Okategoriserade

Vänsterpartiet vill ha separata körfält för kollektivtrafiken men besluten måste fattas på rätt sätt

I samband med bokslutet för Göteborgs Stad 2007 yrkade s och mp med stöd av de borgerliga att kommunen skall skicka 92 miljoner kronor till Vägverket för att bygga kollektivtrafikfält längs väg 155. Vänsterpartiet lämnade in ett yttrande där vi meddelar att vi gärna ser separata körfält men att vi motsätter oss hanteringsordningen. Socialdemokraterna bordlade hela ärendet. Läs vårt yttrande här.

2008-03-12 Yttrande ang__ende till__ggsyrkande 92 miljoner till V__gverket.pdf

Vänsterpartiet önskar fler separata körfält för kollektivtrafik i staden men kan inte fatta beslut om 92 miljoner kronor med ett så klent underlag som nu föreligger. Vi röstar emot förslaget, som de övriga partierna framställt i två olika yrkanden, att bevilja bidrag på 92 Mkr till Vägverket för kollektivtrafikåtgärder därför att vi har invändningar mot hanteringsordningen. Vår förhoppning är att minoritetsregimen i staden, s och mp, tar till sig av våra invändningar och avstår från liknande manövrar framgent och processar förslaget till investering i ordinarie ordning, först i trafiknämnden och sedan i tilläggsbudget 2008 i kommunfullmäktige.

Den första invändning vänsterpartiet har är huruvida beslutet går att göra som en avsättning i bokslut 2007. Det första officiella dokument som presenteras i underlaget är daterat 2008-03-05. Inget har presenterats från s och mp som tyder på att något åtagande mellan Vägverket och Göteborgs Stad har gjorts under 2007. Detta framstår för oss som att det snarare är ett beslut som bör fattas i tilläggsbudget 2008.

Eftersom kommunstyrelsens ordförande, Göran Johansson (s), 2007-03-22 i fullmäktigedebatten kring avsättningar i årsredovisningen 2006 hävdade att "Varje gång vi lägger ett förslag går vi till botten och ser till att det stämmer med bokföringsprinciperna." är det häpnadsväckande att inte detta yrkande är avstämt med stadsrevisionen och koncernredovisningsgruppen på stadskansliet.

Kommunstyrelsen behandlade 2008-03-05 en hemställan från trafiknämnden gällande investeringsram för åtgärder i samband med samordnade investeringar 2008. Kanske vore det lämpligt att i ett sådant sammanhang behandla denna typ av hemställan från Vägverket. Det är otillfredsställande att KS och KF skall fatta beslut om statliga investeringar i vägar för 92 Mkr och att trafiknämnden inte har fått yttra sig i frågan.

Detta är andra året i rad Vägverket kommer in med en hemställan dagarna innan yrkanden skall vara insända till kommunstyrelsen. I år ankom Vägverkets hemställan torsdag 2008-03-06 och enligt praxis i KS skall yrkanden lämnas in senast fredagar kl. 12.00 dvs. dagen efter hemställan ankom Stadshuset. I fjol ankom en hemställan på 70 Mkr 2007-02-20 och KS fattade 2007-02-21 beslut att föreslå KF bifall. Om inte Årsredovisning 2007 hade blivit bordlagd i KS 2008-02-27 hade årets hemställan från Vägverket inte kunnat behandlas eftersom den då inte ens var skriven.

S och mp skrev i ett yttrande i Kommunstyrelsen 2008-01-23  Område 2 ärende 6 Yttrande över betänkande: Kommunal kompetens i utveckling (SOU 2007:72) "Göteborgs stad är i allra högsta grad beroende av statliga infrastruktursatsningar. Detta har bäring på nationens konkurrensförmåga, regionens utveckling samt Göteborgs klimatanpassning och miljöarbete. Principen att den som fattar beslut om en investering också måste betala denna investering får inte urvattnas. Vi känner en oro för att detta kan hända med de förslag som finns i betänkandet. Konsekvensen kan bli att kommunerna själva till större del får bära finansieringen av statliga projekt och att de som är beredda att bjuda mest får den statliga satsningen." Frågan är om inte Göteborgs Stads beslut att sammanlagt skicka 162 Mkr till Vägverket som avsättningar i årsredovisningar bidrar till den utveckling s och mp säger sig vara oroliga för.

Vänsterpartiet delar inte Vägverkets syn att kollektivtrafikfält skall ses som en merkostnad. Det borde ha ingått i planen från början. Det är orimligt av Vägverket att betrakta vägarna för privatbilister, som mest utnyttjas av män och höginkomsttagare, som Vägverkets ansvar och kollektivtrafikfält, som mest gynnar kvinnor, äldre, låginkomsttagare och invandrare, som kommunens ansvar. Vägverket är tillsammans med trafiknämnden ansvariga för trafikhållningen i Göteborg. Det är även Vägverket och trafiknämnden som ansvarar för trafikens bidrag till att miljökvalitetsnormerna överskrids i Göteborg. Det rimliga Vägverket kan göra när man planerar investeringar i väg 155 i det läget är att stänga ett av körfälten i vardera riktningen för privatbilister, och endast tillåta kollektivtrafik där, om de ekonomiska planerna inte tillåter mer än två körfält i vardera riktningen. Därefter kan man tillskriva kommunen och fråga om vi vill erbjuda privatbilisterna ett extra körfält i vardera riktningen till en merkostnad av 92 Mkr. Då hade Vägverket tagit sitt uppdrag på allvar och hamnat rätt i synen på vad i investeringen som utgör kärnan i uppdraget och vad som utgör en merkostnad.

Det är beklämmande att miljöpartiet utan vidare köper resonemanget att statens ansvar är att bygga vägar för privatbilister och lastbilar medan det är kommunens ansvar att bygga kollektivtrafikfält. Att socialdemokraterna ser det så är inte så förvånande eftersom de under förra mandatperioden gick ihop med de borgerliga och stoppade ett förslag i miljönämnden att förelägga Vägverket och trafiknämnden att komma fram med en åtgärdsplan för att minska trafikens bidrag till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i Göteborg.

Vår sista invändning är att ingen konsekvensbeskrivning utifrån kön föreligger. I stadens jämställdhetspolicy, som antogs i fullständig politisk enighet av fullmäktige 2005-12-08, står det att "varje större beslut skall föregås av en konsekvensanalys utifrån kön." En investering på 92 miljoner kronor måste ses som ett större beslut. Det är lätt att säga att kollektivtrafik är bra för jämställdheten samtidigt vore det förödande för kollektivtrafiken och därmed för jämställdheten om denna hantering – att kommunerna får stå för kollektivtrafikfält vid statliga vägprojekt – blir prejudicerande.

Vänsterpartiet avser att återkomma med ett förslag på att skicka Vägverkets hemställan till trafiknämnden för beredning om kommunstyrelsen beslutar att avslå denna hemställan id

Skriv en kommentar