• Hem
 • Miljö och klima...
sida
Bild på gräs och blad

Miljö och klimat

Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Arbetet måste ske globalt men det finns även mycket att göra på lokal nivå. Vår politik kombinerar klimat- och miljösatsningar med en politik för rättvisa eftersom det hänger ihop.

Lokal klimat- och miljöpolitik i Göteborg

Oroande siffror pekar mot att flera av Göteborgs kommun centrala klimatmål går åt fel håll. Takten och intensiteten i klimatarbetet måste därför öka om målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning ska kunna nås.

De resurser som genomsnittsinvånaren använder motsvarar resurserna för fyra jordklot. Resursanvändandet är dock ojämnt fördelat. Kvinnor reser mer hållbart än män och överklassens livsstil bidrar till större utsläpp jämfört med arbetarklassens. Att utjämna klass- och könsskillnader är därför en förutsättning för att lösa miljö- och klimatutmaningarna.

För att bromsa klimatförändringarna behöver den totala konsumtionen minska och samhället ställas om mot en mer cirkulär ekonomi där produkter och råvaror i högre grad återanvänds och återvinns.

Vattenförsörjning i Göteborgs kommun

Kommunen växer i snabb takt, vilket är positivt. Samtidigt innebär det stora utmaningar för biologisk mångfald och ekosystem. Bevarandet av känsliga naturmiljöer behöver därför omhändertas på ett tydligt sätt.

Kommunen står inför stora framtida utmaningar när det gäller vattenförsörjning och rening av avloppsvatten. Dessa utmaningar behöver hanteras, inte minst mot bakgrund av att översvämningsriskerna ökar med ett förändrat klimat.

Invånarnas tillgång till rent dricksvatten ska säkras i framtiden. Dagvattnet ska omhändertas och förorenat vatten ska renas. Vattenkvaliteten i hav, sjöar och vattendrag ska förbättras och avloppsslammet ska bli renare.

Göteborgs kommuns arbete för att minska spridningen av mikroplaster ska fortsätta. Giftiga kemikalier ska inte användas i kommunens verksamheter, särskilt fokus ska vara miljöer där barn ofta vistas.

Klimat och miljöfrågorna ska prioriteras i Göteborgs kommun

Klimat- och miljöfrågorna ska prioriteras högt i kommunen. De viktigaste områdena är fossilfri energiförsörjning och hållbara transporter. Kommunen ska också genomföra satsningar på hållbar matproduktion och hållbart byggande.

Produktionen av förnybar energi ska öka. Omställningen till fossilfri energiförsörjning ska intensifieras med fokus på investeringar i vind- och solenergi.

Investeringar i förnybar energi är långsiktigt lönsamma, vilket i vissa fall står i motsättning till de kommunala bolagens kortsiktiga lönsamhetskrav. Kommunala bolags ägardirektiv ska därför ändras vid behov så att den förnybara el- och fjärrvärmeproduktionen har lägre lönsamhetskrav och längre avskrivningstid. Fjärrvärmen ska ställas om till fossilfritt där biobränslen kan vara en dellösning.

Styrningen och uppföljningen i kommunen ska bli tydligare genom en särskild klimatbudget och att alla beslut på ett tydligt sätt analyseras utifrån ett klimatperspektiv.

Kommunen ska vara en klimatsmart arbetsgivare som belönar anställda som reser hållbart till jobbet, som minskar antalet tjänsteflygresor och utvecklar alternativ som digitala sammanträden.

Skydda den biologiska mångfalden 

För att skydda den biologiska mångfalden ska viktiga naturområden skyddas. Värnandet av ekologiskt känsliga miljöer och tillgången till grönområden ska gå före möjligheterna till kustnära exploatering och militära övningar. Strandskydd och riksintresse för rekreation ska bevaras för att säkerställa allas tillgång till hav och natur.

Den totala mängden avfall ska minska i kommunen och produkter ska i ökad utsträckning användas för återvinning och återanvändning. Möjligheterna till återvinning i flerfamiljshus ska förenklas och förbättras.

Matkonsumtionen har en stor miljö- och klimatpåverkan. Kommunen ska därför fortsätta utöka andelen ekologisk, närproducerad och vegetarisk mat. Möjligheterna till stadsnära odling ska utvecklas. Matsvinnet ska minska i kommunens verksamheter.

Vänsterpartiet arbetar för att:

 • Sätta upp fler solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter.
 • Anlägga kommunala solcellsparker där även privatpersoner, bostadsrättsföreningar och organisationer ges möjlighet att ta del av tekniken.
 • Göra fjärrvärmen och elproduktionen helt fossilfri till år 2025.
 • Områden för produktion av förnybar energi som vind och sol ska bli en del av den kommunala översiktsplanen.
 • Införa särskilda klimatbudgetar för kommunens verksamheter till år 2020.
 • Renoveringar ska ske klimatsmart genom klimateffektiva val av bygg- och anläggningsmaterial och energieffektivisering.
 • Ställa krav på solceller och energieffektiva lösningar i detaljplaner för bostäder.
 • Stadsplanering och detaljplaner ska utformas så att behovet av privat bil minskar
 • Genomföra försök med avskiljning av avfall i avlopp inom några av AB Framtidens bostadsområden för att dels återvinna vatten och dels få material till biogasframställning.
 • Information på punktskrift ska finnas på alla kommunens återvinningsstationer.
 • Öka andelen vegetarisk mat i kommunens verksamheter.
 • Öka andelen ekologisk mat och prioritera närproducerat i kommunens verksamheter.
 • Utreda var vertikala växthus i stadsbebyggelse kan anläggas för ökad lokal matproduktion.
 • Bygga ut nätet av dricksfontäner.
 • Utreda förutsättningarna för att fasa ut plastpåsar i det lokala näringslivet.
 • Driva kommunala fordon på el eller biogas i så stor utsträckning som möjligt.
 • Genomföra projekt på skola eller förskola där föräldrar ges möjlighet att köpa överbliven mat till självkostnadspris.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk