• Hem
 • Kultur och kult...
sida
Kultur och kulturlivet i Göteborg

Kultur och kulturlivet i Göteborg

Idag är möjligheten att ta del av och skapa kultur ojämnt fördelat bland invånarna. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att utöva kultur och att ta del av kulturlivet. Mer resurser ska ges till den kultur som möter invånare där de bor. Även folkbildningen är en viktig del av kulturen som behöver stärkas.

Alla ska ha samma rätt och möjlighet att utöva kultur

Alla tar del av kultur på något sätt. Samtidigt är en stor del av kulturutbudet exkluderande och många har inte tillgång till kommunens kulturella arenor. Idag är möjligheten att ta del av och skapa kultur ojämnt fördelat bland invånarna.

Alla ska ha samma rätt och möjlighet att utöva kultur och att ta del av kulturlivet. Deltagandet för de som möter kulturen i mindre utsträckning ska därför öka. Mer resurser ska ges till den kultur som möter invånare där de bor. Även folkbildningen är en viktig del av kulturen som behöver stärkas.

Människor ska ges möjlighet att själva organisera sig och utöva kultur i den form de önskar. Ett brett utbud av kulturverksamheter och verksamheter som utgår från ungas egna önskemål och initiativ ska finnas i alla delar av kommunen. Kommunens institutioner ska ha ett uppsökande arbete för nå ut till nya målgrupper. Barn och ungas rätt till kultur ska prioriteras. 

Välförsedda folkbibliotek ska finnas i alla stadsdelar

Närheten till biblioteken är en avgörande faktor till hur ofta de besöks. Bibliotek kan fungera som nav i ett bostadsområde och har en viktig roll i samhället som en lokal arena för demokrati och kunskapsinhämtning.

Välförsedda och lättillgängliga folkbibliotek ska finnas i alla stadsdelar. Särskilda satsningar på biblioteken i arbetarklassområden ska göras. Bibliotekens viktiga roll som mötesplatser kan innebära att fler personalkategorier än bibliotekarier behöver finnas på biblioteken. De boende i området ska ges möjlighet att ha inflytande över både bibliotekens utbud och verksamhet. Biblioteken ska låna ut saker inom många olika kategorier såsom verktyg, leksaker och kläder.

Kön till kulturskolan ska bort

Kultur har en stor betydelse för barn och ungas utveckling och självkänsla. Kulturskolan har en viktig uppgift när det gäller kulturen och ger alla barn möjlighet att själva vara kulturutövare. Den möjligheten är dock skiftande inom kommunen. Avgifterna till kulturskolan samt långa köer till populära kurser gör att vissa barn inte ges den möjligheten när de själva önskar.

Kulturskolan ska ha ett fortsatt brett utbud och arbeta för att barn från hela kommunen deltar. Kön ska byggas bort i hela kommunen. Kulturskolans behov av anpassade lokaler ska tillgodoses. Alla unga ska genom skolan möta konst i olika former t ex genom skolbio och besök på museum och teatrar.

Kommunens platser för kulturutövande ska bevaras

Tillgång till billiga och funktionella lokaler för kulturutövare riskerar att försvinna när kommunens fastighetsbolag ska styras med marknadslogik. Då riskerar viktiga platser att sluta vara tillgängliga för kulturutövare. Platser för kulturutövande saknas dessutom ofta i nybyggda områden.

Villkoren för kulturutövare ska förbättras och tillgången på lokaler för kulturutövande ska säkerställas. För att det ska vara möjligt ska de platser för kulturutövande vi har i kommunen bevaras samtidigt som nya behöver tillkomma.

Det fria kulturlivet måste få fler lokaler

Det fria kulturlivet saknar fortfarande resurser för att alla ansökningar som uppfyller kriterierna ska kunna beviljas stöd. Med en begränsad budget för kultur går den största delen av resurserna till institutionerna.

Kulturinstitutionerna ska samarbeta mer med fria grupper och upplåta sina lokaler åt dem i större utsträckning. I kommunens marknadsföring ska fristående kulturaktörers evenemang inkluderas.

Stora investeringar behövs i stadens kulturinstitutioner

Flera av kommunens kulturinstitutioner har stora investeringsbehov. Västra Götalandsregionen har inte tagit ansvar för sin del av finansieringen vilket har inneburit en urholkning av resurser. Stora konstsamlingar har länge förvarats i lokaler som inte är anpassade och som riskerar att skada föremålen.

Vänsterpartiet arbetar för att:
 • Utöka satsningarna på det fria kulturlivet.
 • Prioritera barn och ungas rätt till kultur.
 • Tillgängliggöra kultur mer, bland annat genom utställningar i det offentliga rummet.
 • Tillgängliggöra alla kulturverksamheter för personer med normbrytande funktionalitet. Det gäller såväl för publik som för kulturutövare.
 • Erbjuda fler ungdomar kultursommarjobb.
 • Skapa fler icke-kommersiella mötesplatser både inom- och utomhus.
 • Prioritera föreningars och gruppers möjligheter att affischera för kulturevenemang i det offentliga rummet framför utrymme för reklam.
 • Göra alla kommunens kulturverksamheter avgiftsfria.
 • Bygga ut kulturskolan så att kön försvinner.
 • Upprätta ett bibliotek i Norra Biskopsgården.
 • Alla bibliotek ska ha generösa öppettider.
 • Kulturskolan ska göras avgiftsfri.
 • Öka bidragen till studieförbunden.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk