• Hem
 • Jämlika levnads...
sida
Vänsterpartiet Göteborg jämlika levandsvilkor

Jämlika levnadsvillkor och ett värdigt liv i trygghet

Det är Göteborgs kommuns ansvar att på demokratisk och solidarisk grund främja jämlika levnadsvillkor och ett värdigt liv i trygghet. Socialtjänsten ska fungera som skyddsnät för personer som befinner sig i ekonomisk eller social kris, men socialtjänsten måste få bättre arbetsvillkor.

Mäns våld mot kvinnor
måste upphöra

Mäns våld mot kvinnor är en av de yttersta konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle. Våldet drabbar även de barn som befinner sig i utsatta uppväxtmiljöer där de blir vittnen till våld. 

Alla kommunens verksamheter ska ha kunskap om våld i nära relationer för att kunna agera förebyggande och uppmärksamma när någon blir utsatt. Därför ska fler utbildningsinsatser genomföras.

Det finns även risk för att kvinnor och barn som bor på skyddade boenden hamnar i bostadslöshet på grund av bostadsbristen. 

Vänsterpartiet Göteborg vill stoppa mäns våld mot kvinnor genom att:

 • Öka antalet kommunala kvinnojourer och skyddade boenden.
 • Inrätta en jour- och stödverksamhet direkt riktad till HBTQ-personer.
 • Inrätta behandlingar för kvinnor som lever i missbruk med enbart kvinnliga deltagare och behandlare.

Missbrukare ska få möjlighet till behandling

Beroendesjukdomar är ett växande folkhälsoproblem. Kvinnor som lever i missbruk blir oftare utsatta för våld och sexuella övergrepp av sin partner, behandlingspersonal eller andra personer med missbruksproblem. Barn får även ta konsekvenser av missbruk i familjen.

Göteborgs kommun ska ge alla invånare möjlighet att komma ur eller minska sitt missbruk. De som har ett pågående missbruk ska få vård och insatser från kommunen utifrån sina individuella behov. Kvinnor som lever i missbruk ska få möjlighet till behandling i grupper med enbart kvinnliga deltagare och behandlare.

 • Införa samutredningar för barnfamiljer där en eller båda föräldrarna har missbruksproblematik.
 • Införa ett sprututbytesprogram tillsammans Västra götalandsregionen.
 • Göra all missbruksrådgivning kostnadsfri.

Barnfattigdomen ska
upphöra genom att minska klasskillnaderna

Barnfattigdomen ska upphöra genom att klasskillnaderna utjämnas. Göteborgs kommun ska bland annat minska arbetslösheten för föräldrar i en utsatt social situation och höja försörjningsstödsnormen.

Många hindras av ekonomiska skäl att delta i fritidsaktiviteter och i förlängningen samhällslivet. Barn till ensamstående mammor och till utlandsfödda föräldrar är de barn som löper störst risk för att växa upp i fattigdom.

Antalet hemlösa och personer som blir utestängda från bostadsmarknaden ökar i Göteborg. En stor del av ökningen består av barnfamiljer. Många gånger är bristen på bostäder anledningen, vilket tvingar kommunen till dyra kortsiktiga lösningarna för att ge familjer tak över huvudet.

De som är beroende av samhällets stöd för sin dagliga försörjning ska ha rätt till ett värdigt liv och möjlighet att råda över sin ekonomi. Försörjningsstödet ska därför höjas.

 • Säkerställa att alla med ekonomiskt bistånd får kollektivtrafikkort.
 • Vräkningar av barnfamiljer ska upphöra.
 • Höja försörjningsstödsnormen och försörjningsstödet till barnfamiljer.
 • Höja försörjningsstödet med 20 procent till barnfamiljer under sommarmånaderna och fördubbla försörjningsstödet under fler högtidsdagar.

Ta ett större ansvar för barn och ungdomar som flytt till Sverige

Många människor har flytt till Sverige och Göteborg de senaste åren, inte minst ensamkommande barn och ungdomar. Det har ställt höga krav på både kommunen, ideella organisationer och civilsamhället. Asylprocessen är många gånger lång och svår för den enskilde.

Många EU-migranter befinner sig i en utsatt situation då de saknar rättigheter som är grundläggande för andra invånare i kommunen. Barn till EU-migranter är särskilt utsatta.

Göteborgs kommun ska tillgodose EU-migranters behov genom att fortsätta att samarbeta med och ge ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer.

Göteborg ska fortsätta vara en kommun som står upp för demokratiska och solidariska värderingar. Vänsterpartiet Göteborg vill att Göteborgs kommun ska därför ta ett större ansvar för barn och ungdomar som kommit till Sverige utan sina föräldrar.

Socialsekreterare måste få bättre arbetsvillkor

I kontakten med socialtjänsten är individen i en beroendesituation. Rättssäkerheten måste därför fungera. Det förebyggande sociala arbetet ska prioriteras.

Socialsekreterarna måste ha bra förutsättningar att utföra sitt arbete, annars fungerar inte myndighetsutövningen och personer som behöver stöd riskerar att hamna i kläm. Personalen inom socialtjänsten ska få bättre arbetsvillkor.

Vänsterpartiet arbetar för att:

 • Öka antalet socialsekreterare inom socialtjänsten.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk