• Hem
 • Individ- och fa...
sida

Individ- och familjeomsorg

Det är kommunens ansvar att på demokratisk och solidarisk grund främja jämlika levnadsvillkor och ett värdigt liv i trygghet. Socialtjänsten ska fungera som skyddsnät för personer som befinner sig i ekonomisk eller social kris.

Mäns våld mot kvinnor är en av de yttersta konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle. Våldet drabbar även de barn som befinner sig i utsatta uppväxtmiljöer där de blir vittnen till våld. Barn får även ta konsekvenser av missbruk i familjen.

Många hindras av ekonomiska skäl att delta i fritidsaktiviteter och i förlängningen samhällslivet. Barn till ensamstående mammor och till utlandsfödda föräldrar är de barn som löper störst risk för att växa upp i fattigdom.

Antalet hemlösa och personer som blir utestängda från bostadsmarknaden ökar i Göteborg. En stor del av ökningen består av barnfamiljer. Många gånger är bristen på bostäder anledningen, vilket tvingar kommunen till dyra kortsiktiga lösningarna för att ge familjer tak över huvudet.

Det finns även risk för att kvinnor och barn som bor på skyddade boenden hamnar i bostadslöshet på grund av bostadsbristen.

Beroendesjukdomar är ett växande folkhälsoproblem. Kvinnor som lever i missbruk blir oftare utsatta för våld och sexuella övergrepp av sin partner, behandlingspersonal eller andra personer med missbruksproblem.

Många människor har flytt till Sverige och Göteborg de senaste åren, inte minst ensamkommande barn och ungdomar. Det har ställt höga krav på både kommunen, ideella organisationer och civilsamhället. Asylprocessen är många gånger lång och svår för den enskilde.

Många EU-migranter befinner sig i en utsatt situation då de saknar rättigheter som är grundläggande för andra invånare i kommunen. Barn till EU-migranter är särskilt utsatta.

De som är beroende av samhällets stöd för sin dagliga försörjning ska ha rätt till ett värdigt liv och möjlighet att råda över sin ekonomi. Försörjningsstödet ska därför höjas.

Alla kommunens verksamheter ska ha kunskap om våld i nära relationer för att kunna agera förebyggande och uppmärksamma när någon blir utsatt. Därför ska fler utbildningsinsatser genomföras.

I kontakten med socialtjänsten är individen i en beroendesituation. Rättssäkerheten måste därför fungera. Det förebyggande sociala arbetet ska prioriteras.

Socialsekreterarna måste ha bra förutsättningar att utföra sitt arbete, annars fungerar inte myndighetsutövningen och personer som behöver stöd riskerar att hamna i kläm. Personalen inom socialtjänsten ska få bättre arbetsvillkor.

Kommunen ska ge alla invånare möjlighet att komma ur eller minska sitt missbruk. De som har ett pågående missbruk ska få vård och insatser från kommunen utifrån sina individuella behov. Kvinnor som lever i missbruk ska få möjlighet till behandling i grupper med enbart kvinnliga deltagare och behandlare.

Göteborg ska fortsätta vara en kommun som står upp för demokratiska och solidariska värderingar. Kommunen ska därför ta ett större ansvar för barn och ungdomar som kommit till Sverige utan sina föräldrar.

Kommunen ska tillgodose EU-migranters behov genom att fortsätta att samarbeta med och ge ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer.

Barnfattigdomen ska upphöra genom att klasskillnaderna utjämnas. Kommunen ska bland annat minska arbetslösheten för föräldrar i en utsatt social situation och höja försörjningsstödsnormen.

Vänsterpartiet arbetar för att:

 • Vräkningar av barnfamiljer ska upphöra.
 • Öka antalet kommunala kvinnojourer och skyddade boenden.
 • Höja försörjningsstödsnormen och försörjningsstödet till barnfamiljer.
 • Höja försörjningsstödet med 20 procent till barnfamiljer under sommarmånaderna och fördubbla försörjningsstödet under fler högtidsdagar.
 • Öka antalet socialsekreterare inom socialtjänsten.
 • Säkerställa att alla med ekonomiskt bistånd får kollektivtrafikkort.
 • Inrätta behandlingar för kvinnor som lever i missbruk med enbart kvinnliga deltagare och behandlare.
 • Göra all missbruksrådgivning kostnadsfri.
 • Införa samutredningar för barnfamiljer där en eller båda föräldrarna har missbruksproblematik.
 • Införa ett sprututbytesprogram tillsammans Västra götalandsregionen.
 • Inrätta en jour- och stödverksamhet direkt riktad till HBTQ-personer.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk