• Hem
 • Kallelse 1 till...
sida

Kallelse 1 till kongresskonferensen

Kallelse till Vänsterpartiet Göteborgs kongresskonferens 2020

 

Den 21–24 maj 2020 håller Vänsterpartiet kongress i Västerås. Inför kongressen arrangerar Vänsterpartiet Göteborg en kongresskonferens där distriktsnomineringar och motioner till kongressen kommer att behandlas.

Härmed kallas partiföreningar och medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg till kongresskonferens söndagen den 2 februari 2020. Kongresskonferensen kommer att vara på Dalheimers hus i Majorna. Incheckningen påbörjas klockan 10.30 och konferensen avslutas senast 18.00.

Här kan du läsa den fullständiga kallelsen som pdf.

I den här kallelsen skriver vi både om kongressombud och kongresskonferensombud. Det kan väldigt lätt bli förvirrande, så var uppmärksam så du inte råkar blanda ihop dem. Kongressombud är de som väljs att delta på partikongressen i Västerås i maj. Kongresskonferensombud är de som väljs att delta på distriktets kongresskonferens i februari.

Den här kallelsen har ett språk som kan uppfattas som svårt med många interna begrepp som alla inte är vana vid. Det är för att allt ska vara korrekt formulerat enligt stadgarna så det inte blir några tveksamheter, och för att vi försöker hålla den så kort som möjligt. Hör av dig till din partiförening eller till oss på distriktsexpeditionen om det är någonting du är osäker på eller om du har några frågor.

Denna kallelse går endast ut med e-post (de medlemmar som inte har en e-post registrerad i medlemsregistret får kallelse i brevlådan). Papperskopior på alla handlingar kan du få utskrivet på distriktsexpeditionen.

Innehåll på sidan:

 

Vad gör kongresskonferensen?

Alla medlemmar kan skicka in motioner som man vill att hela Vänsterpartiet Göteborg ska ställa sig bakom. För att kongresskonferensen ska kunna behandla motionerna måste de skickas in senast fredagen den 10 januari. En motion som blir antagen av kongresskonferensen kommer att skickas till partistyrelsen som motion antagen av Vänsterpartiet Göteborgs kongresskonferens. Om din motion inte skulle bli antagen av kongresskonferensen kan du alltid skicka in den själv till partiets kongress. Viktigt här är att distriktet bara ansvarar för att skicka in de motioner som antas av kongresskonferensen. Om din motion inte antas ansvarar du själv för att skicka in den.

Kongresskonferensen kan även besluta att nominera medlemmar till centrala uppdrag: partiordförande, partistyrelse, programkommission, valberedning och revisorer.

Under kongresskonferensen kommer distriktets valberedning att presentera sitt förslag på ordinarie kongressombud samt ersättare. Ombud på kongresskonferensen kommer ges möjlighet att argumentera för varför olika kamrater borde ges förtroende att delta på kongressen (plädera).

 

Val av kongressombud

Valet av vilka som ska få delta på kongressen i Västerås i maj kommer förrättas genom en separat omröstning i varje partiförening och på distriktsexpeditionen under februari månad.

Rösta på medlemsmöte: Varje partiförening i distriktet kommer ha ett beslutande medlemsmöte där medlemmarna har möjlighet samlas och genomföra en sluten omröstning. Röstsedlarna samlas sedan in till distriktet och rösträknas när alla tio partiföreningarna haft sina möten.

Rösta på expeditionen: På distriktsexpeditionen kommer det finnas en valurna för att avlägga sin röst.

Vi använder oss av flera metoder för att säkerställa att ingen kan rösta flera gånger och att rösterna är hemliga. Mer information om exakt hur valet ska gå till kommer senare. Håll utkik i Medlemsnytt för mer information. Kontakta distriktsexpeditionen om du har några frågor.

 

Hur många ombud får varje partiförening skicka till kongresskonferensen?

Enligt Vänsterpartiets stadgar har alla partiföreningar i distriktet rätt att utse ombud till kongresskonferensen. Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet då kallelsen skickas ut. Ombud till kongresskonferens väljs på respektive partiförenings medlemsmöte. Medlemsmötet kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar.

Partiföreningarna ska inrapportera ombud till kongresskonferensen senast fredag den 10 januari. Fördelning är beräknad så att ett ombud motsvarar 30 medlemmar.

Så här ser ombudsfördelningen ut:

 • Angered:  4
 • Backa:  5
 • Biskopsgården-Torslanda:  4
 • Centrum:  11
 • Frölunda:  10
 • Kortedala-Gamlestan-Bergsjön:  9
 • Linné  :  9
 • Lundby:  10
 • Majorna:  18
 • Örgryte-Härlanda:  12

 

Kongressmotioner till kongresskonferensen

Motionsstopp inför kongresskonferensen är fredag den 10 januari. Mejla motioner till [email protected]. Motionerna ska vara i formatet docx för att vi ska kunna redigera in dem i ett samlat dokument.

