• Hem
  • Arbetsmarknad o...
sida
Vänsterpartiet Arbete och vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Att ha ett arbete är en grundläggande rättighet. Både för att kunna vara självförsörjande, men även för att vara med och bidra till samhället. Att ha ett arbete är dessutom viktigt för att känna delaktighet och samhörighet.

Utbildning = jämlik arbetsmarknad

Utbildning är nyckeln till en jämlik arbetsmarknad. Vuxenutbildning och SFI är därför viktigt förnyanländas möjligheter att etablera sig i samhället och arbetslivet.

Personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller normbrytande funktionalitet har ofta svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är även hög arbetslöshet bland personer med en normbrytande funktionalitet som medför nedsatt arbetsförmåga. Även personer som har en normbrytande funktionalitet utan nedsatt arbetsförmåga diskrimineras på arbetsmarknaden.

Göteborgs kommun ska erbjuda utbildning och kompetenshöjande insatser. Det handlar bland annat om att fler ska få den kompetens som krävs på arbetsmarknaden.

För de som står långt från arbetsmarknaden behövs vuxenutbildning och andra arbetsmarknadsåtgärder för att komma i arbete. Kommunen ska därför ha en välfungerande vuxenutbildning som ska bedrivas i egenregi. Genom vuxenutbildningen ökar möjligheterna att läsa vidare på universitet och högskola eller att få arbete inom olika bristyrken.

Ta tillvara på kunskap och kompetens

Den strukturella rasismen och den patriarkala könsmaktsordningen har skapat en segregerad arbetsmarknad. Många av de personer som har flyttat till Sverige har med sig kompetens och erfarenhet som inte kommer till användning, samtidigt som det råder brist inom många yrken.

Validering ska användas för vidareutbildning och för personer med utländska utbildningar. Det gäller särskilt yrken med lågavlönade kvinnor med kort utbildningstid som har en gedigen yrkeserfarenhet.

Kommunen ska även bli bättre på att omvandla erfarenhet till kompetens genom validering av kunskaper. Det bidrar till att matcha de behov som finns på arbetsmarknaden och för att individer att kunna ställa om sig i yrkeslivet.

Enkla jobb = lönedumpning

Det har gjorts flera nationella satsningar för att skapa så kallade enkla jobb med lägre löner och osäkra anställningsformer. Det har lett till lönedumpning på arbetsmarknaden och riskerar att slå ut fasta jobb med bra anställningsvillkor. Det är dessutom uttalat att det är utrikes födda och kvinnor som ska ha de enkla jobben.

Göteborg ska erbjuda kommunala sommarjobb

Kommunala sommarjobb ska fortsatt erbjudas ungdomar mellan årskurs nio till årskurs två i gymnasiet. Kommunen ska även initiera ett samarbete med andra aktörer såsom regionen, näringsliv och andra för att skapa fler sommarjobb till ungdomar.

Vänsterpartiet arbetar för att:

  • Vuxenutbildningen ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta med validering.
  • Erbjuda alla ungdomar i årskurs nio till årskurs två i gymnasiet kommunala sommarjobb.
  • Arbeta för att återta vuxenutbildningen i kommunal regi inför varje ny upphandling.
  • Erbjuda utbildning och arbetslivsinriktad praktik till de som står längst från arbetsmarknaden.
  • Öka sysselsättningsgraden för personer med normbrytande funktionalitet.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk