Okategoriserade

”Vi tvingas rösta med borgarna för att hålla vår uppgörelse med s och mp”

Utan mer förklaring än att ”i det fortsatta arbetet har visat sig vara lämpligt att Gais bandy genomför projektet i egen regi ”föreslår kommunstyrelsens ordförande att den överenskommelse s, v och mp hade, om en tillfällig bandybana på Heden i kommunal regi, i bokslutsdispositionen 2006 rivs upp.

Ärendet bordlades idag i kommunstyrelsen. I dagens GP skrevs det att vänsterpartiet gjort en politisk u-sväng i ärendet. Så är inte fallet. Vi står kvar vid den uppgörelse s, v och mp hade i bokslutsdispositionen 2006. Det är Göran Johansson som ändrat sig i efterhand och nu har lovat GAIS bandy, utan att förankra förändringen politiskt, att de skall få bygga arenan i egen regi.

– I den samlade bedömningen av bokslutsdispositionen 2006 fanns även de bokföringstekniska aspekterna med. Bandybana på Heden var ett bra förslag som gick att genomföra som en bokslutsdisposition. Andra angelägna satsningar fick stå tillbaka för att de inte gick att genomföra som en bokslutsdisposition, säger Marie Lindén (v), kommunalråd.

Det föreligger inget formellt fel men vänsterpartiet ser ändå en problematik i att först skicka ut pengarna som ett aktieägartillskott och sedan ta tillbaka pengarna för att dela ut som ett anslag till en nämnd. Skälet till att kommunfullmäktige delade ut 17 miljoner som ett aktieägartillskott till KLAB var just att vi inte kunde skicka pengarna till en nämnd

I ärendehanteringen finns ytterligare en brist. Kommunstyrelsens ordförande har givit ett förhandsbesked till en utomstående utan att först skaffa sig täckning för sitt löfte. Någon förankring har inte skett med kommunstyrelsens vice ordförande, vad vi kan förstå av att det föreligger ett yrkande från den borgerliga sidan, eller bland samtliga tre partier som stod bakom beslutet, i fullmäktige, att låta upprätta bandyarenan.

– Politiskt arbete är oftast komplext men vi trodde aldrig att göteborgspolitiken skulle bli så paradoxal att vänsterpartiet tvingas rösta med de borgerliga för att kunna hålla den uppgörelse vi en gång gjorde med socialdemokraterna och miljöpartiet, avslutar Marie Lindén (v).

Artikeln i GP hittar du här: http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=128&a=399609

Vänsterpartiets yttrande i kommunstyrelsen följer här:

 

 

                                                                     Göteborg den 5 februari 2008

 

                                                                     Yttrande v

                                                                     Område 2:5, KS 2008-02-06

 

 

 

 

Angående: Investeringsbidrag till GAIS bandy för bandybana på Heden.

Vänsterpartiet gick i beredningen för bokslut 2006 med på att kommunen skulle upprätta en tillfällig bandybana på Heden genom ett aktieägartillskott till KLAB. I den samlade bedömningen fanns även de bokföringstekniska aspekterna med. Bandybana på Heden var ett bra förslag som gick att genomföra som en bokslutsdisposition. Andra angelägna satsningar fick stå tillbaka för att de inte gick att genomföra som en bokslutsdisposition. Vi står fast vid den överenskommelse vi gjorde med socialdemokraterna och miljöpartiet om bokslut 2006. För att kunna stå fast vid denna överenskommelse röstar vi med de borgerliga i ärende 2:5.

Nu föreslår kommunstyrelsens ordförande att den överenskommelse s, v och mp hade i bokslutsdispositionen 2006 rivs upp och det enda motivet som framförs är att "i det fortsatta arbetet har visat sig vara lämpligt att Gais bandy genomför projektet i egen regi".

Vi är tveksamma till det nu föreslagna hanteringssättet. Det föreligger inget formellt fel men vi ser ändå en problematik i att först skicka ut pengarna som ett aktieägartillskott och sedan ta tillbaka pengarna för att dela ut som ett anslag till en nämnd. Skälet till att kommunfullmäktige delade ut 17 miljoner som ett aktieägartillskott till KLAB var just att vi inte kunde skicka pengarna till en nämnd. Andra, lika viktiga satsningar som bandybanan, avfärdades i diskussionerna med just dessa budgettekniska argument. Vissa saker går att genomföra som bokslutsdispositioner, andra inte. Vi vill understryka att vänsterpartiet gärna ser en tillfällig bandybana på Heden. Vi hade däremot föredragit om beslutet hade kunnat tas i den ordinarie budgetprocessen i fullmäktige och i idrott- och föreningsnämnden så att investeringen har kunnat vägas mot andra angelägna verksamheter.

Vänsterpartiet ser med oro på att en ny princip för bokslutsdisposition etableras där stora summor i bokslutsberedningen kan belasta ett år i form av nyemission av aktier i de kommunala bolagen för att senare år återtas och delas ut till nämnderna. Om detta skall bli ett arbetssätt framgent vill vi först ha en diskussion kring principen.

I ärendehanteringen finns ytterligare en brist. Kommunstyrelsens ordförande har givit ett förhandsbesked till en utomstående utan att först skaffa sig täckning för sitt löfte bland samtliga tre partier som stod bakom beslutet, i fullmäktige, att låta upprätta bandyarenan i kommunal regi.

Av tjänsteutlåtandet framgår att det ännu inte är klart hur de båda parterna skall reglera ansvaret beträffande driften. Vad som inte framgår av tjänsteutlåtandet är hur ägarförhållandet regleras. Vi gick med på att kringgå den ordinarie planprocessen kring Hedens användande och upprätta arenan innan det ordinarie planarbetet var färdigt. Skälet till detta var att arenan är tillfällig. Om Göteborgs Stad äger och förvaltar bandybanan kan den rivas eller flyttas om det behövs för att realisera den plan för Heden som senare arbetas fram. Går det lika lätt om någon annan äger bandybanan? Blir kommunen då skyldig att köpa tillbaka den bana vi givit pengar till någon annan för att bygga? Kan GAIS bandy sälja arenan vidare? I den skrivelse på fem rader GAIS bandy skickat till idrotts- och föreningsnämnden anges summan till 17 miljoner exklusive moms. KLAB redovisar moms. Ideella föreningar gör det vanligtvis inte. Moms på 17 miljoner kronor är 4,25 miljoner kronor. Vi förutsätter att detta är löst men vi kan inte hitta i handlingarna hur det är löst. Tjänsteutlåtandet ger inte svar på dessa frågor.

Genom förfrågningar till Idrott och föreningsförvaltningen har vi fått ta del av de protokoll och handlingar som berör ärendet. En enig nämnd gav 2007-05-02 förvaltningen i uppdrag att upprätta bandybanan och att se över möjligheten att GAIS bandy tar över driftsansvaret samt att utreda möjligheten att GAIS bandy själva upprättar arenan eftersom GAIS bandy uttryckt önskemål om detta. Ärendet återrapporterades till nämnden och rapporten antecknades. Därmed har nämnden varken tagit ställning för eller emot att överlåta bygget till GAIS bandy. I rapporten beskrivs inte vilka fördelar som finns med att föreningen bygger

Av tjänsteutlåtandet från stadskansliet framgår att GAIS bandy förutsatt att nämnden står för ytterligare investeringar i storleksordningen 6–8 miljoner kronor samt att nämnden står för isdriften. Detta visar på det vanskliga att besluta om viktiga investeringar som bokslutsdispositioner i stället för i de ordinarie budgetförhandlingarna och i nämndernas ordinarie arbete. Denna kritik riktar vi även mot oss själva eftersom vänsterpartiet står bakom bokslutsdispositionen 2006.

Politiskt arbete är oftast komplext men vi trodde aldrig att göteborgspolitiken skulle bli så paradoxal att vänsterpartiet tvingas rösta med de borgerliga för att kunna hålla den uppgörelse vi en gång gjorde med socialdemokraterna och miljöpartiet.

Skriv en kommentar