Att välja lokal fråga

Upplägg

Syftet med att fokusera specifikt på de mest relevanta frågorna i våra stadsdelar är att förbättra vår kapacitet till lokalt kampanjande. Vi har skapat relativt starka lokala organisationer med stabil struktur. Ett nästa steg är att förbättra vår analys av den lokala politiska geografin och identifiera lokala politiska målsättningar, som vi kan knyta våra aktiviteter till. En del partiföreningar arbetar redan på detta sätt, för andra partiföreningar blir detta en utmaning.

Vi har olika förutsättningar avseende exempelvis medlemstillströmning och allmänhetens sympatier vilket gett olika förutsättningar för den här typen av arbete. På lång sikt är dock förmågan att göra sig relevant på det lokala planet avgörande för ett samhällsförändrande parti – det är från basen av vår organisation som styrkan utgår.

 

FÖRSTA STEGET
Analysera miljön och identifiera strategiska målsättningar

Ett inledande steg blir att analysera den politiska miljön i stadsdelen och försöka identifiera konkreta frågor och sätta upp målsättningar som partiföreningen kan arbeta mot under kampanjen. I denna del kan man gärna ta hjälp av medlemmar och SDN-ledamöter.
Frågeställningarna nedan kan fungera som en utgångspunkt för analysarbetet. Under tiden ni arbetar med de lokala analyserna kan ni vända er till analysgruppen för att bolla tankar och idéer.

• Vilka lokala politiska målsättningar är relevanta?
• Vilka motsättningar är det meningsfullt att ta ställning till?
• Vilka geografiska områden bör man vara synlig i?
• Vilken målgrupp tänker man sig för kampanjandet

 

ANDRA STEGET
Knyt an till Vänsterpartiets tidigare arbete

När ni är klara med denna bit av analysarbetet är det dags att berika analysen med kampanjtemat Vänsterpartiet gör skillnad. Hitta tidigare segrar som knyter an till frågan som ni valt och som ni kan använda för att synliggöra att politiskt engagemang och Vänsterpartiets arbete gör skillnad.

 

TREDJE STEGET
Utforma en text
Skriv så att de som saknar intresse för politik vaknar till. Utgå ifrån vardagsupplevelser men låt inte texten flyta ut för mycket, skriv kort och träffsäkert. För att den lokala frågan ska stämma överens med det övriga kampanjupplägget är det viktigt att få med konkreta målsättningar såväl som vunna segrar. Sammanfatta de politiska kraven i en lista, och markera huruvida de är genomförda eller ej (se det distriktscentrala flygbladet för vägledning.) Texten kan ersätta ett eller flera exempel som finns i det distriktscentrala flygbladet.
Ta hjälp av kampanjens informationsansvariga för textbearbetning och layout.

Läs mer i Kampanjhandledningen som du hittar här!