Arbetsgrupper och utskott

 

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet ansvarar för att mellan distriktsstyrelsemötena besluta i löpande ärenden, verkställa distriktsstyrelsens beslut, kalla till och förbereda distriktsstyrelsemötena. Arbetsutskottet ansvarar vidare för arbetsledning av personalen. Arbetsutskottet har regelbundna kontakter med distriktets kommunala gruppledning.

Arrangemangsgrupp

Gruppen ansvarar för att planera och genomföra följande dagar som vi uppmärksammar under året: Segerdagen mot fascismen, Förintelsens minnesdag, Kristallnatten. 

Demonstrationsgrupp

Gruppen ansvarar för att företräda distriktet i samarbeten med andra organisationer för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen, Kobanedagen, EU-toppmötet, NATO:s övningar i Sverige och fler som kan uppkomma. 

West Pridegruppen

Gruppen ansvarar för att planera och, tillsammans med personal och funktionärer, genomföra distriktets deltagande under West Pride. 

Facklig-politisk grupp

Arbetsgruppen ansvarar för utvecklingen av distriktets facklig-politiska arbete, genom att bla. skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan fackligt aktiva medlemmar. I arbetet ingår planering och praktiskt organisering av facklig-politisk arbete i distriktet. 

–  Ansvarar för genomförandet av en facklig konferens

–  Skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan fackligt aktiva medlemmar

Internfeministisk grupp 

Arbetsgruppen ansvarar för att bevaka och utveckla det interfeministiska arbetet i distriktet. Gruppen fungerar som stöd och kontakt med partiföreningarnas internfeministisk ansvariga samt med det nationella kvinnonätverket. I arbetet ingår planering och praktiskt organisering av plattformar och forum där distriktets kvinnor stödjs och stärks.

– Ansvar för genomförandet av kvinnoseparatistisk förträff inför distriktsårskonferensen

Kommunikationsgrupp

Arbetsgruppen ansvarar för utvecklingen av distriktets kommunikationsarbete, där kommunikationsstrategi och innehållspolicy för distritktets olika kanaler ingår. Gruppen utgör redaktionen för medlemstidningen Göteborgsvänstern och knyter till sig nätverk av medlemmar som kan bidra med skrift, foto, video etc. som används i kommunikationsarbetet.

–  Ansvarar för utgivning av fyra nummer av medlemstidningen Göteborgsvänstern

–  Fortsätta arbetet med den långsiktiga kommunikationsstrategin och göra den tydlig för såväl parlamentariskt som utomparlamentariskt arbetande medlemmar

–  Ta fram innehållspolicy för de olika kommunikationskanalerna

Partiföreningsstödgrupp

Arbetsgruppen ansvarar för att ge stöd till de av distriktstyrelsen utsedda prioriterade partiföreningarna. Stödet kan se olika ut beroende på partiföreningens situation. Gruppen ansvarar för att tillsammans med partiföreningens styrelse ta fram en plan för stöd till föreningen och genomföra den under verksamhetsåret.

Studiegrupp

Arbetsgruppen ansvarar för utvecklingen av distriktets studiearbete. I gruppens arbete ingår planering och praktiskt genomförande av studier. Gruppen fungerar som stöd för partiföreningarna i sitt studiearbete. Beslut om talare, materialproduktion och övrigt som medför kostnader tas av distriktsstyrelse eller arbetsutskott.

–  Ansvarar för partiskolan, föreläsningsserien Sommar med Vänstern, Välkommen till Vänstern och Aftonskolan

–  Ansvarar för studier inför partikongressen

Styrelseforumgruppen

Arbetsgruppen ansvarar för planering och praktiskt genomförande av styrelseforumet. Gruppen är även ansvarig för att valberedarforumet genomförs. Arbetsgruppen ska ha som ambition att involvera partiföreningsstyrelserna att själva hålla i en del av träffarna. Beslut om talare, materialproduktion och övrigt som medför kostnader tas av distriktsstyrelse eller arbetsutskott.

–  Genomföra tematräffar som lyfter medlemsvård, verksamhetsbredd, internfeminism, studier, kommunikation, valrörelse

–  Ansvarar för genomförandet av partiföreningsskolan

1 majgruppen

Gruppen ansvarar för att planera och, tillsammans med personal och funktionärer, vårt firande av arbetarrörelsens högtidsdag, 1 maj (undantaget festen). Gruppen har i uppdrag att i god tid ta fram ett förslag på hur vi ska fira dagen, som förankras i distriktsstyrelsen, och sedan genomför planen, med stöd från personalen och med hjälp från intresserade medlemmar.

Hammarkullekarnevalsgruppen 

Gruppen ansvarar för att planera och, tillsammans med personal och funktionärer, genomföra distriktets deltagande under Hammarkullekarnevalen. Gruppen har i uppdrag att i god tid ta fram ett förslag på hur vi ska medverka, som förankras i DS, och sedan genomför planen, med stöd från personalen och med hjälp från intresserade medlemmar.

Festgrupp

Arbetsgruppen ansvarar tillsammans med arbetsledd personal för planeringen av större fester som distriktet arrangerar. I arbetet ingår planering och praktiskt organiserande av festerna. Arbetsgruppen ska ha ambitionen att involvera partiföreningarna i genomförandet av festerna. 

– Ansvarar för genomförandet av 1 majfesten 

Översättarpool 
Översättarpoolen arbetar med att översätta material från Vänsterpartiet Göteborg till andra språk.