Okategoriserade

Hög tid för gratis färjor i väntan på gång- och cykelbro

Miljödomstolens dom gör att arbetet med gång- och cykelbron försenas. I slutänden riskerar hela projektet att stoppas av domen. Det är av yttersta vikt att arbetet med att utveckla älvstränderna och att hitta en ersättning för Göta Älvbron inte stannar av. Ett skyndsamt avlägsnande av älvens barriäreffekter för gång- och cykeltrafikanter är önskvärt i väntan på en bro.

Vänsterpartiet har i en motion till fullmäktige föreslagit att färjetrafiken utökas och avgiftsbefrias (Kommunfullmäktiges handling 2008 nr 34). Motionen är ute på remiss och en snabb och positiv hantering av motionen skulle innebära stora och snabba förbättringar för gång- och cykeltrafiken över älven.

De borgerliga föreslog i kommunstyrelsen den 20 augusti en liknande åtgärd: ge trafiknämnden i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur en gång- och cykelfärja snabbt kan etableras Vänsterpartiet är i grunden positiva till de borgerligas förslag och valde att bordlägga frågan så att det kan behandlas samtidigt som vänsterpartiets motion. Vänsterpartiet valde att motionera till fullmäktige i frågan eftersom vi såg en vinst i att flera nämnder och bolag involveras genom remissarbete innan beslutet fattas. Att nu skyndsamt fatta beslut i kommunstyrelsen gör detta remissarbete ogjort.

Domen i miljödomstolen har ett samband med behovet av skytteltrafik över älven eftersom bron försenas. Det är inte ens säkert den kan byggas över huvud taget. Sambandet mellan beslutet att överklaga eller ej och åtgärder i väntan på bron är dock är inte så intimt att dessa båda beslut behöver fattas vid samma tidpunkt. Vår bedömning är att det går att ta ställning till ordförandebeslutet att överklaga domen nu och beslut om åtgärder för trafikanterna senare.

Vänsterpartiet ville att ett extra kommunstyrelsesammanträde hade inkallats för att ta ställning till om domen skall överklagas eller ej. Det handlar om såväl praktiska som principiella skäl. Vid ett extrainkallat sammanträde kunde KS ha fått information om ev. ekonomiska konsekvenser av ett överklagande samt fått en bedömning av Miljödomstolens domskäl från stadens sakkunniga.

Även om vi stödjer beslutet att överklaga domen ser vi det som principiellt viktigt att beslutet fattas av KS. Kommunstyrelsen har tidigare i år – i samband med en diskussion kring ett överklagande av att Göteborgs Stad fälldes för diskriminering då två muslimska kvinnor avvisats från Kärrabadet – tydligt signalerat att beslut att överklaga viktiga domar skall fattas av kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet har meddelat vår ståndpunkt att vi ville ha ett extra kommunstyrelsesammanträde till företrädare för den borgerliga oppositionen samt till ansvarigt kommunalråd, tillika ledamot i kommunstyrelsens presidiedelegation, som den 4 juli frågade vilken av dagarna 11 juli och 14 juli som skulle passa bäst för det extra kommunstyrelsesammanträde som skulle avhandla frågan huruvida domen skulle överklagas eller ej. Vänsterpartiets gruppledare meddelade ansvarigt kommunalråd att vi förordade den 14 juli. Samma dag – den 4 juli – fattar kommunstyrelsens ordförande överraskande ett ordförandebeslut att överklaga beslutet.

Skriv en kommentar