Nyheter

Göran Johansson svajar i synen på hamnpersonalen

Vid kvällens fullmäktigesammanträde vägrade först Göran Johansson och socialdemokraterna att ta avstånd från Göteborgs Hamns försök att, med hjälp av lobbyorganisationen JKL, svartmåla hamnarbetarna. Han gav svävande och svajiga svar och försökte slingra sig med att juridiken förhindrar honom att kommentera enskilda bolagsärenden.

– Det är anmärkningsvärt att Göran Johanson som företrädare för Socialdemokratiska Arbetarpartiet inte klart och tydligt kan uttala ett principiellt avståndstagande från ‘union busting’, efter förebild från USA, säger Mats Pilhem (v)

– Om juridiken hindrar Göran Johansson att kommentera Göteborgs Hamn AB hade han kunnat göra ett uttalande om hela kommunen: att detta inte accepteras i någon nämnd eller något bolag i Göteborgs Stad, fortsätter Mats Pilhem (v)

­Senare på mötet kom uppföljningsrapport 2, 2007 upp. Frågan har i den del som handlar om hamnen bordlagts vid två tillfällen tidigare. Vänsterpartiet yrkade redan vid det första tillfället att de anklagelser om övertidsbojkott som riktas mot hamnarbetarna skulle strykas.

– I sakfrågan är det orimligt att KS skyller hamnens problem på de anställdas ovilja att jobba övertid. I ingen annan verksamhet skulle kommunstyrelsen skylla brister på personalens vilja att jobba övertid.  Om verksamheten är beroende av övertid är det ett systemfel som ledningen måste lösa, säger Mats Pilhem (v)

När beslut skulle fattas hävdade Göran Johansson att ärendet hade behandlats i kommunstyrelsen sedan senaste bordläggningen. Det är inte sant. KS har inte behandlat frågan. Dessutom får KS inte behandla ärenden som är bordlagda i fullmäktige. För att göra det krävs att fullmäktige återremitterar ärendet.

 – Frågan är om ärendet är så besvärande för Göran Johanson att han hellre försöker blanda bort korten än att erkänna att vänsterpartiet har rätt. Till slut beslutade tack och lov ett enigt fullmäktige att bifalla vänsterpartiets yrkande, avslutar Mats Pilhem (v)

Skriv en kommentar