Kommunalpolitik

Kommunalpolitik

Rättvisa kommer från vänster

(Ur Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015-2018)

”Vänsterpartiet står upp för alla människors rätt till ett bra liv. När andra säger att vi inte har råd med fler lärare i skolan, mindre förskolegrupper, mer personal inom äldreomsorgen eller fler på fritidsgårdar, säger vi: i Vänsterpartiets Göteborg ska vi ha råd med människor.
I vårt kommunalpolitiska program sätter vi människorna före vinstintresset.”

Läs hela det kommunalpolitiska programmet här: Kommunalpolitiska programmet.

Ett urklipp ut det kommunalpolitiska programmet:

Så bygger vi staden

Vänsterpartiet står för en stadsutveckling som sätter människors behov och välmående i centrum. Göteborg är en stad som växer. Många människor och företag vill glädjande nog flytta hit. För det krävs en utbyggnad som tar hänsyn till arbetarklassens behov och problem. Vi vill att fokus ska ligga på bostadsutbyggnad och infrastruktur. Stadsplaneringen ska motverka segregation och öka tillgängligheten för alla grupper. Dialoger och medborgarinflytande ska vara ett självklart verktyg då staden byggs ut. Bostadsbyggande och stadsplanering ska utgå från göteborgarnas behov och inte som idag från de stora kapitalstarka intressenas krav.

Alla ska kunna resa i Göteborg

Vänsterpartiet prioriterar kollektivtrafikens och cyklarnas utrymme i staden på bekostnad av bilen. Busspendlingen har radikalt förbättrats i och med skapandet av separata bussfiler. Trängselskattens införande har förbättrat restider och tillförlitligheten i kollektiv- och biltrafiken. Flera pendeltågsstationer har byggts ut och några har tillkommit vilket underlättar resandet för många. Cykelbanorna har blivit fler, idag finns det nästan 80 mil cykelstråk i staden. Göteborg ska nu på riktigt anpassas för cyklisterna efter år av fokus på biltrafik.

Kulturens förutsättningar

Kulturen är en nödvändig del av det demokratiska samhället. Den utmanar vårt sätt att tänka genom vårt kritiska betraktande av samhället, den förbättrar folkhälsan och den är en viktig bärare av vår historia och framtid. Idag är möjligheten att ta del av och skapa kultur ojämnt fördelat bland göteborgarna och därför krävs det insatser för att sprida kulturen till de som möter den minst. Av det skälet ska mer resurser ges till den kultur som har till uppgift att möta medborgarna där de bor via de centrala institutionerna och kulturhusen samt via stadsdelsnämnderna. Kulturen ska också vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.

en välfärd för framtiden

Välfärden är under attack från den moderatledda regeringen. Årligen plockas miljarder från välfärden som går till vinster i privata företag, ofta placerade i skatteparadis. Privata företag som ofta har särskilda bonussystem för att få de anställda att spara in kostnader för vårdtagare och patienter. Många av reglerna kring detta bestäms på nationell nivå och därför har vi lovat att inte stödja en regering som fortsätter med vinstvansinnet. Göteborg som kommun kan trots detta göra motstånd på ett par områden. Vänsterpartiet kommer under nästa mandatperiod se till att inte en skattekrona hamnar i riskkapitalisternas fickor i de frågor där kommunen kan hindra det. Vi vill skapa en kommunbank som lånar direkt av riksbanken för att minska göteborgarnas räntekostnader och förhindra att det privata bankkapitalet profiterar på skattemedel.

För de allra yngsta

Under föregående mandatperiod har fokus legat på att bygga bort förskolekön, vilket vi har lyckats med. Utbyggnaden av förskolan kommer även fortsättningsvis att vara en prioriterad fråga men med ett tydligare fokus på kvalitet. Pedagogerna ska få mer tid med varje barn. Det är därför viktigt att minska storleken på barngrupperna i förskolan. Under kommande mandatperiod ska vi ha ambitionen att minska barngrupperna i förskolan till i genomsnitt 15 barn och de barn som är i extra behov av särskilt stöd ska få det.

Förskolan har positiva och långsiktiga effekter på barns lärande och utveckling. Barn som går miste om vistelsen i förskolan får det svårare senare i skolan. Störst påverkan har förskolan på arbetarklassens barn och på barn som far illa. Förskolan spelar därför en central roll i att utjämna klasskillnader. I Göteborg är vistelsetiden för föräldralediga 15 timmar per vecka och arbetssökande kan välja mellan 15 eller 25 timmar per vecka. Vi ska se till att alla barn i förskoleåldern får rätt till rätt till 30 timmars barnomsorg.

En värdig äldreomsorg

En trygg och respektfull relation mellan undersköterskan och den äldre som hen ger stöd och omsorg är grunden för en bra äldreomsorg. En god personkontinuitet är en av de allra viktigaste kvalitetsfrågorna. Under mandatperioden som gått har Vänsterpartiet genomdrivit att färre har anställts på osäkra timanställningar och många fler på heltid med tillsvidareanställning. Det har ökat tryggheten för både våra gamla och personalen. Nu krävs också att hemtjänsten planerar sitt arbete utifrån målet att ha hög personkontinuitet. Vidare har vi gjort en tekniksatsning inom äldreomsorgen. Det ger de anställda ökad möjlighet till god dokumentation vilket leder till ökad kvalitet i omsorgen. Inom hemtjänsten har elektroniska hjälpmedel underlättat arbetet med att säkerställa att de äldre får den tid de har rätt till.