Okategoriserade

Driv förgasningsanläggningen i kommunal regi

I morgon torsdag kommer kommunfullmäktige att behandla frågan om bildandet av GoBiGas AB. Vänsterpartiet yrkar återremiss av ärendet för att Göteborg Energi skall återkomma med ett nytt förslag utan privata intressenter.

Vi välkomnar
förgasningsanläggningen men menar att den skall drivas helt i
kommunal regi. Om en utomstående part skall in i bolaget bör det
vara ett offentligt ägt bolag och ett bolag som inte sysslar med
kolkraft och kärnkraft, säger Marie Lindén (v), kommunalråd.

Därför är det
transnationella E.ON direkt olämpligt som samarbets­partner då
de, enligt rapporter från Dagens Eko och Miljöaktuellt i augusti
2008, planerar ett nytt kolkraftverk i Kingsnorth i Kent, England,
säger Jöran Fagerlund (v)

E.ON Kärnkraft Sverige AB
innehar 29,6% av aktierna i Ringhals-koncernen, 8,5% av aktierna i
Forsmarks Kraftgrupp AB samt 12% av aktierna i Svensk
Kärnbränslehantering AB.

Eftersom GoBiGasAB
kommer att producera mindre gas än vad som förbrukas i Göteborg
finns ingen anledning att blanda in fler ägare. An­läggningen
är bra för Göteborg och bidrar till målen om att minska
ut­släppen av växthusgaser. Därför borde rimligtvis Göteborgs
Stad genom Göteborg Energi eller som ägare till Göteborg Energi
stå för hela invest­er­ingen. Den dag det börjar
produceras mer energi i Göteborg Energi AB än vad som går åt i
Göteborg kan det bli tal om att ta in andra intressenter, säger
Jöran Fagerlund (v)

Om en utomstående
ändå skall in i bolaget ser vi helst att ett annat offentligt ägt
bolag kommer på tal. Inte långt härifrån finns exempelvis
Falkenberg Energi som har 100 procent förnyelsebar energi och ägs
helt av Falkenbergs kommun, säger Marie Lindén (v)

Det finns säkert fler
mer lämpade bolag än världens största privata energikoncern E.ON.
Det finns ingen anledning att göteborg­arnas eget bolag skall
berika utländska kapitalister. I synnerhet inte då dessa idag lever
gott på att förstöra miljön genom kärnkraft och planerar att
bygga ett nytt kolkraftverk i England, avslutar Jöran Fagerlund (v)

Återemissyrkandet hittas
här:Yrkande 2008-11-13 G_teborg Energi.pdf

Ärendet hittas här: http://

Skriv en kommentar