OBS! Andra stoppdatum gäller om du vill skicka dina motioner direkt till kongressen i maj.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som man lämnar in skriftligt inför större möten som till exempel en kongress. Motionen kan handla om att ändra, ta bort eller lägga till något på de textförslag som kongressen behandlar. Det går också att skriva allmänna motioner som inte handlar om någon särskild text.

Till kongresskonferensen kan du skicka motioner som du vill att distriktet ska anta och stå bakom inför partikongressen. Om ett distrikt antar en motion kan den anses få större “tyngd” än om den kommer från en enskild medlem. Till kongresskonferensen och kongressen kan du skriva motioner på partistyrelsens förslag till strategidokument, programkommissionens förslag till nytt partiprogram, stadgeändringar samt förslag på annat som du anser att partikongressen bör besluta om.

Vem får motionera till kongresskonferensen?

Alla distriktets medlemmar och alla distriktets partiföreningar har rätt att skriva motioner. Man kan även skicka in motioner direkt till kongressen om man inte vill att de ska antas av distriktet.

Vad gör man efter att man skrivit motionen?

Man mejlar man den till oss i distriktet:
[email protected]. Om en motion till kongresskonferensen inte är oss tillhanda senast den 10 januari kommer motionen inte att behandlas av kongresskonferensen.

Vad händer sedan?

Distriktsstyrelsen kommer att svara på motionen och skicka ut alla motioner och motionssvar till ombud och medlemmar. På kongresskonferensen kommer alla motioner diskuteras och sedan fattas beslut om. På konferensen har man bara möjlighet att lägga förslag som det redan finns motioner på. Man kan alltså inte inkomma med nya motioner eller förslag direkt till konferensen utan endast de motioner som inkommit i tid (det vill säga senast 10 januari) kommer behandlas under konferensen.

Hur är en motion uppbyggd?

En motion består i huvudsak av tre delar:

 1. En rubrik
 2. En brödtext
 3. Ett eller flera yrkanden

I brödtexten motiverar man och argumenterar för sitt förslag och i yrkandedelen presenterar man konkret vad det är man föreslår. Yrkandedelen i en motion ska helst bestå av en eller flera att-satser. I slutet undertecknar man med sitt namn och partiförening.

Klicka här för att se exempel på motioner.

 

Nomineringar inför valet av kongressombud

Vänsterpartiet Göteborg får skicka 21 ombud till kongressen i Västerås. Utöver ordinarie ombud ska vi välja lika många ersättare. Valberedningens förhandsnomineringsstopp är satt till den 20 januari. Det innebär att valberedningen inte kommer behandla nomineringar som inkommer efter detta inför konferensen, även om det går bra att ändå nominera fram till det skarpa nomineringsstoppet som vanligen sätts i början av konferensen.

Så här nominerar du:
 1. Nominera dig själv eller en kamrat som tackat ja, och uppmana gärna den du nominerar att direkt fylla i den enkät från valberedningen som finns på hemsidan.
 2. Skriv en kort motivering till varför personen du nominerat borde få åka på kongressen.
 3. Mejla din nominering till valberedningen senast den 20 januari: [email protected]

Vill du nominera dig själv kan du göra detta genom att fylla i valberedningens enkät senast den 20 januari.

 

Nomineringar till centrala uppdrag

Nomineringar till centrala uppdrag som ska behandlas av kongresskonferensen skickas till distriktets valberedning på [email protected]e senast den 20 januari.

De particentrala uppdrag som kan nomineras till är:

 • Partiordförande
 • Partistyrelse
 • Valberedning
 • Programkommission
 • Revisorer

OBS! Andra stoppdatum gäller om du vill skicka dina nomineringar direkt till kongressen.

Internfeminism vid nomineringar

Enligt Vänsterpartiets stadgar §21 ska kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer ska såväl antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av minst 50 procent kvinnor. Detta förutsätter att medlemmar och partiföreningar som nominerar tar ett internfeministiskt ansvar. Därför bör §21 uppfyllas redan under nomineringsprocessen. Var noga med att nominera minst 50 procent kvinnor i val där det finns fler än en plats att tillsätta.

 

Vilka har röst-, förslags- och yttranderätt?

Valda ombud på kongresskonferensen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter tillhörande distriktet, distriktets riksdagsledamöter, regionfullmäktigegruppens ledamöter, kommunfullmäktigegruppen samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktets funktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Övriga är varmt välkomna att vara med som åhörare. Anmäl er i så fall i förväg, så vi vet hur många som kommer! Mejla din anmälan till [email protected].

Viktiga datum inför kongresskonferensen

10 januari: Motionsstopp för kongressmotioner som ska behandlas av kongresskonferensen och sista dag för inrapportering av ombud till kongresskonferensen

20 januari: Sista dag för nominering av kongressombud och till particentrala uppdrag som ska behandlas av kongresskonferensen

24 januari: Kongressmotioner och motionssvar konferensombud och partiföreningar tillhanda

2 februari: Kongresskonferens

 

Viktiga länkar och kontaktuppgifter inför kongresskonferensen

Länkar

Länk till kongressfliken på Vänsterpartiet Göteborgs hemsida. Här kommer vi lägga upp all information du behöver inför kongresskonferensen och kongressen. 

Länk till kongressfliken på Vänsterpartiets nationella hemsida. Här hittar du all tänkbar information inför kongressen 2020: förslag på de dokument som ska behandlas, stoppdatum för nomineringar och motioner, förslag på dag och arbetsordning samt en hel del annan information.

Länk till valberedningens nomineringsenkät. Denna enkät ska fyllas i av alla som vill åka till kongressen som ombud. Vill du själv åka kan du bara fylla i enkäten. Om ni som partiförening eller du som enskild medlem vill nominera någon annan så skickar ni dels ett mejl till valberedningen, dels uppmanar den ni nominerat att direkt fylla i enkäten. Ni måste mejla valberedningen för att de ska få reda på att ni vill nominera personen!

Kontaktuppgifter

Distriktsexpeditionen
[email protected]
031-85 67 60

Hit kan ni höra av er om ni har en fråga angående regeringskonferensen eller om ni tycker något är oklart. Ingen fråga är för stor eller för liten så hör gärna av er. Det är också till denna adress ni skickar in motioner ni vill ska behandlas av kongresskonferensen.

Valberedningen
[email protected]

Hit skickar ni nomineringar av kongressombud och av particentrala uppdrag ni vill ska tas upp på kongresskonferensen.

 

Distriktsstyrelsens förslag till dag- och arbetsordning

Förslag på dagordning
1 Mötets öppnande
2 Kongresskonferensens behöriga utlysande
3 Könsseparata träffar
4 Fastställande av röstlängd
5 Mötesformalia
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av justerare
d) Val av rösträknare
e) Val av tidtagare
6 Mötesteknisk genomgång
7 Fastställande av dag- och arbetsordning
8 Behandling av inkomna motioner till kongressen
9 Antagande av distriktsnomineringar
a) Partiordförande
b) Partistyrelsens övriga ledamöter
c) Programkommission
d) Revisorer
e) Valberedning
10 Pläderingar och information inför val av kongressombud
a) Information om valproceduren
b) Pläderingar inför kongressombudsvalet
11 Konferensens avslutande

Förslag på arbetsordning
10:30 – 11:00 Fika och registrering
11:00 – 12:00 §1-7 Inledande punkter, inkl. mötesteknisk genomgång och 30 min könsseparata träffar
12:00 – 13:00 §8 Behandling av kongressmotioner
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:40 §8 Fortsättning behandling av kongressmotioner
15:40 – 16:00 Fika
16:00 – 17:00 §9 Antagande av distriktsnomineringar
17:00 – 17:30 §10 Pläderingar och information om kongressombudsvalet
17:30 – 17:45 §11 Övriga frågor och konferensens avslutande
17:45 – 18:00 Reservtid

 

Exempel på hur man kan skriva en motion

Exempel på en motion som behandlar ett textstycke

(Brödtext)
I programkommissionens förslag till partiprogram skriver de att ”Vänsterpartiet ska verka för sex timmars arbetsdag”. Det tycker vi motionärer är alldeles för defensivt! Vi tycker att vi ska ta vara på den framtidsoptimism som finns i vårt progressiva parti och istället skriva mer om möjligheten med robotar som kan ersätta all mänsklig arbetskraft i framtiden och därmed ge möjligheten till noll timmars arbetsdag!

(yrkanden)
Vi yrkar att: På sidan 6 rad 11–12 ersätta meningen ”Vänsterpartiet ska verka för sex timmars arbetsdag” med ”Vänsterpartiet ska verka för att att med hjälp av robotar som ersätter den mänskliga arbetskraften verka för noll timmars arbetsdag”

Att: som en konsekvens av detta ersätta ”6 timmars arbetsdag” med ”noll timmars arbetsdag” överallt i resterande partiprogram.

Anitchen Fägerlund, Johan Parlin
Vänsterpartiet Knäckebröhult

Exempel på en motion som inte behandlar någon särskild text utan kommer med ett förslag

(Brödtext)
Vår grafiska profil är bra men lite tråkig och intetsägande. Vi tycker den borde bli lite muntrare och skulle därför vilja att fler kattbilder fanns med i vår grafiska kommunikation. En katt som lagts in i en bild på Jonas skulle lätt lyfta vår partiledare till nya höjder, och en katt eller två i våra budgetförslag skulle ge både mer klös i förslagen och mer läsglädje!

Vi yrkar att: Minst en kattbild ska finnas med i alla våra publikationer såväl på nätet som fysiska.

Tirrian Smycke och Jennieke Fadden
Vänsterpartiet Höleböle

 

Ordförklaringar

Motion:  ett förslag som man lämnar in skriftligt inför större möten
Motionsstopp: sista datum som det är möjligt att skicka in motioner till konferensen.
Ombud: person som valts av sin partiförening att representera föreningen på kongresskonferensen eller kongressen.
Ersättare: person som går in som ombud om någon av de ordinarie ombuden fått förhinder.  Ersättarna väljs i inträdesordning.

Hör av dig till din partiförening eller till distriktsexpeditionen om det är någonting du är osäker på eller om du har några frågor! Hör också av dig om du vill ha kallelsen i något annat format.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk