• Hem
 • Stadsutveckling...
sida
Vänsterpartiet Göteborg bostadspolitik, bostad, stadsutveckling

Stadsutveckling och bostäder

Rätten till bostad och god livsmiljö är grundläggande och en del av den generella välfärden. Bostadsbristen ska byggas bort och kommunen ska fortsätta förtätas. Inriktningen ska vara att bygga hyresrätter samt att bygga tätt och tillgängligt med ekologisk och social hållbarhet.

Vänsterpartiet arbetar för att:
 • Göra fler av Göteborgs offentliga ytor och verksamheter avgiftsfria.
 • Bygga 2500 bostäder inom allmännyttan per år från 2025 varav minst 2000 ska vara hyresrätter.
 • Bygga 25 000 bostäder till 2026.
 • Omvandla byggherrebolaget inom AB Framtiden till ett utförande byggbolag.
 • Genomföra renoveringar inom allmännyttan på ett sådant sätt att alla har möjlighet att bo kvar.
 • Bogemenskaper och andra kollektivboendeformer ska främjas.
 • Tillgänglighetsanpassa alla kommunens lokaler.
 • Bygga hyresrätter med en snitthyra på max 1650 kronor per kvadratmeter och år.
 • Prioritera ekologiskt hållbara, energisparande och energiproducerande lösningar som inte åläggs hyresrättsinnehavare att betala via hyran vid bostadsproduktion och renoveringar.
 • Vid marktilldelning ställa krav på privata fastighetsägare att överlåta motsvarande 12,5 procent av nytt bostadsbestånd för sociala ändamål.
 • Vid marktilldelning ställa krav på privata fastighetsägare att förmedla samtliga lediga hyresrätter i sitt bestånd på BoPlats.
 • Vid marktilldelning ställa krav på privata fastighetsägare att förhandla om hyreshöjningar och renoveringar av hyresrätter med berörda hyresgäster.
 • Vid renovering och standardhöjningar inom allmännyttan erbjuda ett minimialternativ som innebär ingen eller en mycket liten hyreshöjning så att alla hyresgäster har möjlighet att bo kvar.
 • Allmännyttan ska komplettera sina hyresrätter med de storlekar och lägenhetstyper som saknas i varje område.
 • Inga ombildningar ska göras i allmännyttans bestånd.
 • Personer som utsätts för våld i nära relationer ska kunna få förtur till vissa lägenheter.
Göteborg ska tillhöra göteborgarna

Göteborgarna har rätt att äga sin egen stadsmiljö. Under den gångna mandatperioden har högerpartierna i Göteborg försökt att sälja ut gemensamt ägda byggnader i stor skala. Dessutom försöker de avgiftsbelägga så mycket som möjligt, allt ifrån museer till offentliga toaletter.

Idag är Göteborg en segregerad stad. Segregationen kommer till uttryck i form av boendesegregation och stora skillnader i inkomst, utbildningsnivå och hälsa mellan invånarna i olika stadsdelar. Det är tydligt att kommunens segregering är en klassfråga och att högerpartiernas ambition är att stärka den genom utförsäljning, avgiftsbeläggning och avvecklingen av gemensamma ytor.

Bostadsbristen ska byggas bort

Bostadsbristen är stor i Göteborg. Befolkningen har ökat fortare än antalet bostäder vilket leder till att fler personer får dela på färre bostäder. Till exempel lever allt fler barnfamiljer trångt i allt för små lägenheter. Många unga vuxna bor hemma i väntan på att få flytta hemifrån. Nyblivna föräldrar lämnar kommunen i jakt på boenden de har råd med och möjlighet att få tag på. Många unga vuxna bor hemma i väntan på att få flytta hemifrån.

Rätten till bostad och god livsmiljö är grundläggande och en del av den generella välfärden. Bostadsbristen ska byggas bort och kommunen ska fortsätta förtätas. Inriktningen ska vara att bygga hyresrätter samt att bygga tätt och tillgängligt med ekologisk och social hållbarhet. Att bygga tätt gör det möjligt för alla att ha bra kollektivtrafik och offentlig och kommersiell service inom gångavstånd. Då blir också behovet av privat bil mindre. Behovet av nära natur och en grön närmiljö för lek och rekreation ska tillgodoses. Det ska även finnas tillräckligt utrymme för gator och ett effektivt gatunät för cykel.

Fler hyresrätter med rimlig hyra ska byggas

Nya bostäder som byggs är ofta dyra bostadsrätter eller hyresrätter med höga hyror. Det är inte längre samhällsekonomiskt hållbart att ensidigt låta marknaden och dess företag styra bostadsbyggandet då byggbolagen bygger för att maximera vinster, inte för att lösa bostadsbristen.

Kommunen behöver ta sitt bostadsförsörjningsansvar och bygga hyresrätter med rimliga hyror som personer med låga inkomster har råd att efterfråga. Kommunen ska arbeta mer mål- och lösningsfokuserat för att bygga bort bostadsbristen genom att bygga ut staden. På de platser som kan bebyggas men som ligger längre ifrån samhällsservice ska studentbostäder övervägas som alternativ. Antalet detaljplanerade hyresrätter ska öka. Det är viktigt att säkerställa en kommunal planeringsreserv för att kunna bygga billiga bostäder när de ekonomiska och politiska möjligheterna finns. Därför driver Vänsterpartiet på för att ta fram kompletterande planer som snabbt kan öka bostadsproduktionen om förutsättningarna förbättras. Det kan ske till exempel i de så kallade mellanrummen mellan stadsdelarna men även på annan mark.

Vid marktilldelning ska krav ställas på att den blivande hyresvärden placerar sina lediga hyresrätter i Boplats kösystem och att de ska uppträda ansvarsfullt gentemot sina hyresrättsinnehavare. Dessutom ska de förhandla och komma överens med Hyresgästföreningen vid hyresförhandlingar och renoveringar.

Bostadssegregationen ska brytas

Bostadssegregationen ska brytas genom att bygga mer socialt blandat. Det innebär att blanda upplåtelseformer i större utsträckning. Bland annat ska fler billiga hyresrätter byggas i områden med få hyresrätter. I alla områden ska tillgången till god service och bra kollektivtrafik öka för att minska bilberoendet. Insatser ska göras för att öka inflyttningen av personer med låg inkomst till områden med hög medelinkomst för att bryta segregationen i kommunen.

Huvudspåret inom stadsutvecklingen är idag att förtäta och bygga inifrån och ut. Förtätningen fokuseras ofta på att tillföra bostadsrätter i områden med en majoritet hyresrätter. Syftet är att bygga en mer socialt blandad stad och bryta segregationen, men utestänger snarare de som inte har råd att köpa sin bostad.

Utöver direkt förtätning i den så kallade mellanstaden ska Göteborg byggas ihop i de stora mellanrummen mellan våra stadsdelar. Planering för att bygga ihop Kortedala och Bergsjön, genom att förtäta längs med Almanacksvägen och Kortedalavägen ska stärkas. Hjällbo, Hammarkullen, Angered Centrum, Gårdsten, Lövgärdet och Rannebergen ska planeras för att byggas ihop utan att Lärjeåns dalgång påverkas.

Alla ska kunna bo kvar vid en renovering

Stora delar av hyresbeståndet i kommunen behöver renoveras. Särskilt miljonprogramsbostäderna står inför ett stort renoveringsbehov. Det finns risk för att dessa bostäder renoveras på ett sätt som medför kraftigt höjda hyror, vilket leder till att många hyresrättsinnehavare inte kan bo kvar. Detta kallas ofta för renovräkning, ett djupt ohållbart fenomen som behöver stoppas.

Beståndet av hyresrätter med förhållandevis låg hyra i befintligt bestånd renoveras ofta bort. Fastighetsägare väntar på att hyresrättsinnehavare flyttar ut och passar då på att göra en totalrenovering vilket möjliggör kraftiga hyreshöjningar. En konsekvens av detta blir att lägenheter för de med låga eller normala inkomster blir allt svårare att hitta.

Kommunen ska värna bostaden som en mänsklig och social rättighet. Hyresnivåerna inom allmännyttan ska aldrig höjas markant. Renoveringar av allmännyttan ska genomföras så alla hyresrättsinnehavare har råd att bo kvar och det demokratiska inflytandet hos hyresrättsinnehavaren ska säkerställas. Fastighetsägare ska genomföra dialoger så att de boende verkligen blir lyssnade på och får ha ett reellt inflytande över beslut som påverkar deras och grannars bostäder och möjlighet att kunna bo kvar efter renovering.

Allmännyttan ska stärkas

Genom allmännyttiga bostadsbolag kan kommunen påverka vad och hur mycket som byggs genom ägardirektiv och demokratisk styrning. Allmännyttan ska därför stärkas och utförsäljningar upphöra. Allmännyttan ska öka sin produktion och andelen hyresrätter i kommunen ska öka. Nya hyresrätter ska byggas efter människors behov och resurser och inte för att maximera fastighetsägares vinster. Arbetet med att hitta modeller med låg hyressättning ska fortsätta och utvecklas. Allmännyttan behöver även öka produktionen av stora lägenheter för att möta behovet hos stora barnfamiljer och människor som väljer att leva i kollektiv eller generationsboende.

Kommunen ska ha ett utförande byggbolag

Framtiden Byggutveckling skapades som ett steg mot att få ett byggande bolag. Kommunen ska ta fler steg mot att bolaget ska bli ett utförande byggbolag.

Det ska byggas klimatsmart i kommunen

Både vid nyproduktion och ombyggnad uppstår fossila utsläpp och de behöver ersättas av klimatsmart byggande med fossilsnåla material samt energisparande och elproducerande lösningar.

Stadsbyggandet behöver dessutom anpassas till ett förändrat klimat. Träd och grönytor behöver säkras och riskerna för extremväder omhändertas i planeringen. Förebyggande arbete och beredskap behövs i områden med bostäder, arbetsplatser och annan verksamhet som riskerar att drabbas av översvämningar och andra extrema väderhändelser. Planer kan behöva omprövas utifrån klimatförändringarna, där det underjordiska parkeringsgaraget i Skeppsbron är ett tydligt exempel.

Kommunen ska bygga slutna kvarter i större utsträckning för att främja granngemenskap och trygghet. Slutna kvarter bidrar även till att bevara fler grönytor då de tar upp mindre yta än punkthus eller andra friliggande bostadshus. Exklusiva bostadsrätter med tjusig utsikt och villor för de förmögna ska inte få gå före förtätning och fler hyresrätter.

Ingen ska behöva vara hemlös

Kommunen ska motverka hemlöshet genom bland annat uppsökande arbete, individuella insatser och att reservera lägenheter för kommunala kontrakt och Bostad först. Att bryta osäkra boendesituationer är något av det viktigaste kommunen kan göra i kampen mot hemlöshet.

Byggandet av välfärds- och idrottslokaler ska prioriteras 

I planprocessen ska välfärdens och idrottens behov tydligare uppmärksammas och tas hänsyn till för att tillgodose kommunens egna verksamheters behov av lokaler. Riktlinjer och nyckeltal för sociala behov ska tas fram och implementeras i planprocessen. Stadsplaneringen måste inkludera människors behov av förskolor och skolor, fritidsgårdar, mötesplatser, lek- och idrottsplatser och mycket mer där de bor.

Parkeringsplatser ska bli färre och köpcentrum motverkas

Antalet parkeringsplatser per nybyggd lägenhet ska minska. Kommunen ska bygga parkeringshus istället för parkeringar på gator eller andra öppna ytor. Kostnad för parkeringsgarage eller p-platser för bil ska inte läggas på hyran utan bekostas av användare av parkeringar.

Byggnationen av nya externa köpcentrum ska aktivt motverkas både för att värna klimatet och för att främja den lokala handeln. Istället ska det finnas lokaler för verksamheter och affärer i bottenplan på byggnader i så stor utsträckning som möjligt.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk