Okategoriserade

”De med de högsta inkomsterna förstör miljön mest och har störst ansvar att ändra sig”

De göteborgare som har det mest miljöskadliga beteendet är de med de högsta inkomsterna. Naturvårdsverket konstaterar att ”växthusgasutsläppen följer tydligt hushållens inkomster. Ju högre inkomst desto högre utsläpp.” Det vill Jöran Fagerlund (V) ändra på när Miljönämnden, imorgon onsdag, antar sin budget för 2010.

– Trots decennier av miljökommunikation och att höginkomsttagare är de
som har störst möjligheter till förändring har överklassen inte förmått att
bryta sitt destruktiva beteende och minska sin miljöbelastning. Slutsatsen
måste vara att kommunikationsinsatserna inte har nått ända fram och metodiken
måste utvecklas, säger Jöran Fagerlund (V), ledamot i miljönämnden och
kommunfullmäktige i Göteborg.

När Jöran Fagerlund föreslog detta i samband med nämndens
inriktningsdokument den 26 augusti i år röstade alla andra partier nej.

– Som jag uppfattade det hakade de andra upp sig på ordet överklass.
Ingen förslog att ordet skulle ändras så jag vet inte hur intresserade de andra
partierna egentligen är av att förbättra miljökommunikationen. Jag har i alla
fall omarbetat förslaget på egen hand och ändrat till höginkomsttagare,
berättar Jöran Fagerlund (V)

En avhandling från KTH jämför upplevd miljömedvetenhet med faktisk
miljöpåverkan i två olika bostadsområden – ett utpräglat höginkomsttagarområde
och ett område dominerat av låginkomsttagare – i Sverige och två områden i
England. De mer förmögna svenskarna/britterna i undersökningen beskrev sig i
allmänhet själva som miljömedvetna och sysslade oftare med återvinning, köpte
ekologisk mat och använde tygkasse när de handlade. Handlingar som har blivit
symboler för en miljövänlig livsstil. Emellertid tenderade dessa grupper att ha
större ekologiska fotavtryck på grund av större bostäder, resvanor och
konsumtionsnivåer än de grupper som inte beskrev sig som miljömedvetna.

– Utan att förhärliga fattigdom, eller förminska vikten av sopsortering,
måste vi i miljönämnden se nyktert på vad som sker och utgå ifrån faktisk
miljöpåverkan och faktiska möjligheter att välja annorlunda än idag.,
fortsätter Jöran Fagerlund (V).

– De höginkomsttagare som beter sig som höginkomsttagare brukar har ett
miljöfarligt och destruktivt livsmönster. Vi måste hitta metoder att förmå dem
att komma ur detta skadliga beteendemönster, menar Jöran Fagerlund (V)

Avslutningsvis vill Jöran Fagerlund höja ambitionsnivån när det gäller
jämställdhetsarbetet på förvaltningen.

– Jämställdhet och genusfrågor har varit föremål för diskussion och
utbildningsinsatser en tid. Jag menar att det är dags att höja ambitionsnivån
från ’grundläggande’ till ’fördjupade’ för ledningsgruppen och andra
nyckelpersoner, avslutar Jöran Fagerlund (V)

Yrkandet hittas här. Alla handlingar hittas här.

Bakgrund

Miljönämnden har
framgångsrikt arbetat med miljökommunikation tidigare. Som exempel kan nämnas
tobaksinformation till olika invandrargrupper, miljökommunikation på lätt
svenska med bilder samt tillsyn av djur med ägare som har sociala problem

På sammanträdet 2009-08-26
föreslog Jöran Fagerlund (V) att ett pilotprojekt riktat till ett överklassområde
i Göteborg skulle initieras. Läs mer här.

Källor
Naturvårdsverkets  rapport 5903 om Konsumtionens klimatpåverkan s. 41

Just
Environments, Karin Bradley, Doktorsavhandling KTH, 2009, ISBN,
978-91-7415-228-9, s. 260

Skriv en kommentar