• Hem
 • Kollektivtrafik...
sida
Vänsterpartiet Göteborg Kollektivtrafik, bilism och cyklande

Kollektivtrafik, bilism och cyklande

Alla invånare i Göteborg ska ha möjlighet att kunna ta sig fram på ett hållbart sätt. De hållbara transportalternativen ska därför öka på bekostnad av de ohållbara.

Det ska vara enkelt att åka kollektivt i Göteborg

Det ska vara enkelt för alla invånare att resa för att få ihop sin vardag och fritid. Skolungdomar ska fortsatt få fria kollaktivtrafikresor och fler pensionärsgrupper ska inkluderas i pensionärskortet för kollektivtrafik. Klasstillhörighet och ekonomisk situation ska inte avgöra vilka som har möjlighet att resa i kommunen.

Hastigheterna för bilar i centrum ska sänkas. Centrala delar som tas i anspråk av bilar ska omvandlas i större utsträckning så att de kommer fler invånare till del genom fler grönytor och att gång och cykel prioriteras.

För att förbättra förutsättningarna att resa kollektivt ska spårvägen i centrala Göteborg skiljas från övrig trafik i större utsträckning, bland annat genom ökad planskildhet. Kommunen inför miljözoner för vissa fordonstyper från och med år 2020.

Fler invånare ska välja mer klimatsmarta alternativ till bilen genom bland annat stimulansmedel. Förutsättningarna för elbilar ska förbättras. Kommunen ska arbeta för ökad elektrifiering av den icke-spårburna kollektivtrafiken.

Västsvenska paketet och Sverigeförhandlingens Storstadssatsning innebär en positiv utveckling för kommunen och stora infrastruktursatsningar är nödvändiga i takt med att kommunen växer. Bilåkandet minskade kraftigt när trängselskatten infördes, men har det senaste året börjat öka igen. Därför krävs ytterligare åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken.

Göteborg ska vara en stad att cykla i

Göteborg är historiskt en stad byggd för bilen och avstånden mellan stadsdelarna är ibland stora. Det är något som fortsatt präglar kommunens infrastruktur och bilismen tar en alltför stor plats av stadsutrymmet. För att möjliggöra för alla att kunna resa i kommunen behöver det kollektiva resandet och resandet med cykel öka på bekostnad av bilresandet.

Förutsättningarna för att använda cykel i kommunen ska förbättras, bland annat genom att cykelvägsnätet byggs ut och moderniseras. En större andel av trafikbudgeten ska gå till cykelsatsningar. Att öka cykelpendlingens andel leder till positiva effekter både för miljö, klimat och folkhälsa.

Tillgängligheten och tillförlitligheten i kollektivtrafiken ska öka, inklusive färdtjänst och flexlinjen. Även säkerheten för fotgängare och cyklister ska förbättras, bland annat genom att trafikantslag skiljs åt med egna gång- och cykelbanor skilda från biltrafiken.

Flera storstäder i världen skapar bilfria innerstäder, bland andra Oslo. Det är en modern och positiv utveckling som bidrar till renare luft, bättre framkomlighet för klimatvänliga transportslag och minskad trängsel. Därför ska kommunen påbörja en omställning till att göra Göteborgs centrum bilfritt senast 2035.

Alternativ till att ta bilen i Göteborg

Kommunens befolkning ökar, ekonomin växer och därmed ökar också trafiken. Den ökade trafiken medför i sin tur trängsel, buller och föroreningar vilket påverkar många invånare negativt. Det är därför nödvändigt att minska de fossila utsläppen och prioritera de hållbara resealternativen.

Bilismen medför återkommande trängsel och fossila utsläpp som förstör klimatet. Det befäster dessutom klass- och könsskillnader eftersom rika och män kör mest bil. Även om satsningar under de senaste åren gjorts på att förbättra för cykelpendling återstår mycket att göra. Ambitionsnivån för att öka det kollektiva resandet behöver öka.

Yrkestrafikens behov av framkomlighet i centrum ska ges ett större utrymme på bekostnad av privatbilismen.

Vänsterpartiet arbetar för:

 • Minska de fossila utsläppen från biltrafiken.
 • Utreda hur Göteborgs innerstad kan göras bilfri till år 2035.
 • Skapa fler attraktiva miljöer i staden genom omvandling av gatuparkering till gång- och cykelstråk, grönytor och serveringar.
 • Cykelinvesteringarnas andel av kommunens trafikrelaterade investeringar och underhåll ska öka.
 • Utreda kommunala cykelvägsnormer utifrån tre typer av banor: cykelmotorväg, stadscykelbana och gång- och cykelbana.
 • Omvandla lämpliga dubbelfiliga bilgator och bilvägar till en bilfil och en cykelfil.
 • Bygga ut cykelparkeringar för vanliga cyklar, el- och lastcyklar genom omprioritering av gatuparkeringen mellan bil och cykel.
 • Avgiften för bilparkering ska utgå från marknadspris kopplat till fastighetsvärde och pris i kommersiella parkeringsanläggningar i aktuellt område.
 • Elektrifiera all färdtjänst och stadsbusstrafik till år 2024.
 • Anlägga fler kollektivtrafikfält både vid tillfartsleder och i centrala Göteborg.
 • Reservera kollektivtrafikens viktiga stråk för nyttotrafik, som Västtrafik och Färdtjänst, under högtrafik för att öka deras framkomlighet och hastighet.
 • Främja elbils- och elcykelpooler.
 • Bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar.
 • Tillgänglighetsanpassa områden där gatsten dominerar.
 • Fortsätta utbyggnaden av linbanor mellan Svingeln och Brunnsbo samt mellan Kortedala och Backa via Hjällbo.
 • Återkommunalisera de privatiserade verksamheterna i Göteborgs hamn.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk