Varför behövs kampanjen?

Varför behövs kampanjen?

Det nya hårda arbetslivet
Den svenska arbetsmarknaden har i decennier försämrats för oss som arbetar eller är arbetslösa, samtidigt har företagen ökat sin produktivitet och sina vinster. Välfärdsjobben har drabbats av politiska beslut om effektivisering och marknadsanpassning som gjort att nedskärningar och utförsäljningar gått före såväl personalens välbefinnande som möjlighet att göra ett bra jobb.

Resultatet av dagens nya hårdare arbetsmarknad börjar bli smärtsamt tydligt. Utslagningen ökar, där sjukskrivningarna av både fysiska och psykiska orsaker blir allt fler. Stressen breder ut sig och känslan av att inte räcka till eller ha möjlighet att påverka sitt eget jobb och vardag sprider sig. Tempot för de som har jobb stiger, samtidigt som arbetslösheten är fortsatt för hög. Många som skulle vilja ha ett jobb får inte chansen, trots att behovet av fler anställda i många branscher är stort för att möta upp de behov vårt samhälle har. För de som lyckas få in en fot på arbetsmarknaden är svårigheterna att få en trygg heltidsanställning stora, eftersom både privata och offentliga arbetsköpare går runt arbetsrätten genom exempelvis bemanningsföretag, och ring-och-springvikariat.

Vi som jobbar i yrken som är nödvändiga för att samhället ska fungera, är ofta de som har drabbats hårdast av den nya arbetsmarknad som fått växa fram. Vi vars dagliga ansträngningar på jobbet är en förutsättning för att vardagen ska fungera för oss alla har fått se vår arbetssituation förvärras i takt med att effektivisering och kortsiktiga vinster har blivit viktigare än en rimlig arbetsbelastning. Det är mot oss udden riktats när regeringar och näringsliv velat skapa en arbetsmarknad med total utbytbarhet och en arbetskår som fått allt svårare att hävda sina rättigheter. Det är våra kroppar som brutits ner av stress och belastning och det är vi som sett våra privatliv kringskäras av arbetslivets krav.

På den nya hårdare arbetsmarknaden är kvinnor mer utsatta än män. Kvinnodominerade yrken är ofta de där lönerna är låga och sackar efter i utvecklingen. Kvinnor har i högre grad än män deltidsanställningar och unga kvinnor har svårare att få trygga anställningar än unga män. Inte minst de kvinnodominerade yrkena i välfärden är de som fått ta den hårdaste smällen av nedskärningar, och de tuffaste effektiviseringarna. Effekterna är på många håll kronisk underbemanning med ohållbart tempo, utbrändhet och en känsla att inte räcka till. Osäkra anställningar leder till att kvinnor som utsätts för diskriminering eller sexuella trakasserier från chefer, kunder eller kollegor känner sig tvungna att hålla tyst, för den som bråkar får gå.

Vi kan ändra på det
Det behöver inte vara såhär. Vi kan förbättra vår situation och samhället genom att bygga upp ett modernt arbetsliv. Ett arbetsliv där vi delar på arbetsbördan, där vi har inflytande över våra jobb, där vi har trygga anställningar och en mänskligt arbetstempo och där vi ser till att ge fler kollegor till de yrkesgrupper som bär upp vårt samhälle. Ett modernt arbetsliv är ett jämställt arbetsliv där kvinnor har lika bra betalt som män, och där diskriminering och sexuella trakasserier inte längre är en del av kvinnors vardag.

Vänsterpartiet har lösningarna för att skapa jobb för arbetslösa och trygghet, makt samt en bra arbetsmiljö för anställda. Vi vill stärka arbetsrätten och ge de anställda större inflytande. Vi vill sänka arbetstiden och satsa på arbetstidsinnovationer så att vi kan dela på arbetsbördan. Vi vill ha fasta trygga jobb med en lön som går att leva på. Arbetsköparnas makt att gå runt anställningstryggheten genom osäkra anställningar och bemanningsföretag ska tas bort. En fungerade välfärd behöver fler anställda. För ökat bostadsbyggande och en klimatomställning behövs en ekonomisk politik för full sysselsättning.

Ett modernt arbetsliv
Vänsterpartiets lösningar innebär att vi moderniserar arbetslivet. Arbetstiden sänks och arbetsuppgifterna fördelas jämnare så att ingen slits ut. Vi vill öka arbetstagarnas makt över sin arbetsplats, ett modernt arbetsliv innebär att de som är anställda på en arbetsplats själva vet bäst hur arbetet ska läggas upp. Arbetsrätten och arbetsmiljön förbättras och jobben är trygga med en lön att leva på. Ett arbetsliv där vi är otrygga, slits ut och inte får tillräckligt betalt är inte modernt det är bakåtsträvande. Med en framåtsyftande arbetslivspolitik ser vi till att skapa den moderna arbetsmarknaden, en arbetsmarknad som är bra för alla dem som befinner sig där.

Viktiga jobb
Vår politik skulle innebära att de som jobbar i de väldigt viktiga arbeten som får vårt samhälle att fungera ges det värde och känner den stolthet som de förtjänar. Vi vill se fler jobb och tryggare anställningar med bra lön i välfärden. Vi vill ha en offensiv ekonomisk politik som skapar arbetstillfällen i de sektorer som behöver satsningar: för ett ökat bostadsbyggande, en upprustad infrastruktur och en klimatomställning. Våra lösningar innebär att de som jobbar i dessa yrken får förutsättningar att göra ett bra jobb och ändå känna att de räcker till för att leva, vila, utveckla sig och vara med vänner och familj.

Jämställt arbetsliv
Vi vill se en jämställd arbetsmarknad där kvinnor har samma förutsättningar som män. En arbetsmarknad där lika lön för lika arbete gäller och där kvinnodominerade yrken ges det värde och den lön de förtjänar. Vi vill se en trygg arbetsmarknad där ingen behöver utstå diskriminering eller sexuella trakasserier.