Så här gör vi skillnad

 

Rättvisa arbetsvillkor

Vi vill att alla ska ha ett tryggt arbete och en rimlig lön. Därför vill vi förbjuda bemanningsföretag som skapar otrygghet och anställningsformen allmän visstid. Vi vill även förändra normen för arbetstid till 6 timmar per dag med bibehållen lön och ge alla rätt att arbeta heltid. Vi har fått igenom ett försök med 6 timmar arbetsdag med bibehållen lön och infört rätt till heltid i kommunen. Nu vill vi förbjuda bemanningsföretag.

Försök med 6 timmar arbetsdag med bibehållen lön
Sedan den 1 februari i år arbetar personalen på Svartedalens äldreboende 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Försöket är ett resultat av Vänsterpartiets långa arbete för att göra det möjligt.

Genom försöket vill vi visa att en förkortad arbetstid ger positiva effekter på personalens fysiska och psykiska hälsa. Vår förhoppning är en friskare och mindre stressad personal, vilket även ger de äldre en ökad kvalitet i verksamheten. Genom att dela på jobben skapar vi också fler arbetstillfällen och ger de många kvinnor som idag arbetar deltid en heltidslön, och därmed en större ekonomisk självständighet. Nu vill vi utvärdera och utöka försöket i Göteborg.

Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens anställda. Vänsterpartiet har varit drivande i att få bort ofrivillig deltid och timanställningar. Maximalt fem procent av den arbetade tiden skall utföras av timanställda. Att timanställd personal börjar närma sig de gränser som finns i lagen om anställningsskydd när de blir tillsvidareanställda skall ses som en möjlighet för kommunen, inte som en anledning för cheferna att sluta ringa.

Vänsterpartiet vill helt förbjuda bemanningsföretag. EU:s bemanningsdirektiv står i vägen för att genomföra detta direkt. Därför jobbar vi på flera fronter för att pressa tillbaka bemanningsföretagen. Bland annat ska bemanningsanställda inte få täcka permanenta behov och de ska inte heller kunna gå före tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning. Därtill ska den fackliga vetorätten stärkas. Dessutom jobbar vi på att driva mer av kommunens verksamheter i egen regi, som i ett led att pressa tillbaka bemanningsföretagen.

Rätten till bostad

Bostadsbristen gör att många är trångbodda och så att unga inte kan flytta hemifrån. Det saknas helt enkelt billiga hyresrätter i Göteborg och det vill vi ändra på. Vi vill att lägenheterna ska fördelas efter kötid, inte efter plånbok eller efternamn. Och vi vill öka tryggheten i våra bostadsområden, genom feministisk stadsplanering och satsningar på eftersatta stadsdelar. Tack vare Vänsterpartiet gäller nu kötid som fördelningsprincip för Boplats lägenheter. Nu arbetar vi för att Göteborg ska få fler billiga hyresrätter och trygga bostadsområden genom feministisk stadsplanering

En viktig seger för Vänsterpartiet var när vi fick igenom en gemensam kö till alla kommunala lägenheter helt baserad på kötid. Det blir inte fler lägenheter för det och ingen kan bo i en kö men en fördelning strikt baserad på kötid slår undan alla möjligheter till diskriminering.

Sedan länge har Vänsterpartiet haft högst ambitioner för bostadsbyggandet i Göteborg. För att hålla produktionskostnaderna, och därmed hyrorna, nere har vi föreslagit ett kommunalt byggbolag. Vi har även varit pådrivande för att kommunen skall ange hyrestak vid marktilldelningar.

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Tack vare Vänsterpartiet har Göteborgs Stad nu ett långsiktigt mål är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Med en feministisk stadsplanering blir det i längden bättre för de flesta förutom möjligtvis för rika män i stora bilar. Göteborgarna ska inom gångavstånd ha god kollektivtrafik, service, affärer, skolor, torg och grönområden. Inriktningen ska vara att utveckla en blandstad med mer liv och rörelse, ökad trygghet och fler mötesplatser. Det innebär en stadsbild med mer utrymme för människor och mindre för bilar. Staden ska byggas så att bilen blir mindre nödvändig.

En skola att lita på

Nu när förskolekön har byggts bort vill vi satsa på att minska förskoleklasserna. Vänsterpartiet vill även att alla barn ska få en likvärdig skolgång genom att fördela skolans resurser efter behov. Alla barn som behöver ska få läxhjälp och alla tjejer i högstadiet ska erbjudas feministiskt självförsvar Vi har byggt bort förskolekön. Nu vill vi minska barngruppernas storlek och erbjuda alla skolbarn läxhjälp.

I kommunfullmäktige och stadsdelsnämndens driver Vänsterpartiet på för att fortsätta bygga ut förskolan. Vi vill stärka kvaliteten, särskilt genom minskad storlek på barngrupperna. Förskolans öppettider ska vara anpassade efter familjernas behov av omsorg. Varje stadsdel ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid och på natten.

Skolan kan både förstärka och mildra klassamhällets och patriarkatets negativa effekter. För att minska hemförhållandenas påverkan på elevernas möjligheter att nå goda resultat skall alla skolor erbjuda gratis läxhjälp av god kvalitet på och utanför skoltid. Elever ska erbjudas frukost på de skolor där det finns behov.