Nyheter

Valprogrammet är här!

I Göteborg finns det plats för alla. Vi som bor här hör ihop. När dina barn börjar skolan betalar vi tillsammans för en bra skola. När du blir sjuk eller förlorar jobbet får du hjälp av trygghetssystem som vi har byggt upp gemensamt. När du letar efter en bostad har vi alla bidragit till att det finns bra och billiga hyresrätter.

Vi är inga varor eller kunder på en marknad. Vi är människor med grundläggande behov och rättigheter. Vänsterpartiets mål är en stad som står för solidaritet, en rättvis fördelning av resurser och en progressiv miljöpolitik. En stad där jobben är trygga, där det råder jämställdhet mellan kvinnor och män och där människors bästa går före marknadens krav. I Vänsterpartiets Göteborg finns det plats för alla.

I Göteborg ska det bara finnas bra skolor

I Göteborg ska alla ha samma möjligheter och lika rätt till en bra utbildning. Du ska vara säker på att den bästa skolan finns där du bor och att den skatt vi betalar går till utbildning, läromedel och personalens löner.

– Den närmsta skolan är den bästa skolan
Många skolor är idag i händerna på vinstprofitörer och riskkapitalbolag. Vi vill att våra skattepengar ska användas effektivt och ansvarsfullt. Vänsterpartiet kommer fortsätta att motsätta sig varje etablering av nya friskolor med vinstintressen. Närhetsprincipen ska ge alla elever rätt till den bästa skolan där de bor.

– Resurser efter behov
Förutsättningarna för Göteborgs skolor varierar kraftigt över staden. Om alla skolor ska vara likvärdiga och ge den bästa utbildningen som går att få, krävs mer resurser efter behov. Det behövs mer resurser till lärarledda lektioner och till läxhjälp på och efter skoltid.

– Eleverna har rätt att klara skolan
Idag är det alldeles för många elever som lämnar skolan i förtid eller går ut utan fullständiga betyg, till exempel. på grund av funktionsnedsättningar eller sociala problem. Det behövs mer resurser till specialpedagoger och elevhälsoteam för att ge alla elever rätt till en fullvärdig skolgång.

I Göteborg har alla rätt till bra och trygga arbeten

Göteborg behöver fler anställda inom välfärden. Fler anställda minskar arbetsbelastningen och stärker kvaliteten i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Samtidigt ger det fler unga ett arbete att går till. Du som arbetar för kommunen har rätt till ett bra och tryggt arbete. Vänsterpartiet har medverkat till att stärka rätten till heltid, fast anställning och jämställda löner för kommunens anställda. Men vi är inte nöjda. Kommunen ska sträva mot målet om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och höja lägstalönerna. Du som är arbetslös ska ges möjligheter till stöd, praktik och utbildning. Ingen ska arbeta utan lön i Göteborg. Kravet på trygga jobb gäller inte bara anställda i kommunen, det gäller även för de företag som kommunen anlitar.

– Framtidens jobb finns i välfärden
Fler anställda inom välfärden ger minskad arbetslöshet, mindre arbetsbelastning och bättre kvalitet. Fler jobb innebär också fler unga i arbete.

– Sex timmars arbetsdag
Sex timmars arbetsdag är en frihetsreform för alla. Vi vill börja förkorta arbetstiden redan efter valet.

– Minska lönediskrimineringen i välfärden
På grund av att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden har den kvinnodominerade välfärdssektorn fortfarande löner som knappt går att leva på. Vi vill höja lönerna för de anställda med de lägsta lönerna i kommunen.

I Göteborg finns det rum för alla

I Göteborg ska alla få plats och oavsett ålder eller inkomst ha rätt till en bra bostad. En bra bostad är en rättighet för både unga och gamla. I en stad som växer krymper avstånden. Gamla delar av Göteborg byggs samman med nya stadsdelar, där människor både bor och arbetar. I Göteborg ska du kunna hämta barnen från förskolan, gå förbi lekplatsen och sedan till mataffären, utan att stressa i långa bilköer eller på försenade bussar. I Göteborg ska kvinnor kunna känna sig lika trygga och röra sig lika fritt som män.

– Fler bostäder för fler människor
Vi kan inte vänta med att bygga bostäder. Vi vill skapa ett kommunalt byggbolag för att bygga bostäder utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. Invånarna måste stå över de privata byggbolagen som har vinst som främsta drivkraft. Därför ska kommunens folkvalda sätta upp villkor för byggbolag som vill bygga i Göteborg. Så får vi rimliga hyror, fler hyresrätter och fler mindre lägenheter till Göteborgs ungdomar.

– Göteborgarna har rätt till bra bostäder
Göteborgs ungdomar har rätt till bostäder med billiga hyror. Allmännyttan, de bostadsbolag som vi äger tillsammans, ska ta täten i byggandet av hyresrätter med låga hyror och tillgängliga bostäder i kollektiva lösningar för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Med statligt upprustningsstöd kan miljonprogramsområdena renoveras utan kraftiga hyreshöjningar.

– Ge mer rum åt hållbara trafiklösningar
Stora vägar har tagit mycket utrymme från andra trafikanter och skadat människor och miljö. Det är en politik som har gynnat välbeställda mäns resevanor. Nu är det dags att gynna bra kollektiva trafiklösningar och cykelstråk. Vi vill att spårvägen ska byggas ut till Backa och Norra Älvstranden. Vi vill ha fortsatta satsningar på gång- och cykelstråk för att knyta ihop staden.

Här finns valprogrammet i PDF-format.

Kommentarer är avstängda.