Okategoriserade

Vänsterpartiet företräder folket i EU

En enhällig distriktsårskonferens, med ombud från alla grundorganisationer i Göteborg, antog följande uttalande. Årskonferensen ägde rum lördag 21 februari på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

Vänsterpartiet är det enda partiet i riksdagen som kräver att Sverige
lämnar EU. Så länge Sverige är med i EU tycker vi att det är viktigt
att vara på plats i EU för att kunna granska EU med kritiska ögon. Vi
vill även påverka politiken i en riktning där välfärd, jämlikhet och
medborgerliga fri- och rättigheter prioriteras framför marknadens
frihet. 

En av grundstenarna i EU är den marknadsliberala politiken vars syfte
är att öka konkurrensen samt skapa fri rörlighet för varor och
tjänster. Eftersom konkurrensen innebär att företagen pressar ner löner
i syfte att tillverka billigare produkter drabbas de anställda. Den
marknadsliberala politikens förespråkare, och alltså de som tjänar på
den, är de köpstarka. Det vill säga de som redan har höga och säkra
inkomster. Förlorarna är vanliga arbetare som riskerar att få sina
löner och arbetsvillkor försämrade.

Öka välfärden
Den nyliberala politiken innebär även att välfärdstjänster såsom
sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg marknadsanpassas och privatiseras.
Detta är ett system som vi känner igen från USA. Där gynnas endast de
som kan betala för sig samt de stora företag som “erbjuder” och kan
profitera på välfärdstjänsterna. Vanliga människor förlorar eftersom de
inte har råd att köpa sig före vårdköer eller betala för de extra
tjänsterna inom äldreomsorgen. EU:s politik är i och med detta ett hot
mot den allmänna välfärden och den ökar klyftorna mellan de som har
pengar och de som inte har pengar. Vänsterpartiet är motståndare till
att grundläggande, i våra ögon självklara, rättigheter underordnas den
fria rörligheten av varor och tjänster. Vi vill framhäva och förstärka
välfärden, inte urholka den.

Stärk de fackliga rättigheterna
EU:s ideologiska offensiv mot fackliga rättigheter har exempelvis tagit
sig uttryck i EG-domstolens utslag i Lavalfallet, där den fria
rörligheten överordnats möjligheten att slå vakt om kollektivavtalen.
Domstolen har slagit fast att strejkrätten är ett hinder för den fria
marknaden, om de kommer i konflikt med varandra. Detta innebär att
lönesänkningar accepteras medan arbetare förnekas skydd. Vänsterpartiet
vill istället stoppa lönedumpningen och kräver ett juridiskt bindande
undantag i Lissabonfördraget som skyddar vår kollektivavtalsmodell. Det
handlar om strejkrätten, om lika lön för lika arbete och om
självbestämmande för arbetsmarknadens parter.

Nej till Lissabonfördraget
Lissabonfördraget överför omfattande makt till det överstatliga EU och
Riksdagen får mindre att säga till om. I fördraget står att EU ska
fördjupa försvarssamarbetet. Eftersom flertalet av medlemsländerna är
med i NATO innebär detta att Sverige ger upp neutralitetspolitiken.
Sverige förbinder sig även att öka sin militära kapacitet och ställa
civila och militära resurser till en planerad EU-styrka på 60 000
soldater. Medlemsländernas vetorätt försvinner också på två områden:
straffrätt och polissamarbete. Att straffrätten blir överstatlig
innebär att EU kan börja fastställa minimistraff för olika brott.

En röst för ökad jämställdhet
Vi ser idag en allvarlig tillbakagång i många europeiska länder när det
gäller kvinnors rättigheter. Konservativa krafter i Europa motarbetar
aktivt aborträtten, kvinnors etablering på arbetsmarkanden samt
användandet av preventivmedel. Vill vi, som det tjeckiska
ordförandeskapet nyligen förslagit, att mödrarna liksom förr ska stanna
hemma hos sina barn i stället för att genomföra en omfattande utbyggnad
av barnomsorgen runt om i EU-länderna? Vänsterpartiet vill bryta dessa
patriarkala mönster och kräver att Sverige höjer rösten för ökad
jämställdhet i EU och världen. För att forma en politik som stärker
jämställdheten vill vi samarbeta med progressiva feministiska krafter
runtom Europa.

En röst på vänsterpartiet är en röst på folket
Dagens EU lever inte upp till kravet på folklig förankring, demokratisk
styrning och öppenhet som vi menar måste genomsyra allt internationellt
arbete.
Vårt alternativ är ett samarbete som är baserat på verklig demokrati
med insyn och folklig påverkan, utan något fördrag som i förväg slår
fast den politiska utvecklingen. Vänsterpartiet vill kraftigt stärka
Europarådets roll i det europeiska samarbetet. Det är ett alleuropeiskt
samarbete där Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och
försvaret av demokratin har varit centrala.
I EU-parlamentet behövs det valda som törs säga ifrån och som tycker
att väljarna är mer betydelsefulla än EU-etablissemanget. Valet till
EU-parlamentet är en möjlighet att visa vad man tycker om EU. Ska
marknadens frihet gå före sociala rättigheter? Är det okej med
lönesänkningar eller ska arbetarna skyddas? Är militär upprustning
viktigare än fred? Vill vi ha toppstyre eller demokrati? En röst på
vänsterpartiet är en röst på folket.

Vänsterpartiet Göteborgs Årskonferens 21 februari 2009.

 

Skriv en kommentar