Okategoriserade

”Skolan räddades men de andra nedskärningarna hade kunnat undvikas”

På nämndmötet för SDN Tuve-Säve tisdagen den 28:e oktober antogs budgeten för 2009. S och mp:s förslag innebar nedskärningar och indragna tjänster inom flera verksamhetsområden. Vänsterpartiet föreslog att 2,5 miljoner kronor skulle tas av eget kapital för att behålla kvalitén på den kommunala servicen i stadsdelen. Fp och m föreslog att 1,1 miljoner kronor skulle tas för att undvika nedskärningarna inom skolan. Deras förslag gick också igenom eftersom Stefan Coster (v) röstade på det när hans eget föll.

– Eftersom fp och m:s förslag innebär mindre nedskärningar än s och mp:s förslag så röstar jag på det, men helst av allt hade jag velat se att vi räddade fler verksamhetsområden än skolan, säger Stefan Coster (v).

Efter sommaren visade förvaltningens siffror att nämnden oväntat gått back ganska rejält. Med anledning av detta kom förvaltningens tjänstemän med ett förslag på hur verksamheten skulle kunna anpassas till den bristande ekonomin. För att kunna hålla budget 2009 ansåg man att totalt sex tjänster behövde skäras ner i Tuve-Säve. Vänsterpartiet tyckte att nedskärningarna var orimliga och föreslog därför att nämnden skulle ta av sitt egna kapital.

– Ett eget kapital är viktigt att ha när något går snett i en förvaltning. Nu har vi gått back i Tuve-Säve och då bör vi använda en del av våra sparade pengar för att anställda inte skall behöva lämna sina arbeten vilket rent konkret skulle drabba skolbarn och äldre i stadsdelen, säger Stefan Coster (v).

Även flera fackförbund var oerhört kritiska till de föreslagna nedskärningarna i nämnden.

– Besparingarna kommer att innebära en ökad arbetsbelastning, mer stress och tyngre arbetsbörda vilket ökar risken för ökad sjukfrånvaro och arbetsskador, skrev SKTF i sitt yttrande angående budgeten.

– Vi hyser en stor oro för att barn i behov av särskilt stöd inte kommer att få den hjälp de behöver och har rätt till, ansåg Lärarförbundet.

Nu är åtminstone tjänsterna inom skolan räddade och Stefan Coster (v) hoppas på att nämnden så småningom även kan börja diskutera en återställning av personaltätheten inom de verksamhetsområden som har drabbats av nedskärningar.

Skriv en kommentar