sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.


Nominera till Göteborgsvänsterns redaktion!

Vår interna medlemstidning Göteborgsvänstern har en liten redaktion som planerar utgivning och innehållet i tidningarna. Redaktionen hittar skribenter och fotografer i skribentnätverket och medianätverket.

Är du eller någon du känner klippt och skuren för att sitta i redaktionen? 

Skicka in dina nomineringar till Christian Larsson i distriktsstyrelsens valkommitté: [email protected]

Om du nominerar någon annan än dig själv måste du ha frågat dem och de tackat ja.

Vi behöver dina nomineringar senast 22 april.

 

Nominera till något av distriktets utskott!

Vill du hjälpa till att bygga Vänsterpartiet Göteborg starkare? Engagera dig i något av distriktets utskott!

Fackliga utskottet
Vill du stärka fackligt aktiva och förbättra Vänsterpartiet Göteborgs fackligt-politiska arbete? Är du en fena på att genomföra föreläsningar, konferenser och givande möten för erfarenhetsutbyten? Då är Fackliga utskottet någonting för dig!

Internfeministiska utskottet
Vill du vara med och krossa patriarkatet, ett möte i taget? Kan du stärka kvinnor och feminister i distriktet för att vässa vår internfeminism? Då är Internfeministiska utskottet någonting för dig!

Studieutskottet
Är du en bra organisatör som kan styra upp studier och öppna möten? Får du saker gjorda och är bra på planering? Har du ett bra nätverk inom Vänsterpartiet och nätverk där vi kan få föreläsare? Då är Studieutskottet någonting för dig!

Du kan nominera både dig själv och andra, förutsatt att du har frågat dem och de tackat ja.

Skicka in dina nomineringar till Christian Larsson i distriktsstyrelsens valkommitté: [email protected] Vi behöver dina nomineringar senast 22 april.

 

Nominera ledamot till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Vad är Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden?

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden inrättades den 1 jan 2008. Dess uppgifter regleras i lagen (2007:980) om tillsyn över brottsbekämpande verksamhet. Där framgår att nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet. Nämnden utövar också tillsyn över polisens behandling av personuppgifter.

Nämnden är på begäran av en enskild skyldig att kontrollera om hen har varit föremål för hemliga tvångsmedel eller förekommer i Säkerhetspolisens register och om tvångsmedelsanvändningen respektive personuppgiftsbehandlingen i så fall har skett på ett korrekt sätt.

Av lagen framgår att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha högst tio ledamöter som utses av regeringen. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare eller ha annan motsvarande juridisk erfarenhet. Övriga upp till åtta ledamöter ska utses bland sådana personer som föreslagits av partigrupperna i riksdagen.

Tidigare har Vänsterpartiet representerats av Berit Jóhannesson.

Vad gör du som ledamot i nämnden?

Som ledamot i nämnden är uppdraget att ägna sig åt rättslig tillsyn på det brottsbekämpande området. Det ska understrykas att detta är ett arbete som är förhållandevis tidskrävande. Det bör därmed övervägas om de nominerade bör vara aktiva eller f.d. riksdagsledamöter, hitintills har platserna främst fyllts av de senare, just på grund av arbetsbördan. Då myndighetens ledningsform är en nämndmyndighet kommer nämnden med dess ledamöter också utgöra myndighetens ledning med det ansvar som följer av detta.

I lagen om tillsyn över brottsbekämpande verksamhet föreskrivs att samtliga ledamöter ska med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter vara lämpliga för uppdraget. Ledamöterna ska vara svenska medborgare och placeras i säkerhetsklass vilket innebär att de säkerhetsprövas och genomgår registerkontroll.

Vänsterpartiet ska föreslå två namn, en kvinna och en man.

Sista nomineringsdag är 14/4. Nominera en kamrat som sagt sig vara intresserad och inkludera namn, adress, titel, telefon- och personnummer, e-postadress samt en motivering i din nominering. Skicka nomineringen till: [email protected]

 


Nominera till parlamentariska uppdrag

Ledamot i Stiftelsen Praktiska Hushållsskolans donationsfond
Stiftelsen sprider kunskaper om goda kostvanor och vården av ett hem till Göteborgs ungdomar. Den ger också bidrag till föreningar eller organisationer för anordnande av kurser, utställningar, föredrag, studieresor och liknande, samt bidrag till privatpersoner för studier i enlighet med stiftelsens ändamål.

Revisorsersättare i Stiftelsen Chalmers Studenthem
Chalmers Studentbostäder äger och förvaltar 2000 student- och forskarlägenheter i Göteborg. Grundidén är attraktiva boenden till rimliga hyror.

Medborgarvittnen (två stycken)
Som medborgarvittne är din uppgift att bevaka polisens arbete som allmänhetens representant. Du är med vid förhör och husrannsakningar och kan se att polisen bemöter intagna personer korrekt.

Sista nomineringsdag är 25/4. Skicka din egen nominering eller nominering av partikamrat, som sagt sig vara intresserad till: [email protected]

Skicka med information om partiförening, om personen är tillfrågad och gärna kontaktuppgifter.

 

Nominera nämndemän

Det har blivit dags att nominera nämndemän igen! En nämndeman representerar svenska folket i domstolarna och dömer tillsammans med juristdomare. Nämndemän ger allmänheten insyn i domstolarna och bidrar till förtroende för domstolarnas arbete. Kanske vill du eller någon du känner bli nämndeman? Läs om hur du nominerar nedan! Här kan du läsa mer om nämndemannauppdraget.

Nominera till Hovrätten, Kammarrätten och Förvaltningsrätten

Nämndemän till Hovrätten, Kammarrätten och Förvaltningsrätten väljs av regionfullmäktige i oktober. Uppdraget är på fyra år, 2020–2023, och alla som blir valda måste genomgå utbildning.

De nominerade ska vara tillfrågade och veta om vad uppdraget innebär samt de krav som ställs. Nomineringen ska innehålla: namn, födelsenummer, adress samt gärna en presentation av erfarenhet, yrke och liknande.

Sista nomineringsdag är 13/5. Nominering skickas till regionens valberedning: [email protected] och [email protected]

Nominera till Tingsrätten

Valberedningen söker dels några personer som kan ersätta avhopp och tillträda som nämndeman omgående fram till 2019 års slut, dels flera personer som vill vara nämndemän under åren 2020–2023.

De nominerade ska vara tillfrågade och veta om vad uppdraget innebär samt de krav som ställs. Nomineringen ska innehålla: namn, födelsenummer, adress samt gärna en presentation av erfarenhet, yrke och liknande.

Sista nomineringsdag för att nominera ersättare för avhoppet är 25/4. Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected]

Sista nomineringsdag för nominering till ordinarie val är 1/8. Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk