Okategoriserade

Inför verklig valfrihet i äldreomsorgen

När stadskansliet redovisade sitt förslag på hur valfriheten kan öka i älderomsorgen lanserade socialdemokraterna en tanke på en ”basmeny” där brukarna kan välja ifrån. Förslaget fick stöd av alla partier utom Vänsterpartiet. I ett yttrande förklarar vi varför vi motsätter oss en ”basmeny.

Här är Vänsterpartiets yttrande:

I en skrivelse till kommunstyrelsen, den 2008-06-04,
angående likabehandling inom äldreomsorgen föreslår (m), (fp) och (kd) att
tillsätta en parlamentarisk grupp som skulle få i uppdrag att se över
riktlinjerna inom äldreomsorgen och lägga fram ett förslag på en Göteborgs
gemensam hantering.

Som svar på denna skrivelse skriver (s), (mp) och
(v) bland annat i ett gemensamt yrkande: "När
det gäller serviceinsatser ser vi positivt på att förenkla biståndsbedömningen,
och möjligheten att välja insatser.  Ett
viktigt inslag i demokratin är att brukarna ska kunna påverka det bistånd de
bedömts ha rätt till. Det är viktigt är att kunna välja insatser i hemtjänsten.
Inflytande och trygghet hänger ihop. För att få inflytande måste man känna
trygghet och få en relation med personalen. För att lyckas måste vi ha
kontinuitet i personalbemanningen. Kontaktmannaskap och dokumentation är
viktiga instrument för att säkerställa kvalitet. Hela inflytandefrågan är av
stor vikt för äldre göteborgare och vi kan inte acceptera att det för ofta ser
olika ut. Vi vill att äldre ska kunna välja insatser inom ramen för beviljat
bistånd."

I detta gemensamma yrkande fick stadskansliet
följande uppdrag "att utifrån
Kommunfullmäktiges prioriterade mål arbeta fram förslag till kommungemensam
modell avseende inflytande och valfrihet i hemtjänsten och återkomma till
kommunstyrelsen."
Som svar på detta uppdrag har nu stadskansliet arbetat
fram ett förslag. Ett förlag som är väl genomarbetat och där
verksamhetsföreträdare och andar sakkunniga varit inblandade.

Inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad har det de
senaste åren skett en tydlig utveckling där man arbetar utifrån ett salutogent
synsätt med vård och omsorg, där man ser till hela individen i ett socialt
sammanhang. Utbildningssatsningar som kompetensstegen, lärande på arbetsplatsen
har bidragit till detta förändrade synsätt. Det har även skett en omfattande
utbildning av chefer i salutogent arbetssätt genom projektet "Mål för projektet
Salutogent perspektiv". Syftet har varit att stärka den enskilda individen
genom att personalen är mer lyhörd och ser till den enskildes önskemål. Vi ser
stadskansliets förslag på Göteborgsmodell för hemtjänsten som ett tydligt sätt
målstyra verksamheten, att se till individens behov och önskemål och därmed
skapa en hög flexibilitet och trygghet inom biståndsbeslutet.

Tyvärr ser vi att förslaget om att ta fram en
kommungenensam basmeny som ett steg tillbaka till ett styrt regelverk och att
man därigenom frångår denna medvetna satsning på att ge individen stor frihet
att själv bestämma över sin insats. Det finns stora variationer bland dem som
får insatser av hemtjänsten, en 25 åring har säkert helt andra önskemål än en äldre
på 89 år och att deras behov och önskemål skulle täckas in i en kommungemensam basmeny
ser vi som tveksamt.

Vi ställer
oss därför bakom stadskansliets för förslag till Göteborgsmodell för
hemtjänsten.

 

Skriv en kommentar