• Hem
 • Personal och ar...
sida

Personal och arbetsmiljö

Personalsituationen i kommunen är svår och arbetsmiljön är ansträngd. Vänsterpartiet vill minska sjuktalen genom att anställa fler, förbättra arbetsmiljön, införa kortare arbetstid och stoppa alla former av privatiseringar. De lägsta lönerna ska också höjas.

Vänsterpartiet arbetar för att:
 • Avskaffa löneskillnader baserade på kön.
 • En översyn av stadens lönepolitik för en mer jämlik lönesättning mellan yrkeskategorier ska genomföras.
 • Genomföra successiv utbyggnad av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
 • Möjliggöra för olika former av arbetstidsinnovationer.
 • Antalet bemanningsanställda inom kommunens hälso- och sjukvård ska minska.
 • All personal inom välfärdssektorn som har behov av arbetskläder ska få det.
 • Öka antalet anställda inom välfärden.
 • Återkommunalisera välfärdsverksamhet och stoppa all privatisering av den offentliga välfärden.
 • Alla chefer i kommunen ska genomgå utbildning i att rekrytera utan att diskriminera.
 • Stoppa användandet av bemanningsföretag inom välfärdssektorn.
 • Arbetet med validering av kompetens ska stärkas.
 • Stärka professionerna genom att erbjuda vidareutbildning och kompetensutveckling på betald arbetstid. All välfärdspersonal ska erbjudas kompetensutveckling inom området våld i nära relation.
 • Det ska finnas balans mellan krav och resurser för anställda.
 • Minska antal anställda per chef inom välfärdssektorn.
 • Genomföra satsningar på de med lägst löner.
 • Stärka de fackliga organisationernas inflytande på kommunens arbetsplatser.
 • Tillsvidareanställningar ska vara norm och användningen av visstidsanställningar ska upphöra.
 • Ge all personal möjlighet till friskvård på arbetstid.
 • Gratis mensskydd ska finnas på alla arbetsplatser.
 • Erbjuda alla nyanställda i kommunen introduktionsutbildning i normkritik.
 • Kvinnors arbetsvillkor och arbetsmiljö ska kartläggas för att uppnå mer jämställda arbetsvillkor.
 • Kommunens särskilda anställningstrygghet skall värnas och även omfatta stadens bolag.
Arbetsvillkoren för kommunens anställda måste bli bättre

Personalsituationen i kommunen är svår och arbetsmiljön är ansträngd. Många verksamheter präglas av hög arbetsbelastning och för låg grundbemanning. Det har skapat höga sjuktal, främst hos kvinnor i välfärdsyrken.

Personalen är kommunens viktigaste resurs. Deras erfarenhet och kompetens ska därför tas tillvara. Detta ska genomsyra hela kommunens organisation.

Arbetstiden ska kortas för att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Att minska sjuktalen ska prioriteras. Första linjens chef ska ha mandat att styra över verksamheten i samverkan med medarbetarna. Första linjens chef ska ha rimligt antal medarbetare för att kunna ha ett närvarande ledarskap arbeta med rehabiliterande och arbetsmiljöfrämjande insatser. Även friskvårdsarbetet behöver stärkas.

Personalen har rätt till delaktighet och påverkansmöjligheter. Medarbetarinflytandet ska därför stärkas och utvecklas. De fackliga organisationerna ska få ökat inflytande i kommunen.

Stora delar av problemen med arbetsmiljön kan härledas till effekterna av styrmodellen New Public Management (NPM). Modellen infördes för att få en billigare och effektivare välfärd. Konsekvenser av NPM blev istället minskat inflytande och medbestämmande för anställda till följd av styrning uppifrån och kontroll.

Att styra välfärden genom NPM innebär att styra mot en billigare och effektivare verksamhet istället för att satsa de resurser som välfärden behöver. Bakom orden om effektiviseringar döljer sig stora nedskärningar samtidigt som mål om ökad kvalitet på välfärden kvarstår. Detta leder till en obalans mellan krav och resurser och i förlängningen till en ohälsosam arbetsmiljö med stress och höga sjuktal. Konkurrensutsättningen har skapat kundtänkande och ökat dokumentationskrav vilket har lett till ökad administrativ börda. Kommunens hierarkiska organisation med många chefsled har skapat otydliga beslutsvägar och flyttat makten från personalen till högre chefer. Samverkansklimatet mellan fack och kommunen som arbetsgivare har blivit sämre och fackens inflytande har minskat.

Personal ska ha rätt till heltid och fast anställning ska vara norm

Rätten till att arbeta heltid ska fortsätt garanteras och tillsvidareanställningar ska vara norm för alla kommunens anställda.

Löneskillnaderna mellan könen ska minska och lägstalönerna höjas

Skillnaderna i arbetsvillkor och förutsättningar skiljer sig åt beroende på kön. De kvinnodominerade sektorerna har sämre förutsättningar än de mansdominerade. Många rektorer och enhetschefer inom de kvinnodominerade sektorerna har ansvar för ett alltför stort antal anställda vilket bland annat leder till sämre arbetsmiljö.

Kommunens personalpolitik ska vara feministisk. Det handlar om vilka som får arbetskläder, har trygga anställningar och möjligheter till utveckling i arbetslivet.

Kommunen ska minska löneskillnaderna mellan könen och höja lönerna för lågavlönade grupper. Det innebär också att de med höga löner måste avstå större löneökningar till förmån för de som tjänar minst.

Kompetensen och erfarenheter hos anställda ska tillvaratas och utvecklas

Kommunen har problem med kompetensförsörjning och rekrytering. Situationen förvärras genom att allt fler anställda väljer att byta arbetsplats på grund av den anstränga arbetsmiljön.

Att personal inte får den kompetensutveckling som krävs för arbetet skapar både stress och en känsla av otillräcklighet. Något som även innebär en risk för de som tar del av den kommunala välfärden.

Det är viktigt att ta tillvara kompetens och erfarenheter hos anställda, både hos befintlig personal och vid rekrytering. Validering av kunskaper och kompetensutveckling för anställda ska genomföras. All personal ska ha tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Det är av särskild vikt att all personal inom välfärdsområdet får tillräcklig utbildning inom området våld i nära relation.

Kommunen ska aktivt arbeta mot diskriminering

Den strukturella rasismen finns inom kommunen och bland dess anställda. Utrikes födda arbetar i högre utsträckning inom arbetaryrken och få chefer är födda utanför Europa.

Kommunen ska aktivt arbeta mot diskriminering. Kunskaper om att rekrytera utan att diskriminera ska därför förstärkas utifrån ett normkritiskt perspektiv och kunskapen om rasistiska och sexistiska strukturer ska öka bland kommunens chefer.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk