• Hem
 • Äldreomsorg och...
sida
Vänsterpartiet Göteborg äldreomsorg och hemtjänst

Äldreomsorg och hemtjänst

Äldre ska kunna känna trygghet och att de får den omsorg de behöver. Vänsterpartiet Göteborg vill att det finns en äldreomsorg som är tillgänglig, likvärdig och har en hög kvalitet.

Besparingarna på äldreomsorgen har försämrat kvaliteten och många äldre upplever att de inte får den hjälp de har rätt till. Dessutom upplever många äldre att omsorgen brister i kontinuitet. Det handlar om att det ska vara samma personer som kommer, att de dyker upp på samma tider och utför hjälpen på liknande sätt.

Till följd av besparingarna på äldreomsorgen har inte bara arbetsbelastningen för personalen ökat, utan även för anhöriga. De flesta anhörigvårdare är kvinnor mellan 50 år och 65 år från arbetaryrken.

Äldreomsorgen ska drivas i kommunal regi

Hemtjänsten har privatiserats genom att ett system enligt Lagen om Valfrihet (LOV) har införts. Det har lett till otrygghet för de äldre, försämrade arbetsvillkor för personalen, svårigheter att följa upp de privata hemtjänstföretagen och stora kostnader för kommunen.

Äldreomsorgen ska drivas i kommunal regi i större utsträckning. Tidigare privatiseringar och utförsäljningar ska återtas.

Allt mer sjukvård utförs i hemmet och på äldreboenden. Det är en positiv utveckling för äldre men ställer krav på högre kompetens i den kommunala hälso- och sjukvården och i äldreomsorgen. Utvecklingen ställer dessutom högre krav på samverkan mellan regionens och kommunens hälso- och sjukvård.

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska förbättras. Kommunen ska möjliggöra att det är samma personer som kommer, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på liknande sätt i så stor utsträckning som möjligt.

Inom hemtjänsten ska omsorgstagare ges möjlighet att påverka hjälpen de får. Det innebär att de själva ska kunna bestämma hur de vill använda tiden de fått beviljad. Dessutom ska det säkerställas att den beviljade tiden utförs hos omsorgstagaren i så stor utsträckning som möjligt.

Nya äldreboenden ska byggas och flera befintliga ska renoveras. Från 2021 ska ett boende per år stå klart för att klara av att täcka behoven av äldreboendeplatser. Antalet trygghetsbostäder ska fördubblas till 2025.

Andelen äldre ökar men hur de äldre har det påverkas av klass-köns-och hälsoskillnader

Andelen äldre som får äldreomsorg har stadigt minskat sedan 1980. Den främsta anledningen är att människor blivit allt friskare, men det handlar även om minskade resurser. Från och med 2021 och framåt väntas gruppen äldre att öka kraftigt och följaktligen behovet av äldreomsorg. Det innebär att behovet av att bygga nya äldreboenden och renovera befintliga kommer att öka. Även behovet av andra boendeformer kommer att öka såsom trygghetsboenden och tillgänglighetsanpassade lägenheter i stort.

Hur äldre har det och hur de mår påverkas av livsvillkor och levnadsvanor. För att skapa en jämlik hälsa bland äldre måste klass-, köns- och hälsoskillnaderna utjämnas. Äldreomsorgen ska arbeta hälsofrämjande för att kompensera för dessa skillnader.  Äldre HBTQ-personer har ofta kämpat ett helt liv emot stigmatisering och diskriminering. De har levt under ett större förtryck än yngre generationer och har ett stort behov av att bli synliggjorda.

Äldreomsorg ska vara en rättighet för alla – oavsett ekonomi

Äldreomsorg ska ses som en rättighet och inte begränsas av den äldres ekonomi. Avgifterna inom äldreomsorgen ska därför vara fortsatt låga. Trygghetslarm ska vara avgiftsfritt.

Äldre med bra sociala relationer är mer nöjda med livet. Det är därför av stor vikt att möjliggöra för äldre att behålla sina sociala relationer och motverka isolering. Det handlar bland annat om att tillgänglighetsanpassa bostäder för att äldre själva ska kunna ta sig in och ut ur sin bostad, förbättra för äldre ekonomiskt och motverka psykisk ohälsa.

Äldre med arbetarklassbakgrund löper större risk för ohälsa både när det gäller den fysiska och psykiska hälsan. Likaså är den psykiska ohälsan bland äldre kvinnor mer utbredd än mäns. Det är därför av stor vikt att utjämna klass- och könsskillnaderna i livsvillkor.

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen och hemtjänsten ska förbättras

Personalen inom äldreomsorgen har tuff arbetsmiljö och låga löner. Det leder till att många inte orkar ett helt arbetsliv utan blir sjuka eller går i pension tidigt. De får därigenom en sämre pension och sämre möjligheter till en trygg ålderdom.

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen ska förbättras. Det handlar bland annat om att personalens inflytande över sitt arbete ska öka, arbetstiden ska förkortas, bemanningen ska öka och de ska ges tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter. Fler karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling ska inrättas.

Kommunens äldreboenden ska ha en hög grundbemanning och maten ska vara av hög kvalitet. Alla äldreboenden ska dessutom vara utrustade med nödvändig välfärdsteknik. Både för att stärka hyresgästernas självständighet och för att förbättra arbetsmiljön för personalen.

Kommunens hälso- och sjukvård och hemtjänst ska anpassas efter att allt fler med stora omsorgs- och vårdbehov bor kvar hemma. Kompetensutveckling och kvalitetsuppföljning av den kommunala hälso- och sjukvården ska därför stärkas.

Maten inom hemtjänsten ska förbättras

Maten inom hemtjänsten ska förbättras. För att ersätta dagens hemlevererade matlådor ska nya tillagningskök byggas för att kunna distribuera mat till omsorgstagarna. För de som önskar ska hemtjänstpersonalen laga mat i hemmet.

Vänsterpartiet Göteborg arbetar för att äldreomsorgen och hemtjänsten i Göteborg ska:

 • Ersätta matlådorna inom hemtjänsten med lokalt lagad mat.
 • Slopa karensdagen för personal inom äldreomsorgen.
 • Inrätta minst en äldreboendeenhet avsedd för HBTQ-personer.
 • Inrätta ett trygghetsboende avsett för HBTQ-personer.
 • Sänka heltidsmåttet för nattpersonal till 30 timmar.
 • Inrätta aktivitetsteam inom hemtjänsten.
 • Ge möjlighet för personal inom äldreomsorgen att träna på arbetstid.
 • Inrätta fler träningslokaler för äldre.
 • Driva äldreomsorg i kommunal regi i större utsträckning.
 • Avskaffa systemet enligt LOV inom hemtjänsten
 • Öka grundbemanningen.
 • Inrätta anhörigcentrum i de stadsdelar som idag saknar det.
 • Införa stjärnmärkning av demenskunskap enligt modellen av Svenskt Demenscentrum.
 • Inrätta demensteam inom hemtjänsten i alla stadsdelar.
 • Utveckla en äldreakademi för fortbildning och grundutbildning inom äldreomsorg.
 • Genomföra kompetensinsatser inom missbruksvård i hemtjänsten.
 • Bygga ett kombinerat äldre- och studentboende. Studenterna ska ges möjlighet att arbeta inom verksamheten i utbyte mot reducerad hyra.
 • Stegvis införa sex timmars arbetsdag på kommunens äldreboenden.
 • Inrätta ett rum för stillhet, bön och reflektion oavsett världsåskådning på kommunens äldreboenden.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk