• Hem
  • Fråga om kvalit...
sida

Fråga om kvalitet och nöjdhet i hemtjänsten

Interpellation av Daniel Bernmar (V) till kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

”Valfrihetssystem som LOV är precis vad hemtjänsten i Göteborg behöver” var mantrat de borgerliga partierna upprepade då de ville privatisera hemtjänsten. Argument som att LOV skulle säkerställa och öka kvaliteten genom konkurrens och att hemtjänsten skulle blir bättre och mer effektiv vilket skulle leda till mer resurser till omsorgen var frekventa. Det viktiga var att ”brukare skulle få välja vem som kommer hem och hjälper dem”. Inte heller skulle införande av LOV omkullkasta arbetet med Attraktiv Hemtjänst. Bilden som målades upp var rosenskimrande.

Verkligheten ser dock ut att bli en helt annan. Enligt den nationella brukarenkäten där personer med hemtjänst bedömer hur nöjda de är med sin hemtjänst så har 2018 års resultat visat en nedåtgående trend där nöjdheten minskat med tre procentenheter i Göteborg. En anmärkningsvärt kraftig minskning i dessa sammanhang. Enligt stadsledningskontorets bedömning i uppföljningsrapport 4 beror den minskade nöjdheten bland annat på den stora omställning till PluGo samt anpassningarna till LOV som genomförts i stadsdelarna.

I mer eller mindre samtliga budgetar från SDN står att läsa hur man ska arbeta med besparingar och anpassningar till den nya lägre ersättningen som infördes tack vare LOV. De så kallade ”effektiviseringarna” består i åtgärder som mindre bemanning i hemtjänsten och att tjänsterna som omsorgshandledare tas bort.

Omsorgshandledare var en av de tjänster som infördes inom ramen för Attraktiv hemtjänst för att dels öka attraktionskraften i yrket genom att skapa karriärvägar och dels för att öka kvalitén genom metodutveckling och handledning. Attraktiv hemtjänst beslutades av ett enigt kommunfullmäktige och ett av få utvecklingssteg där vi som politisk församling har kunnat enas om att hemtjänsten behöver utveckling och resurser. Nu avvecklas det i smyg till följd av privatiseringen. Resultatet av införandet av LOV blev alltså precis tvärtom än de argument som anfördes av den tunna majoriteten i dåvarande kommunfullmäktige. De äldre är mindre nöjda än innan LOV. Det är färre som arbetar med att hjälpa de äldre och dessutom ser utvecklingsarbetet med Attraktiv Hemtjänst ut att helt avskaffas. Detta i en situation där det i dagsläget endast är 372 av cirka 9 000 (4 %) brukare som valt en privat utförare.

Utifrån detta ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  • Är det din mening att införandet av LOV har ökat kvaliteten i hemtjänsten och i så fall på vilket sätt?
  • Vilka åtgärder tänker du vidta för att de äldre ska bli mer nöjda med hemtjänsten?
  • Vilka åtgärder kommer du vidta för att se till att Attraktiv hemtjänsts fyra strategier implementeras?

Daniel Bernmar, kommunalråd för Vänsterpartiet

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk