• Hem
  • Stärk Göteborg ...
sida

Stärk Göteborg stads styrning för ett fossilfritt Göteborg

Rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” redovisar tydligt att kraftfulla åtgärder behövs för att klara målet om 1,5-graders uppvärmning och att de behöver genomföras nu. Utöver praktiska åtgärder behöver klimatfrågan få en högre status och tydligare styrande effekt inom staden. Stadens styrdokument behöver samstämmigt peka ut riktningen mot fossilfritt och 1,5-gradersmålet. Vid varje beslut som fattas inom staden ska klimat-perspektivet vägas in.

Tillräcklig kunskap är viktig för att få framdrift i klimatarbetet. Rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” bidrar till ökad förståelse för vilka utmaningar vi står inför. Vid införandet av det kommande miljöledningssystemet bör säkerställas att tillräcklig kompetens motsvarande klimat-controllers finns inom staden för att kunna redovisa stadens olika verksamheters klimatpåverkan.

Resultatet av stadens klimatarbete ska redovisas på ett tydligt och lättillgängligt sätt så att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och allmänheten på ett enkelt sätt kan följa utvecklingen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
  1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i stadens allmänna reglemente förtydliga alla nämnders ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.
  2. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i ägardirektiven för alla stadens bolag förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.
  3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver den redan beslutade uppdateringen av klimatstrategiska programmet återkomma med förslag på justeringar i övriga styrande dokument som kan bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.
  4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ordinarie uppföljningsrapporter och i årsredovisningen tydligare arbeta in uppföljning av hur det går med stadens klimatarbete i förhållande till målet om 1,5-graders uppvärmning och att fördjupad uppföljning arbetas in inom det kommande miljöledningssystemet.
  5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra rubriken ”Miljöperspektivet” till ”Miljö- och klimatperspektivet” i mallen för stadens tjänsteutlåtanden.

 

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Feministiskt initiativ

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk