• Hem
 • Föreningsliv, i...
sida
Vänsterpartiet Göteborg idrott och gemenskap i Göteborg

Föreningsliv, idrott och gemenskap i Göteborg

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Sverige där många är medlem i en eller flera föreningar. Föreningslivet har en stark demokratisk organisering och spelar en viktig roll som mötesplats för invånare att utveckla sociala relationer. Idrottsföreningar engagerar störst antal aktiva medlemmar. Att utöva idrott är viktigt ur både ett folkhälso- och demokratiperspektiv.

Fler platser för idrott och gemenskap

Göteborgs kommun har brist på simhallar, ishallar och fullmåttshallar. Det beror på att den idrottsliga infrastrukturen inte har växt i takt med den ökade befolkningen.

Fler idrottsanläggningar ska byggas. Lokala bad ska byggas i områdena Östra Göteborg, Majorna och Västra Hisingen. Det ska dessutom byggas fler ishallar i kommunen.

Skolidrottshallar ska byggas som fullmåttshallar i större utsträckning. Det innebär att idrottsutövare ska få möjlighet att träna på samma yta som de tävlar på. Det kan optimera resursutnyttjandet och tillgodose föreningslivets och idrottens behov.

Göteborgs kommun ska bättre tillgodose ungdomars önskemål om fritidsaktiviteter. Antalet fritidsgårdar ska öka och likaså aktiviteter som ungdomar själva styr över.

Göteborgs kommuns sadhus och gym ska vara avgiftsfria 

Kommunens badhus och gym ska göras avgiftsfria. Som första steg ska fler grupper få fri entré. Det kan handla om studenter, pensionärer, sjukskrivna, personer med försörjningsstöd och personer som lever på existensminimum.

Deltagandet i föreningslivet ska vara jämlikt

Deltagandet i föreningslivet är ojämlikt. Utrikes födda, personer med normbrytande funktionalitet och personer med arbetarklassbakgrund deltar i mindre utsträckning än andra. Många deltar inte i föreningslivet eller besöker kommunens anläggningar av ekonomiska skäl.

Deltagandet i föreningslivet skiljer sig även mellan könen. Tjejer och kvinnor ägnar sig åt kultur och sport utan tävlingsmoment i större utsträckning, medan killar och män spontanmusicerar och tävlingsidrottar. Män och killar tar även del av mer resurser. Minst del tar tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund.

De flesta ideella föreningar är små föreningar. De har ofta svårigheter att rekrytera nya ideella krafter, hantera de ökade kraven på administration och få tillgång till bidrag.

Föreningsbidragen räcker inte alltid för att täcka föreningarnas grundläggande behov. Föreningsstödet ska därför förstärkas, särskilt i arbetarklassområden. Föreningslokaler som hyrs ut av kommunen ska ha låga hyror och vara tillgängliga för så många som möjligt. Kommunala verksamhetslokaler ska tillgängliggöras för föreningslivet i så stor utsträckning som möjligt.

Värna det ideella ledarskapet och personal

Personal ska förstärka barn och ungdomars självkänsla för att de ska få styrkan att skapa egna projekt. Möjligheter för alla grupper att själva kunna skapa och driva olika projekt ska säkerställas, inte minst ur ett feministiskt och demokratiskt perspektiv.

Kommunen ska utöka sina insatser för att värna det ideella ledarskapet. Det kan handla om utökade utbildningsinsatser och föreningsbidrag. Kommunen ska dock fortsatt ställa krav på att föreningslivet ska arbeta inkluderande och normkritiskt.

Vänsterpartiet arbetar för att:

 • Bygga badhus i Östra Göteborg, Majorna och Västra Hisingen.
 • Bygga minst två ishallar.
 • Bygga minst fem utomhusgym i arbetarklassområden.
 • Öka antalet fritidsgårdar till minst två i varje stadsdel.
 • Öka avgiftsfriheten till kommunens friskvårdsanläggningar.
 • Skapa fler mötesplatser för HBTQ-ungdomar.
 • Förstärka föreningsbidraget i arbetarklassområden.
 • Rikta särskilda resurser till tjejer och kvinnors idrottande och friskvård.
 • Arrangera en digital festival/LAN-party med särskilt fokus på att inkludera tjejer.
 • Minst en internationell e-sporttävling ska arrangeras i kommunen om året.
 • Inrätta minst ett sportotek där idrottsutrustning kan lånas ut och återanvändas i varje stadsdel.
 • Göra alla toaletter och omklädningsrum till trygga platser och tillgängliga även för personer som bryter mot könsnormer.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk