Okategoriserade

Pinsamt att s och mp inte vill att kommunstyrelsen ska genomgå genusutbildning!

Vänsterpartiet har föreslagit att kommunstyrelsens ledamöter ska genomgå en genusutbildning. På kommunstyrelsens sammanträde i morgon, onsdag, vill s och mp avslå förslaget med argument som går stick i stäv med jämställdhetspolicyn för Göteborgs Stad samt deras egna budgetskrivningar.

– Det är otroligt pinsamt och visar verkligen att kommunstyrelsen behöver en genusutbildning, säger vänsterpartiets kommunalråd Marie Lindén.

När vänsterpartiet först lade förslaget om genusutbildning uttalade sig kommunalråd från socialdemokraterna och miljöpartiet positivt till idén i massmedia. Sedan har s och mp velat undvika att ta beslut om frågan i KS genom att yrka att styrgruppen för politikerutbildning ska ta beslutet. När vänsterpartiet omformulerade sitt yrkande till att kommunstyrelsen ska uppdra åt styrgruppen för politikerutbildning att ta fram en genusutbildning åt kommunstyrelsen ändrade sig s och mp. Nu vill de i stället avslå yrkandet om genusutbildning med argumentet att styrgruppen för politikerutbildning enbart skall syssla med förtroendevaldas roll i stadens styrmodell.

– Samma grupp som s och mp idag inte bedömer lämplig att genomföra en genusutbildning var de för någon vecka sedan beredda att delegera hela beslutet om det överhuvudtaget skall bli någon utbildning till, säger Marie Lindén (v).

Argumentet att jämställdhet inte är en del av de övergripande styrfrågorna visar på såväl okunskap som ointresse från s och mp enligt Lindén.

– Både i budgeten och i jämställdhetspolicyn står att jämställdhet ska vara en integrerad del av stadens styrning och att alla beslut ska analyseras utifrån dess effekter på jämställdheten. Det är pinsamt att s och mp inte har detta klart för sig, fortsätter hon.

– Jag misstänkte att yrkandet om att delegera förslaget till styrgruppen för politikerutbildning bara var en manöver för att förhala frågan och att s och mp egentligen inte vill ha någon genusutbildning. Deras senaste yrkande bekräftar nu detta, säger Marie Lindén (v).

I s och mp:s avslagsyrkande motiverar de även sitt ställningstagande med att genusfrågan har en för stark ideologisk förankring för att behandlas av KS och att partierna själva ska stå för liknande utbildningar.

Marie Lindén menar att argumenten går emot både budget och jämställdhetspolicy. Hon hävdar att det finns en samsyn på genusfrågan som baserar sig på de lagar som gäller på området.

– Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam definition för jämställdhet både i budgeten och i stadens jämställdhetspolicy. Det handlar om att både kvinnors och mäns behov och erfarenheter ska tas tillvara. Vad vi som politiker nu måste göra är att hitta verktyg för att synliggöra och analysera jämställdhetskonsekvenser av olika beslut. En utbildning kommer att hjälpa oss med detta, avslutar Marie Lindén (v).

Fakta om jämställdhetspolicy och budget:

I Göteborgs Stads jämställdhetspolicy står:

"Jämställdhet ska vara integrerat i stadens styrsystem."

"Varje större beslut ska föregås av en konsekvensanalys utifrån kön."

"Övergripande mål och inriktning för stadens jämställdhetsarbete anges i kommunfullmäktiges budget."

Länk till Göteborgs Stads jämställdhetspolicy: http://www.torslanda.goteborg.se/prod/torslanda/dalis2.nsf/vyFilArkiv/jamstalldpolicygbgstad.pdf/$file/jamstalldpolicygbgstad.pdf

I socialdemokraternas och miljöpartiets budget för 2008 står följande under rubriken "Jämställdhetsarbete" (s. 12):

"Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete kräver kunskap."

"Verksamheterna måste ständigt arbeta med ett kunskapslyft ifråga om genus och jämställdhetsintegrering för att skapa förutsättningar för jämställdhet."

"Uppföljning av jämställdhetsplanerna ska redovisas systematiskt i den ordinarie uppföljningsprocessen i nämnder och styrelser som rapporteras till kommunfullmäktige."

"Jämställdhetsarbetet ska integreras inom alla politikens områden; i styrningen av organisationen, formuleringar av mål, verksamhetsplanering, uppföljning och i utvärdering."

Länk till s och mp:s budget: http://www.goteborg.se/prod/sk/goteborg.nsf/files/s_mp_budgetforslag08/$FILE/s_mp_budgetforslag2008.pdf

Bakgrund till förslag om genusutbildning:

10 dec 2007: Vänsterpartiet lägger förslag om genusutbildning för kommunstyrelsen.

Frågan bordläggs på kommunstyrelsemötet av Göran Johansson (s).

16 jan 2008: Frågan bordläggs igen på kommunstyrelsens sammanträde, denna gång av Jan Hallberg (m).

6 feb 2008: Förslaget kommer upp på kommunstyrelsemötet med ett yrkande från s, mp, m, kd och ett yttrande från fp samt ett yttrande från v. På mötet kommer det fram att s,mp, m, kd har olika syn på hur att-satsen i deras yrkande ska tolkas. D.v.s. huruvida kommunstyrelsen ska delegera beslutet till styrgruppen för politikerutbildning eller om yrkandet innebär att KS beslutar om att en genusutbildning ska ske. P.g.a. av denna förvirring bordlades förslaget återigen fram tills den 27 februari av Jan Hallberg (m).

27 feb 2008: Inför kommunstyrelsemötet har vänsterpartiet tagit till sig av de synpunkter som kommit fram från de andra partierna: att styrgruppen för politikerutbildning är den rätta utföraren och att alla förtroendevalda politiker är i behov av en genusutbildning. Därför lägger v ett nytt yrkande som fp och kd sluter upp bakom. Frågan bordläggs då igen, denna gång av Göran Johansson (s).

1 mars 2008: Socialdemokraterna och miljöpartiet lämnar in ett yrkande inför kommunstyrelsemötet den 5 mars där de yrkar avslag på vänsterpartiets förslag om genusutbildning.

5 mars 2008: Kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan om genusutbildning.

 

Skriv en kommentar