• Hem
  • Öka elevers inf...
sida

Öka elevers inflytande i skolan

Enligt skollagen har elever rätt att få påverka undervisningen och ska förberedas inför att delta i vårt demokratiska samhälle. Om elever görs delaktiga i undervisningen och skolans arbete i stort så ger det erfarenheter som också kan göra det enklare att senare engagera sig i föreningsliv, samhällsfrågor eller andra forum.

I de elevenkäter som görs regelbundet på Göteborgs grundskolor i årskurs 2, 5 och 9 och åk 2 på gymnasiet framkommer att elever upplever minskat inflytande ju äldre de blir. I undersökningen från 2017 svarar 75 % av eleverna i årskurs 2 i grundskolan att de kan påverka både hur och vad som görs i skolan. I årskurs 9 svarar däremot endast 46 % att de får ha inflytande över undervisningens innehåll och 50 % att de får påverka hur olika skoluppgifter ska göras, vilket ligger på samma nivå som i Göteborgsregionen som helhet.

Enligt läroplanen för grundskolan ska lärarna se till så att elevernas inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Den trend vi ser i elevenkäterna innebär att elevernas upplevelse går i motsatt riktning. Både verkligt inflytande och upplevelse av inflytande är viktig för elevernas tilltro till ett demokratiskt samhälle.  

För att arbetet med att möjliggöra för elevers inflytande ska bli bättre behöver arbetet lyftas till en systematisk nivå. Många lärare och skolor arbetar bra med inflytandefrågor men det ser väldigt olika ut. Av 4 kap. 4 § 2 stycket skollagen framgår att det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever.

Även om elevråd och klassråd är viktiga forum så är det viktigt att alla elever ges möjlighet till inflytande. Elevers medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet kan vara en viktig del i att stärka arbetet med elevinflytande på skolorna. De faktiska aktiviteter som pågår kring elevinflytande är i sig en del i det arbetet.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Grundskolenämnden och utbildningsnämnden uppdras att utreda vilka insatser som krävs för att stödja skolorna i att inkludera elever i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Jenny Broman (V)

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk