sida
Vänsterpartiet Göteborg Kollektivtrafik, bilism och cyklande

Trafik

Alla invånare ska ha möjlighet att kunna ta sig fram på ett hållbart sätt. Kollektivtrafiken ska vara stommen i stadstrafiken.

Vänsterpartiet arbetar för att:
 • Minska de fossila utsläppen från biltrafiken.
 • Utreda hur Göteborgs innerstad kan göras bilfri till år 2035.
 • Fler gator i Göteborg ska vara bilfria under sommaren
 • Skapa fler attraktiva miljöer i staden genom omvandling av gatuparkering till gång- och cykelstråk, grönytor och serveringar.
 • Cykelinvesteringarnas andel av kommunens trafikrelaterade investeringar och underhåll ska öka.
 • Omvandla lämpliga dubbelfiliga bilgator och bilvägar till en bilfil och en cykelfil.
 • Bygga ut cykelparkeringar för vanliga cyklar, el- och lastcyklar genom omprioritering av gatuparkeringen mellan bil och cykel.
 • Avgiften för bilparkering ska utgå från marknadspris kopplat till fastighetsvärde och pris i kommersiella parkeringsanläggningar i aktuellt område.
 • Elektrifiera all färdtjänst och stadsbusstrafik till år 2024.
 • Anlägga fler kollektivtrafikfält både vid tillfartsleder och i centrala Göteborg.
 • Reservera kollektivtrafikens viktiga stråk för nyttotrafik, som Västtrafik och Färdtjänst, under högtrafik för att öka deras framkomlighet och hastighet.
 • Kollektivtrafik till och från stadens ytterområden ska prioriteras.
 • Främja elbils- och elcykelpooler.
 • Fortsätta bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar.
 • Tillgänglighetsanpassa områden där gatsten dominerar.
 • Återkommunalisera de privatiserade verksamheterna i Göteborgs hamn.
 • Månadskorten i kollektivtrafiken ska subventioneras för invånare i kommunen.
 • Cykelkurser till vuxna ska erbjudas i tillräcklig omfattning.
 • Utreda eventuellt behov av att skärpa målen i kommunens trafikstrategi.
 • Minska klimatpåverkan av transporter av varor i kommunen.
Resandet med spårvagn, buss och cykel ska öka

Göteborg är på många sätt en stad byggd för bilen och avstånden mellan stadsdelarna är ibland stora. Det är något som fortsatt präglar kommunens infrastruktur och bilismen tar en alltför stor plats av stadsutrymmet. För att möjliggöra för alla att kunna resa i kommunen behöver det kollektiva resandet och resandet med cykel öka på bekostnad av bilresandet.

Alla invånare ska ha möjlighet att kunna ta sig fram på ett hållbart sätt. Trafik- och parkeringsytor ska omvandlas för ett mer jämlikt trafiksystem som ökar de hållbara resealternativen på bekostnad av de ohållbara och som frigör plats för bostäder, lekplatser och grönytor.

Förutsättningarna för att använda cykel i kommunen ska förbättras, bland annat genom att cykelvägsnätet underhålls, byggs ut och moderniseras. Avbrott på cykelvägar ska åtgärdas och antalet cykelparkeringar ska öka. Även säkerheten för fotgängare och cyklister ska förbättras, bland annat genom att trafikantslag skiljs åt med egna gång- och cykelbanor skilda från biltrafiken. En större andel av trafikbudgeten ska gå till cykelsatsningar. Att öka cyklandets andel av trafiken leder till positiva effekter både för miljö, klimat och folkhälsa.

Kollektivtrafiken ska bli billigare och bättre

Kollektivtrafiken ska vara stommen i stadstrafiken. Resandet i kollektivtrafiken minskade kraftigt under covid-19 pandemin. Att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, effektiv och billigare är därför viktigt under kommande år. 

Priserna på månadskorten för invånare i kommunen ska sänkas. Klasstillhörighet och ekonomisk situation ska inte avgöra vilka som har möjlighet att resa i kommunen. För Vänsterpartiet Göteborg är det prioriterat att kollektivtrafiken ska byggas ut i staden, att den ska vara tillförlitlig och effektiv samt att driva frågan om billigare resor. Ytterst beslutas kollektivtrafikfrågorna av Västra götalandsregionen.

Västsvenska paketet och Sverigeförhandlingens Storstadssatsning innebär en positiv utveckling för kommunen och stora infrastruktursatsningar är nödvändiga i takt med att kommunen växer. Bilåkandet minskade kraftigt när trängselskatten infördes men har de senaste åren börjat öka igen. Därför krävs ytterligare åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken.

För att förbättra förutsättningarna att resa kollektivt ska spårvägen byggas ut och expandera. Prioriterat är att öka kapaciteten genom att skapa fler resvägar i centrala Göteborg och att få minskade restider genom nya spårvägslänkar från stadens ytterområden. Flera angelägna projekt för spårvägens utbyggnad planeras eller pågår i Göteborg, som spårväg till Lindholmen, Lindholmsförbindelsen, spårväg till Brunnsbo, Engelbrektslänken, Gropegårdslänken, spårväg till Backa och spårvägstunnel mellan Alelyckan och Kortedala. Vänsterpartiet Göteborg anser att också fortsatt linjedragning av spårväg från Angered Centrum till Rannebergen, Lövgärdet och Gårdsten bör utredas närmare. Kommunen har också infört miljözoner för vissa fordonstyper.

Skolungdomar och pensionärer ska åka gratis

Det ska vara enkelt för alla invånare att resa för att få ihop sin vardag och fritid. Skolungdomar ska fortsatt få fria kollektivtrafikresor, även under loven, och fler pensionärsgrupper ska inkluderas i pensionärskortet för kollektivtrafik.

Tillgängligheten i kollektivtrafiken ska öka

Tillgängligheten och tillförlitligheten i kollektivtrafiken ska öka, inklusive färdtjänst och flexlinjen. Spårvägsnätet ska fortsatt byggas ut i kommunen.

Göteborgs centrum ska bli bilfritt senast 2035

Kommunens befolkning ökar, ekonomin växer och därmed ökar också trafiken. Den ökade trafiken medför i sin nuvarande form trängsel, buller och föroreningar vilket påverkar många invånare negativt. För att nå klimatmålen är det därför nödvändigt att minska de fossila utsläppen och prioritera hållbara resealternativ.

Bilismen medför återkommande trängsel och fossila utsläpp som förstör klimatet. Det befäster dessutom klass- och könsskillnader eftersom rika och män kör mest bil. Även om satsningar under de senaste åren gjorts på att förbättra för cykelpendling återstår mycket att göra. Ambitionsnivån för att öka det kollektiva resandet behöver öka.

Fler invånare ska välja mer klimatsmarta alternativ till bilen genom bland annat stimulansmedel. Elektrifieringen av den icke-spårburna kollektivtrafiken i kommunen ska fortsätta, liksom utbyggnaden av laddstationer för elbilar.

Flera storstäder i världen skapar bilfria innerstäder. Det är en modern och positiv utveckling som bidrar till renare luft, bättre framkomlighet för klimatvänliga transportslag och minskad trängsel. Därför ska kommunen införa bilfria kvarter och påbörja en omställning till att göra Göteborgs centrum bilfritt senast 2035.

Hastigheterna för bilar i centrum och i områden med bostäder ska sänkas. Centrala delar som tas i anspråk av bilar ska omvandlas i större utsträckning så att de kommer fler invånare till del genom fler grönytor och att gång och cykel prioriteras. Kommunen behöver komma till rätta med de negativa effekter som användningen av elsparkcyklar innebär.

Yrkestrafikens behov av framkomlighet i centrum ska ges ett större utrymme på bekostnad av privatbilismen. Transporter av varor i kommunen ska samordnas bättre och ske fossilfritt.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk