Pressmeddelanden

”Naturresurser är en bristvara precis som pengar därför är en koldioxidbudget ett viktigt redskap”

Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Göteborgs Stad skall införa en koldioxidbudget. Fullmäktige behandlar motionen på torsdag, den 5 november. Alla partier, utom Vänsterpartiet, i kommunstyrelsen avstyrker motionen med motiveringen att man inte behöver ännu ett system för mål och uppföljning.

– Det är en helt felaktig tolkning av motionen. En koldioxidbudget
tillför inga nya mål. Det handlar om att behandla naturresurser som de
begränsade resurser de faktiskt är. En koldioxidbudget passar som hand
i handske med stadens styrsystem, säger Jöran Fagerlund (V), ledamot i
miljönämnden och kommunfullmäktige i Göteborg.

– Ingen kommer på tanken att säga att stadens
resursfördelningsmodell där fullmäktige tilldelar nämnderna pengar för
att uppnå fullmäktiges mål strider mot stadens styrsystem. En
koldioxidbudget gör samma sak. Fullmäktige säger vad som skall göras
och hur mycket koldioxid nämnderna får förbruka för att uppnå målet,
fortsätter Jöran Fagerlund (V)

Grundtanken är att man utgår från dagens nivåer och sedan minskar
till noll år 2050 men när processen kommer igång kommer ansvaret att
tydliggöras och fullmäktige kan komma att omdisponera
resurstilldelningen till de olika nämnderna.

– En förvaltning kanske inte kan påverka utsläppen från
uppvärmningen av de lokaler man hyr. En budget fördelar det ansvaret.
Det är också ett sätt att motverka suboptimering. Dvs. att nämnderna
gör det som är billigast och best för dem individuellt men varken
billigast eller bäst för staden som helhet, berättar Jöran Fagerlund
(V).

Därför menar Vänsterpartiet att det är en metod att stärka
nämndernas helhetsansvar för stadens utveckling. Det bidrar också till
att se till att investeringar bidrar till verklig omställning och inte
leder in i återvändsgränder.

– Det finns en tanke i miljöomställningen att man skall plocka de
lägst hängande frukterna först. Enkla åtgärder som leder till
besparingar. Exempelvis släcka lampor, tilläggsisolera eller sparsamt
körsätt. Med en koldioxidbudget blir det enklare att veta hur mycket
resurser man skall lägga på sådana åtgärder och hur mycket man skall
lägga på investeringar som bryter fossilberoendet, förklarar Jöran
Fagerlund (V)

– Jag är lite förvånad över mottagandet från de andra partierna. I
synnerhet att Miljöpartiet delar de borgerligas och socialdemokraternas
syn att de enda resurser man anser är begränsade nog att de är värda
att budgetera är pengar men inte naturresurser, avslutar Jöran
Fagerlund (V)

Motionen hittas här. Läs mer på Jöran Fagerlunds blogg.

Skriv en kommentar