Nyheter

Beslut om datum och frågeformulering för rådgivande folkomröstning om trängselskatt

När det innan sommaren stod klart att Göteborg ska hålla en rådgivande folkomröstning om trängselskatt, startade diskussioner om lämpligaste valdag samt hur frågan på valsedeln skulle formuleras. Vi i vänsterpartiet ansåg att folkomröstningen borde hållas snarast möjligt efter fullmäktiges beslut, dvs. hösten 2013. Det visades sig dock vara praktiskt svårt då stadsledningskontoret behöver ca 6 månader på sig att förbereda valet efter det att kommunfullmäktige fattat sitt beslut. Tidsmässigt var det inte möjligt för fullmäktige att ta ett beslut om datum förrän tidigast september, vilket gjorde att hösten inte längre var möjlig. Kvar fanns två alternativ. Europaparlamentsvalet i maj 2014 eller det allmänna valet i september 2014. Båda dessa alternativ har sina för- och nackdelar.
Vi har fört diskussioner inom partiet, men även inom den Rödgröna majoriteten, där vi prövat de olika alternativen mot varandra. Efter dessa diskussioner har vi beslutat oss för att Vänsterpartiet står bakom allmänna valdagen som dag för folkomröstningen. Det är framförallt två argument som varit avgörande för vårt beslut, vilka vi redogör för här nedan.

Det första är att vi vill ha legitimitet för det resultat som folkomröstningen ger. I Europaparlamentsvalet är valdeltagandet relativt lågt, valdeltagandet brukar ligga mellan 40-50% och en liten andel av de grupper som tjänar på Västsvenska paketet och utbyggd kollektivtrafik deltar. Frågan om trängselskatt och det västsvenska paketet kommer påverka dessa grupper mest och därför bör vi verka för att nå ett högt valdeltagande i den gruppen. Vi ha kommit fram till att det är störst möjlighet att uppnå starkt stöd för resultatet om folkomröstningen genomförs på allmänna valdagen.

Det andra argumentet är att frågan om infrastruktursatsningar passar bättre in i valdebatter som handlar om kommunal, region eller riksdagsfrågor, men har mindre koppling till Europaparlamentsvalet.

Frågans formulering på valsedel har utgått från en neutral presentation av vad det Västsvenska paketet är, vad som ingår och vilka parter som tecknat avtalet och där vi avstår från övrig åsiktsargumentation. Valsedeln mynnar ut i den fråga som folkinitiativet formulerat vilket är ett krav.

  1. […] Beslut om datum och frågeformulering för rådgivande folkomröstning om trängselskatt […]