Okategoriserade

Människor dör i förtid av den dåliga luften, miljönämnden måste agera

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) klaras inte i Göteborg trots genomfört åtgärdsprogram. En viktig förklaring är att biltrafiken i Göteborg fortfarande är för omfattande.

– Miljönämnden har ett ansvar som tillsynsmyndighet att agera gentemot de två ansvariga verksamhetsutövarna för vägtrafiken i Göteborg: trafiknämnden och Vägverket. Nämnden kan inte ducka sitt ansvar som myndighet genom att inte agera, säger Jöran Fagerlund (v) ledamot i miljönämnden och kommunfullmäktige i Göteborg.

Stadsläkare Per Haglind sade till Vårt Göteborg den 16 februari 2006 att ett antal personer dör i förtid när miljökvalitetsnormen överskrids.

– Det är oacceptabelt att bilismen tillåts att skörda människoliv genom förgiftning i Göteborg, säger Jöran Fagerlund (v).

Tandlöst åtgärdsprogram
Ett annat problem är att det ursprungliga förslaget till åtgärdsprogram inte antogs. Det blev ett mer begränsat innehåll än vad avsikten var från början. Det kompletteringsprogram som länsstyrelsen sedan tog fram fick bara innehålla sådant de förfogade över. Och då blev det tunt.

– Kort och kategoriskt kan man säga att allt som krävde åtgärder eller finansiering från regeringen ströks. Egentligen är det inte konstigt att åtgärdsprogrammet inte räckte till. Även länsstyrelsen svarade – på en direkt fråga från mig på hearingen som hölls – att de inte trodde att åtgärdsprogrammet skulle leda till att miljökvalitetsnormen klaras, fortsätter Jöran Fagerlund (v).

Det Jöran Fagerlund (v) föreslår är att förelägga trafiknämnden, Göteborgs Stad, som ansvarig för den kommunala väghållningen och Vägverket, region väst, som ansvarig för den statliga väghållningen att utreda möjliga åtgärder inom sitt ansvarsområde för att minska ris­ken för överskridande av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid inom Göteborgs kommun. Utredningarna skall redovisas senast den 1 mars 2009.

– Förra gången frågan var uppe, i april 2006, stoppades det politiskt av socialdemokraterna och de borgerliga. Sedan dess har vi haft både Al Gore och val. Jag när en förhoppning att de nya ledamöterna i nämnden tar sitt förnuft till fånga och bifaller förslaget denna gång, avslutar Jöran Fagerlund (v) som då var ordförande i miljönämnden.

Yrkandet hittar du här: Yrkande v milj_kvalitetsnorm NO2 2008-12-17.pdf

Bakgrundsfakta
Sedan årsskiftet 2005-06 ska Miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid (NO2) klaras. (Förordningen om MKN, 2001:527). Det innebär att MKN för timma (90 µg/ m3), får överskridas högst 175 timmar per år. MKN för dygn (60 µg/ m3) får överskridas högst 7 dygn på ett år, samt att årsmedelvärdet ska underskrida 40 µg/ m3.
Sedan årsskiftet 2004-05 gäller MKN för partiklar (PM10). Årsmedelvärdet får högst uppgå till 40 µg/ m3 och dygnsmedelvärdet får vara högst 50 µg/ m3, räknat som 90 percentil, vilket innebär att värdet får överskridas högst 35 dygn under ett (kalender)år.

Information om uppmätta halter redovisas fortlöpande på Miljö­förvalt­ning­ens webbplats www.goteborg.se/luften och i de månads­rapporter som regel­bundet sammanställs.

Miljöförvaltningen föreslog den 16 april 2006 att miljönämnden skulle besluta i enlighet med de förslag Jöran Fagerlund nu på nytt lägger fram. Detta stoppades i miljönämnden av de borgerliga tillsammans med socialdemokraterna med hänvisning till bland annat det utredningsarbete som pågick i staden och av länsstyrelsen. Detta trots att det redan då var allmänt känt att länsstyrelsens åtgärdsprogram inte skulle leda till att normen skulle klaras.

Lagstöd för förslaget
Miljöbalken 26 kap 9 §, 5 kap 3 §, 2 kap 2, 3 och 7 §§.

Skriv en kommentar