Artikel från medlemstidningen
Vänsterpartiets röda flagga med loggan i mitten

Vänsterpartiet om socialism

Vänsterpartiets mål är ett socialistiskt samhälle. Målsättningen grundar sig i en omfattande kritik av det samhälle vi lever i idag  –  det världsomfattande kapitalistiska klassamhället.

Den marxistiska förklarings­modell som Vänsterpartiet har anammat utgår från att klassuppdelningen under kapitalismen bygger på ­människors olika för­hållande till produktionen av varor och tjänster. Den stora majoriteten av alla människor tillhör ­arbetarklassen och måste sälja sin arbetskraft för att överleva. Samtidigt har en ­liten minoritet  –  som tillhör vad som brukar kallas borgar­klassen  –  kontroll över kapitalet, arbetarna och värdet som deras arbete skapar.

Kapitalismen samverkar ­också med till exempel rasismen vilket syns tydligt i den globala arbetsdelningen och den imperialistiska exploateringen. Västvärldens rikedom är delvis skapad genom utarmning av den lokala och regionala miljön i utvecklings­länderna. Kapitalismens legitimitet är baserad på att försvara skillnader och klyftor, att sänka löner och försvaga sammanhållning och har därmed ofta lätt att samverka med rasism.

Kapitalismen och rasismen har på många sätt gått hand i hand i sitt sökande efter att förbilliga arbetskraften. Sättet­ som migration lagstiftas innebär i ­regel att invandrade tvingas sälja sin arbetskraft till löner och arbetsvillkor som är betydligt sämre än andras. I Sverige, liksom i många andra europeiska länder, har rasistiska strukturer gjort att klassam­hället fått en rasifierad skiktning.

Klassamhället är inte statiskt och klasserna är inte homogena utan deras samman­sättning ändras i takt med den ekonomiska utvecklingen. Konflikten mellan arbete och kapital, och därmed konflikten mellan de som arbetar och de som kan leva på andras ­arbete, är dock ständigt central. Arbetarklassen har mindre­ makt och inflytande samt en lägre materiell levnadsstandard än borgarklassen. Beslut som fattas i bolagsstyrelser är ofta betydligt viktigare för människors konkreta livsvillkor än beslut som fattas av folkvalda församlingar. Den politiska demokratin inskränks därmed av det odemokratiska ekonomiska systemet. Detta är inte rimligt. Vänsterpartiet anser därför att arbetarklassen måste förenas för att utvidga demokratin till den ekonomiska sfären och skapa ett rättvist samhälle utan klassförtryck i vilket människor kan påverka beslut som påverkar dem.

Socialism kan alltså kortfattat beskrivas som förverkligandet av ett demokratiskt ekonomiskt­ och politiskt system med människans frigörelse som mål. I ett socialistiskt samhälle tas riktlinjer för ekonomins utveckling fram på demokratisk väg och människors inflytande över investeringar och kredit­givning stärks. Ägandet över produktionsmedlen upphör och ersätts av en gemensam förvaltning och utveckling av resurserna.

Människor får då rätt att bestämma över sitt arbete och vi kan hushålla bättre med ­jordens resurser, genom att produktionen lättare kan in­riktas på det som är nöd­vändigt och önskvärt, i stället för det som ger störst och snabbast vinst.

Text: Josephine Massie

Texten publicerades ursprungligen i  Vänsterpartiet Göteborgs medlemstidning, Göteborgsvänstern, nr 2/2020.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk