Okategoriserade

”Överklassen måste bryta sitt miljöfarliga livsmönster”

De göteborgare som har det mest miljöskadliga beteendet är de med de högsta inkomsterna. Naturvårdsverket konstaterar att ”växthusgasutsläppen följer tydligt hushållens inkomster. Ju högre inkomst desto högre utsläpp.”
– Trots decennier av miljökommunikation och att överklassen är de som
har störst möjligheter till förändring har överklassen inte förmått att bryta
sitt destruktiva beteende och minska sin miljöbelastning. Slutsatsen måste vara
att kommunikationsinsatserna inte har nått ända fram och metodiken måste
utvecklas, säger Jöran Fagerlund (V), ledamot i miljönämnden och
kommunfullmäktige i Göteborg.

En avhandling från KTH jämför upplevd miljömedvetenhet med faktisk
miljöpåverkan i två olika bostadsområden – ett utpräglat överklassområde och
ett område dominerat av låginkomsttagare – i Sverige och två områden i England.
De mer förmögna svenskarna/britterna i undersökningen beskrev sig i allmänhet
själva som miljömedvetna och sysslade oftare med återvinning, köpte ekologisk
mat och använde tygkasse när de handlade. Handlingar som har blivit symboler
för en miljövänlig livsstil. Emellertid tenderade dessa grupper att ha större
ekologiska fotavtryck på grund av större bostäder, resvanor och
konsumtionsnivåer än de grupper som inte beskrev sig som miljömedvetna.

– Utan att förhärliga fattigdom, eller förminska vikten av sopsortering,
måste vi i miljönämnden se nyktert på vad som sker och utgå ifrån faktisk
miljöpåverkan och faktiska möjligheter att välja annorlunda än idag.,
fortsätter Jöran Fagerlund (V).

– De höginkomsttagare som beter sig som höginkomsttagare brukar har ett
miljöfarligt och destruktivt livsmönster. Vi måste hitta metoder att förmå dem
att komma ur detta skadliga beteendemönster, avslutar Jöran Fagerlund (V)

Yrkandet hittas här.

Källmaterial


Naturvårdsverkets  rapport 5903 om Konsumtionens klimatpåverkan s. 41

Just
Environments
, Karin Bradley, Doktorsavhandling KTH, 2009, ISBN,
978-91-7415-228-9, s. 260

 

Skriv en kommentar