ska anläggas i kommunen. Skötsel av grönytor ska i ökad utsträckning främja biologisk mångfald och pollinerande insekter.

Havsmiljön är hotad. Genom att skydda havet mot bottentrålning och annan skadlig påverkan, gynnar vi biologisk mångfald, matproduktion och havets förmåga att lagra kol.

Vattenförsörjningen måste säkras

Kommunen står inför stora framtida utmaningar när det gäller vattenförsörjning och rening av avloppsvatten. Dessa utmaningar behöver hanteras, inte minst mot bakgrund av att översvämningsriskerna ökar med ett förändrat klimat. 

Invånarnas tillgång till rent dricksvatten ska säkras i framtiden. Dagvattnet ska omhändertas och förorenat vatten ska renas. Vattenkvaliteten i hav, sjöar och vattendrag ska förbättras och avloppsslammet ska bli renare.

Kommunen ska vara en klimatsmart arbetsgivare

Kommunen ska vara en klimatsmart arbetsgivare som belönar anställda som reser hållbart till jobbet, som minskar antalet tjänsteflygresor och utvecklar alternativ till resor så som digitala sammanträden. Här ska erfarenheterna av fler digitala möten under pandemin tas tillvara.

Den totala mängden avfall ska minska i kommunen och produkter ska i ökad utsträckning användas för återvinning, återbruk och återanvändning. Avfallstjänster för flerbostadshus ska utvecklas och servicen förbättras.

Giftiga kemikalier ska inte användas i kommunens verksamheter och arbetet för att minska spridningen av mikroplaster ska fortsätta. Särskild omsorg ska iakttas för alla miljöer där barn ofta vistas, både inomhus och utomhus. Mer behöver göras för att minska problemen med buller och luftföroreningar.

Matkonsumtionen har en stor miljö- och klimatpåverkan. Kommunen ska därför fortsätta utöka andelen ekologisk, närproducerad och vegetarisk mat. Möjligheterna till stadsnära odling ska utvecklas. Matsvinnet ska minska i kommunens verksamheter.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk