• Hem
  • Arbetsmarknad o...
sida
Vänsterpartiet Arbete och vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Att ha ett arbete är en grundläggande rättighet och utbildning är nyckeln till en jämlik arbetsmarknad. Kommunen ska erbjuda utbildning och kompetenshöjande insatser så att fler ska få den kompetens som krävs på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet arbetar för att:
  • Vuxenutbildningen ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta med validering.
  • Fler unga ska ha möjlighet att läsa in sina gymnasiebetyg genom vuxenutbildningen.
  • Erbjuda alla ungdomar i årskurs nio till årskurs två i gymnasiet kommunala sommarjobb och lovjobb.
  • Återta vuxenutbildningen i kommunal regi.
  • Erbjuda utbildning och arbetslivsinriktad praktik till de som står längst från arbetsmarknaden.
  • Utöka stödfunktioner i form av specialpedagoger, speciallärare, kuratorer och studie- och yrkesvägledare för SFI-elever.
  • Erbjuda lån av datorer eller andra digitala verktyg till SFI-elever.
  • Öka sysselsättningsgraden för personer med normbrytande funktionalitet.
Arbetsmarknaden är segregerad

Att ha ett arbete är en grundläggande rättighet. Både för att kunna vara självförsörjande men även för att vara med och bidra till samhället. Att ha ett arbete är dessutom viktigt för att känna delaktighet och samhörighet.

Den strukturella rasismen och den patriarkala könsmaktsordningen har skapat en segregerad arbetsmarknad. Många av de personer som har flyttat till Sverige har med sig kompetens och erfarenhet som inte kommer till användning samtidigt som det råder brist på personal inom många yrken.

Vuxenutbildningen ska bedrivas i egenregi för högre kvalitet

Unga som har bedrivit sin gymnasieutbildning på distans på grund av covid 19-pandemin kan ha ett ökat behov av vuxenutbildning under de kommande åren. Personer som har blivit av med jobbet under pandemin kan vilja byta yrkesbana eller läsa in gymnasiebetyg för att kunna studera vidare.

Merparten av vuxenutbildningen i Göteborg drivs av privata aktörer som kommunen upphandlar. De återkommande upphandlingarna leder till kortsiktighet för vuxenutbildningen, skapar oro för personalen och en ohållbar situation på många arbetsplatser. Vuxenutbildningen har därför svårigheter med både kompetensförsörjning, arbetsmiljö, och med att utveckla kvaliteten på utbildningarna. Privatiseringen av arbetsförmedlingen riskerar dessutom att skapa ett högre tryck på kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.

För de som står långt från arbetsmarknaden behövs vuxenutbildning och andra arbetsmarknadsåtgärder för att komma i arbete. Kommunen ska därför ha en välfungerande vuxenutbildning som ska bedrivas i egenregi. Fler personer ska ha möjlighet att studera på vuxenutbildningen. Unga som inte har fullgjort sina gymnasiestudier ska få en andra chans genom vuxenutbildningen. Genom vuxenutbildningen ökar möjligheterna att läsa vidare på universitet och högskola eller att få arbete inom olika bristyrken.

Utbildnings- och valideringsmöjligheterna för nyanlända ska förbättras

Utbildning är nyckeln till en jämlik arbetsmarknad. Vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI) är därför viktigt för nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället och arbetslivet. SFI-utbildningen ska hålla hög kvalitet och ge eleverna en god grund för fortsatta studier eller arbete. Tillgång till studie- och yrkesvägledning ska erbjudas före, under och vid slutet av studierna. SFI-utbildningen ska vara helt avgiftsfri. Därför ska eleverna erbjudas möjlighet att låna datorer eller andra digitala verktyg både i utbildningslokalerna och för hemlån.

Validering ska användas för vidareutbildning och för personer med utländska utbildningar. Det gäller särskilt yrken med lågavlönade kvinnor med kort utbildningstid som har en gedigen yrkeserfarenhet. Kommunen ska även bli bättre på att omvandla erfarenhet till kompetens genom validering av kunskaper. Om den validerade kompetensen inte motsvarar en hel utbildning eller examen ska studievägledning erbjudas. Det bidrar till att matcha de behov som finns på arbetsmarknaden och för att individer att kunna ställa om sig i yrkeslivet.

Kommunen ska inte satsa på så kallade ”enkla jobb”

Satsningar på så kallade enkla jobb med lägre löner och osäkra anställningsformer leder till lönedumpning på arbetsmarknaden. Detta riskerar att slå ut fasta jobb med bra anställningsvillkor. Det är dessutom ofta uttalat att det är utrikes födda och kvinnor som ska ha dessa jobb. Till kategorin enkla jobb klassas vanligen gig-arbeten där enskilda arbetare räknas som sin egen arbetsgivare trots att de arbetar på uppdrag av företag. Ofta drabbas invandrare och personer långt från arbetsmarknaden av dessa arbeten som dumpar så väl löner som arbetsmiljövillkor. Gig-arbeten ökar risken för så väl psykisk som fysisk ohälsa och fungerar ofta inte som en väg in på den vanliga arbetsmarknaden.

Personer med normbrytande funktionalitet ska få enklare att komma in på arbetsmarknaden

Personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller normbrytande funktionalitet har ofta svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är även hög arbetslöshet bland personer med en normbrytande funktionalitet som medför nedsatt arbetsförmåga. Även personer som har en normbrytande funktionalitet utan nedsatt arbetsförmåga diskrimineras på arbetsmarknaden. 

Ungdomar ska erbjudas kommunala sommarjobb 

Kommunala sommarjobb ska fortsatt erbjudas ungdomar mellan årskurs nio och årskurs två i gymnasiet. Fler ungdomar ska få denna möjlighet. Kommunen ska även initiera samarbete med regionen, näringsliv och andra aktörer för att skapa fler sommarjobb och jobb på andra skollov till ungdomar.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk