Nyheter

Göteborg kan bli landets mest jämställda stad

Debattartikel publicerad i GP 2013-01-15Bild: feministiskt självförsvar för kvinnor

Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att var fjärde kvinna känner sig otrygg och att 4 av 10 kvinnor som känner otrygghet avstår från att gå ut ensam sent en kväll i sitt bostadsområde. Detta hänger samman med att unga kvinnor utsätts mest för hot och att varannan kvinna som anmält hot också uppger att hon har utsatts för hot från en närstående eller en bekant.

Stort demokratiskt problem

Dessa siffror visar att rädslan för våld eller hot om våld tvingar kvinnor till att på olika sätt begränsa sina liv. Detta är ett stort demokratiskt problem som kräver krafttag. Vänsterpartiet presenterar därför tre krav för att stärka kvinnors och tjejers möjligheter och positioner i Göteborg. Vår målsättning är att Göteborg ska bli Sveriges mest jämställda kommun.

  • Trygga utomhusmiljöer genom stadsplanering med jämställdhetsperspektiv

    Vänsterpartiet vill ta initiativ till en medveten och jämställdhetsinriktad stadsplanering för att öppna staden för alla stadens invånare – såväl kvinnor som män. Kvinnor påverkas och begränsas mer än män av otrygga utomhusmiljöer. Buskage, dålig belysning, folktomma platser och så kallade slutna rum, som till exempel gångtunnlar och avsides cykelvägar, upplevs ofta som otrygga av kvinnor. Detsamma gäller den viktiga kollektivtrafiken som uppfattas som mer osäkert av kvinnor än av män. I dag är det offentliga rummet inte lika tillgängligt för kvinnor som för män. Därför måste kommunen ta ett huvudansvar för att rusta upp otrygga utomhusmiljöer ute i stadsdelarna.

  • Genuspedagogik i förskolan och skolan

    Ojämställd uppfostran följer med oss hela livet och påverkar samtliga samhällsområden. Det märks inte minst i gymnasieskolan där utbildningsprogrammen är starkt könssegregerade. Det faktum att kvinnor fortfarande tar ut det mesta av föräldraledigheten och sköter merparten av det obetalda arbetet i hemmet visar att det finns mycket kvar att göra för att på ett genomgripande sätt förändra de könsroller som vi uppfostras i genom livet. Detta kräver ökad kunskap hos lärare och elever om hur tjejer och killar från tidig ålder formas efter könsstereotypa mönster. Förutfattade meningar om hur en kille eller tjej bör vara är en av de dokumenterade orsakerna till förekomsten av trakasserier och kränkningar i skolan. Vi menar att genuspedagogik är en beprövad metod för att bryta invanda könsmönster och normer. Det bevisas inte minst av de förskolor och skolor som på eget initiativ tillämpar genuspedagogik. Vi menar att det är hög tid att införa en konsekvent genuspedagogik i förskolor och skolor inom Göteborgs Stad.

  • Feministiskt självförsvar för att stärka tjejer

    På Vänsterpartiets initiativ har stadsdelarna Norra och Västra Hisingen börjat sjösätta projekt med feministiskt självförsvar i skolan. Feministiskt självförsvar utgår ifrån tanken att kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar är okränkbar. Trots detta får många kvinnor och tjejer dagligen utstå våld och sexuella trakasserier. Feministiskt självförsvar är en konkret metod för att stärka kvinnor och tjejer. Metoden skapar ett forum för kvinnor och tjejer att träffas, byta erfarenheter och stärka varandra samt att enligt nödvärnslagen lära sig att försvara sig till den grad att de kan ta sig ur en farlig situation. Vi menar att feministiskt självförsvar ska erbjudas alla tjejer i Göteborgs stads skolor.

Dags att ta täten

Det har länge rått politisk konsensus om att kvinnor ska kunna delta i samhällslivet på samma villkor som män. Samtidigt visar aktuell forskning och statistik att kvinnor dagligen tvingas till val som begränsar deras vardag. Nu är dags för Göteborgs stad att ta täten i jämställdhetsarbetet. Vänsterpartiet leder gärna detta viktiga arbete.

Monika Djurner (V)
ledamot kommunfullmäktige Göteborg

Thaher Pelaseyed (V)
ordförande Vänsterpartiet Göteborg

Kommentarer är avstängda.