• Hem
  • Kallelse till D...
sida

Kallelse till Distriktsårskonferens 18-19 februari 2023

Härmed kallas partiföreningar och medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg till distriktsårskonferens. Distriktsårskonferensen hålls helgen den 18–19 februari 2023 på Blå Stället i Angered.

I denna kallelse finner du information om distriktsårskonferensen samt distriktsstyrelsens förslag på dag- och arbetsordning och verksamhetsplan.

Papperskopior på alla handlingar kan fås vid behov. Övriga utskick i samband med distriktsårskonferensen går endast till valda ombud och de två första ersättarna i varje partiförening.

Vad är en distriktsårskonferens?

Distriktsårskonferens förkortas vanligen till DÅK och är partidistriktets högsta beslutande organ, det vill säga det möte som bestämmer hur distriktets ska ledas och vilka prioriteringar distriktet ska göra under året, både organisatoriska och politiska.

DÅK:en fastställer verksamhetsplanen samt väljer distriktsstyrelse (DS), distriktsordförande, valberedning, ombud till Vänsterpartiet i Västra Götalands representantskap (repskapet) samt revisorer. Dessutom behandlas olika verksamhetsberättelser och bokslut.

Här hittar du alla handlingar

Hela kallelsen i pdf-format

Distriktsstyrelsens förslag på Verksamhetsplan 2023

Distriktsstyrelsen förslag på dag- och arbetsordning

Vilka har närvaro-, röst-, förslags- och yttranderätt?

Alla medlemmar i distriktet har närvarorätt i mån av plats, det vill säga rätt att vara närvarande på konferensen, men det är bara ombud som har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ombuden utses av partiföreningarna (se nedan).

Det innebär att alla får komma och lyssna på DÅK:en som åhörare, men för att få vara med och diskutera och fatta beslut måste du bli vald till ombud av din partiförening.

Åhörare är varmt välkomna. För att var åhörare behöver du anmäla dig i förväg för att vi ska veta hur många som kommer och om det finns plats. Vi kommer öppna upp för anmälan av åhörare den 1 februari.

Valda DÅK-ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt på DÅK:en. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter tillhörande distriktet, distriktets riksdagsledamöter, regionfullmäktigegruppens ledamöter, kommunfullmäktigegruppen samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktets funktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Val av ombud

Partiföreningarna väljer ombud och ersättare till distriktsårskonferensen. Oftast på ett särskilt möte eller i samband med föreningens årsmöte. Alla medlemmar förutom de som sitter i distriktsstyrelsen kan ställa upp och bli valda till ombud för sin partiförening. Om du vill ställa upp som ombud behöver du alltså bli vald av din partiförening. Kontakta din förenings valberedning för att meddela att du vill ställa upp.

Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet.

Nomineringar till distriktsårskonferensen

Alla medlemmar och medlemsmöten i partiföreningarna i distriktet kan nominera till de olika uppdragen som väljs på distriktsårskonferensen. Man har rätt att nominera ända fram tills konferensen börjar, men för att valberedningen och distriktsstyrelsen ska hinna bearbeta nomineringarna är ett förhandsnomineringsstopp satt till den 22 januari.

Distriktsårskonferensen utser distriktsordförande, ordinarie ledamöter och ersättare till distriktsstyrelsen, valberedning, revisorer och ombud till Västra Götalands representantskap.

Nomineringar för val av ny valberedning skickas till distriktsstyrelsen genom att fylla i enkäten.

Om länken inte fungerar kan du maila in din nominering på e-postadress: [email protected].

Nomineringar för val av distriktsordförande, ordinarie och ersättare till distriktsstyrelsen, revisorer och ombud till Västra Götalands representantskap skickas till valberedningen genom att fylla i enkäten.

Om länken inte fungerar kan du maila in din nominering på e-postadress: [email protected].

När du nominerar någon till ett uppdrag är det viktigt att du tillfrågar personen innan du nominerar så att du vet att personen vill bli nominerad till uppdraget.

Vi vill ha följande uppgifter till nomineringarna:

1. Namn och stadsdel på den som nomineras.

2. Vilket val nomineringen avser.

3. Kort motivering.

4. Vilket slag av nominering det är: från enskild medlem eller partiföreningens styrelse eller medlemsmöte.

5. Namn på den person eller partiförening som nominerar.

Exempel på nomineringar:

1.Lara Croft Vänsterpartiet Angered

2. Nomineras till ordförande

3. Lara har bevisat att hon klarar sig ur de mest snåriga situationer. Något vi tror är en viktig egenskap för en ordförande.

4. Nomineringen antagen av Vänsterpartiet Frölundas medlemsmöte 230115.

5. Vänsterpartiet Frölunda

Internfeminism vid nomineringar

Enligt Vänsterpartiets stadgar §21 skall kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter (ersättare) förekommer ska såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50 procent kvinnor. Detta förutsätter att medlemmar och partiföreningar som nominerar tar ett internfeministiskt ansvar.

Därför bör §21 uppfyllas redan under nomineringsprocessen. Var noga med att nominera minst 50 % kvinnor i val där det finns fler än en plats att tillsätta.

Motionera till distriktsårskonferensen

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som man lämnar in skriftligt inför större möten som till exempel kongresser, årsmöten och distriktsårskonferenser. Man kan dels skriva motioner som handlar om att ändra, ta bort eller lägga till något på de textförslag som distriktsstyrelsen lägger, till exempel förslag till verksamhetsplan, dels skriva allmänna motioner som inte handlar om någon särskild text utan är ett förslag man kommer med.

Vem får motionera till DÅK:en?

Alla distriktets medlemmar och alla distriktets partiföreningar har rätt att skriva motioner. Man får skriva ensam eller tillsammans med andra medlemmar. Många partiföreningar anordnar motionskrivarmöten inför DÅK:en där man tillsammans hjälps åt att skriva och komma på motioner. Håll utkik efter om din förening anordnar ett sådant eller fråga din föreningsstyrelse om det kommer anordnas ett motionskrivarmöte.

Har du en bra idé till en motion men känner dig osäker på hur du ska skriva den, går det alltid bra att höra av dig till expeditionen. Där kan ombudsmännen hjälpa dig med att formulera din motion så att den blir korrekt skriven.

Hur är en motion uppbyggd?

En motion består i huvudsak av tre delar: En rubrik, en brödtext och ett eller flera yrkanden. I brödtexten motiverar man och argumenterar för sitt förslag och i yrkandedelen presenterar man konkret vad det är man föreslår. Yrkandedelen i en motion ska helst bestå av en eller flera att-satser (förslag). I slutet undertecknar man med sitt namn och partiförening.

Exempel på en motion på verksamhetsplanen:
(Det vill säga en sådan motion som vill ändra i en föreslagen text.)

Torrt om fötterna! (rubrik)

På sidan tio i sitt förslag till verksamhetsplan skriver distriktsstyrelsen att vi under året ska arbeta utåtriktat runt om i staden. Problemet är att det regnar så himla mycket i Göteborg. Därför föreslår jag att Vänsterpartiet ska driva att det ska byggas en stor glaskupol över staden som kapslar in Göteborg och likt ett gigantiskt växthus skapar ett eget microklimat i staden. Detta skulle både göra oss till en väldigt attraktiv turiststad och en unikt torr stad att bedriva aktivistarbete i. (brödtext)

Jag yrkar:

att vi i slutet av sista stycket sidan 10 efter meningen som lyder ”arbetar utåtriktat runt om i staden” lägger till ”med att driva frågan om att glasa in kommunen” (att-sats 1)

att vi i hela verksamhetsplanen byter ut alla förekomster av ”Göteborg” mot ”torra Göteborg” (att-sats 2)

Tone Bekkestad, Vänsterpartiet Plaskedammen

Exempel på allmän motion:
(Det vill säga en motion som inte handlar om någon särskild text utan är ett förslag man kommer med.)

Rim och reson! (rubrik)

Jag tycker att det är ett problem att det är så få politiska poem. En ändring måste ske därför har jag denna idé! (brödtext)

Jag yrkar:

att distriktsstyrelsen under 2023 skriver alla sina underlag i någon av de klassiska versformerna (att-sats)

Johann Wolfgang von Goethe, Vänsterpartiet Weimar

Vad gör man efter man har skrivit motionen?

När du skrivit din motion använder du det här formuläret för att skicka in motionen. Skulle det av någon anledning vara så att länken inte fungerar går det bra att maila in motionen till [email protected].

Om motionen inte är oss tillhanda senast den 8 januari, vilket är datumet för motionsstopp, kommer motionen inte att behandlas av distriktsstyrelsen eller tas upp på distriktsårskonferensen.

Vad händer sedan?

Sedan kommer distriktsstyrelsen att svara på motionen och skicka ut alla motioner och motionssvar till de som har blivit valda till ombud. På distriktsårskonferensen kommer man kunna diskutera alla motioner och sedan besluta om dem.

Viktiga datum inför distriktsårskonferensen

18 november: Kallelse till DÅK:en och förslaget på verksamhetsplan medlemmarna tillhanda

8 januari: Motionsstopp

22 januari: Sista dag för partiföreningarna att rapportera in sina ombud och ersättare

22 januari: Förhandsnomineringsstopp för de olika valen

27 januari: Utskick av motioner och motionssvar

10 februari: Utskick av resterande handlingar

18–19 februari: Distriktsårskonferens

Kontakt

Har du några funderingar eller frågor kontakta gärna distriktsexpeditionen på e-post: [email protected] eller telefon 031-85 67 60.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk