• Hem
 • Personal och ar...
sida

Personal och arbetsmiljö

Personalen är Göteborgs kommuns viktigaste resurs. Deras erfarenhet och kompetens ska därför tas tillvara. Detta ska genomsyra hela Göteborgs kommuns organisation. Vi i Vänsterpartiet Göteborg vill att fler ska trivas på sitt arbete genom att öka personals inflytande och rättigheter och genom förbättrad fysisk arbetsmiljö.

New Public Management = dålig personalpolitik

Stora delar av problemen med arbetsmiljön kan härledas till effekterna av styrsystemet New Public Management (NPM). Systemet skapades för att få en billigare och effektivare välfärd. Konsekvenser av NPM blev istället minskat inflytande och medbestämmande för anställda till följd av styrning uppifrån och kontroll.

Personalsituationen i kommunen är svår och arbetsmiljön är ansträngd. Många verksamheter präglas av hög arbetsbelastning och för låg grundbemanning. Det har skapat höga sjuktal, främst hos kvinnor i välfärdsyrken.

Konkurrensutsättningen har skapat ökat kundtänkande och dokumentationskrav. Något som förvärrat arbetsmiljön och utökat den administrativa bördan. Kommunens hierarkiska organisation med många chefsled har skapat otydliga beslutsvägar och flyttat makten från personalen till högre chefer.

Att få ner sjuktalen ska prioriteras. Första linjens chefer ska få ett rimligt antal medarbetare för att kunna arbeta med rehabiliterande och arbetsmiljöfrämjande insatser. Friskvårdsarbetet behöver också stärkas.

Kommunen har problem med kompetensförsörjning och rekrytering. Något som orsakar en brist på personal inom flera områden. Situationen förvärras genom att allt fler anställda väljer att byta arbetsplats på grund av den anstränga arbetsmiljön.

Den fysiska arbetsmiljön i Göteborgs kommun

Arbetsmiljön har även blivit sämre till följd av att många arbetsplatser byggs om till kontorslandskap. Det är en lösning som sällan passar i kommunal verksamhet.

Att bygga öppna kontorslandskap eller aktivitetsbaserade arbetsplatser är en kortsiktig lösning för att spara pengar, men som också är kontraproduktiv då det istället leder till hög sjukfrånvaro. Alla kommunens arbetsplatser ska vara ändamålsenligt utformade.

Vi vill öka personalens inflytande på sina arbetsplatser i Göteborg

Personalen har rätt till delaktighet och påverkansmöjligheter. Medarbetarinflytandet ska därför stärkas och utvecklas. Rätten till att arbeta heltid ska fortsätt garanteras och tillsvidareanställningar ska vara norm för alla kommunens anställda. Arbetstiden ska kortas för att skapa ett mer hållbart arbetsliv.

Att personal inte får den kompetensutveckling som krävs för arbetet skapar både stress och en känsla av otillräcklighet. Något som även innebär en risk för de som tar del av den kommunala välfärden. Vänsterpartiet Göteborg vill att all personal ska ha tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. 

Arbete på olika villkor och förutsättningar

Skillnaderna i arbetsvillkor och förutsättningar skiljer sig åt beroende på kön. De kvinnodominerade sektorerna har sämre förutsättningar än de mansdominerade.
Många rektorer och enhetschefer inom de kvinnodominerade sektorerna har ansvar för ett för stort antal anställda vilket bland annat leder till sämre arbetsmiljö.

Den strukturella rasismen finns inom kommunen och bland dess anställda. Utrikes födda arbetar i högre utsträckning inom arbetaryrken och få chefer är födda utanför Europa.

Vänsterpartiet Göteborg vill att Göteborgs kommuns personalpolitik ska vara feministisk. Det handlar om vilka som får arbetskläder, har trygga anställningar och möjligheter till utveckling i arbetslivet.

Vänsterpartiet Göteborg vill minska löneskillnaderna mellan könen och höja lönerna för lågavlönade grupper. Det innebär också att de med höga löner måste avstå större löneökningar till förmån för de som tjänar minst.

Vänsterpartiet Göteborg vill upprätta ett aktivt arbete mot diskriminering. Kunskaper om att rekrytera utan att diskriminera ska därför förstärkas utifrån ett normkritiskt perspektiv och kunskapen om rasistiska och sexistiska strukturer ska öka bland kommunens chefer.

Vänsterpartiet Göteborg arbetar för att fler ska trivas på sitt arbete genom att:

 • Ta bort löneskillnaderna baserade på kön.
 • Genomföra fler försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
 • All personal inom välfärdssektorn som har behov av arbetskläder ska få det.
 • Öka antalet anställda inom välfärden.
 • Återkommunalisera välfärdsverksamhet och stoppa all privatisering av den offentliga välfärden.
 • Alla chefer i kommunen ska genomgå utbildning i att rekrytera utan att diskriminera.
 • Stoppa användandet av bemanningsföretag inom välfärdssektorn.
 • Minska antal anställda per chef inom välfärdssektorn.
 • Genomföra satsningar på de med lägst löner.
 • Stärka de fackliga organisationernas inflytande på kommunens arbetsplatser.
 • Minska användningen av timanställningar och upphöra användningen av visstidsanställningar
 • Ge all personal möjlighet till friskvård på arbetstid.
 • Erbjuda alla nyanställda i kommunen introduktionsutbildning i normkritik.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk