Okategoriserade

Tunnelseende förmår inte lösa trafikproblemen

Uppgörelsen mellan socialdemokraterna, moderaterna centerpartiet och Vägverket om en avgiftsfinansierad tunnel under älven presenterades i tisdags. Idag lämnar Mats Pilhem (v) in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med tre frågor:

–        
Ser du någon motsättning mellan de
nu förslagna vägavgifterna och de miljöstyrande trängselavgifter som skall
utredas?

–        
Anser du att det är rimligt att
Göteborgarna ska betala avgift i Tingstadstunneln, en 40 år gammal trafikled
som vi redan har betalat genom skatt, för att finansiera ett annat tunnelbygge?

–        
Hur tror du att en ny
älvförbindelse kommer att påverka Göteborgs möjligheter att klara miljökvalitetsnormerna
för luft och nå målen i K2020?

Enligt
vänsterpartiet borde tunnelplanerna stoppas och andra satsningar prioriteras. Några
av de mest angelägna åtgärderna är utbyggd järnvägstrafik. Västlänken är av
största betydelse för att främja en ökning av persontrafiken, utbyggd hamnbana
lika angelägen för att få mer godstrafik över på järnväg från lastbil.


I diskussionen brukar dessa två åtgärder lyftas fram som de mest angelägna för
att nå målet om en hållbar utveckling och tillväxt för Göteborg, säger Mats
Pilhem (v).

Erfarenheten
ger vid handen att satsningar på nya trafikleder för biltrafik också leder till
en ökad bilism. Detta är naturligt eftersom bilresan blir tidsbesparande när
flaskhalsar byggs bort. I den nuvarande diskussionen syns däremot ingen
ljusning för de åtgärder som skulle underlätta för kollektivtrafiken så att
denna blir mer konkurrenskraftig när det gäller tidsvinst och bekvämlighet.


Förslaget från s, m och c leder till en utveckling som kommer att ge ökad
biltrafik och motverka målen för kollektivtrafiken och miljökvalitetsmålen,
fortsätter Mats Pilhem (v)

Trängselavgifter
har föreslagits från Vänsterpartiet under ett stort antal år som en lösning av
det i rusningstrafik överbelastade vägnätet. Exempel från bl.a. Stockholm visar
att det snabbt ger mycket bra resultat om man verkligen vill minska bilåkande
till förmår för kollektivtrafik. Efter det att Kd motionerat om
trängselavgifter har den politiska opinionen vänt.

–Det
har verkat som om det nu skulle finnas en majoritet för sådana avgifter. Förslaget
om att avgiftsfinansiera resor genom älvtunnlarna kan komma att stå i
motsättning till trängselavgifter. Jag tror inte att det är rimligt att vi kan
ta ut dubbla avgifter, först trängselskatt och sedan tunnelavgift, avslutar
Mats Pilhem (v)

Interpellationen hittar du här: Interpellation ang_ende ny _lvf_rbindelse.pdf

Skriv en kommentar