Okategoriserade

Kommunstyrelsen måste skärpa sig när det gäller det egna jämställdhetsarbetet!

Det prioriterade målet för jämställdhetsområdet i kommunfullmäktiges budget anger att bland annat nyckelpersoners kunskaper i genusfrågor ska öka.
– Kommunstyrelsen är i allra högsta grad nyckelpersoner. Vi är beslutsfattare och ska vara goda förebilder, säger Marie Lindén (v).

Jämställdhetspolicyn slår fast att jämställdhet ska vara integrerat i stadens styrsystem .

– För att vi i kommunstyrelsen ska kunna göra det krävs det att vi har tillräckliga kunskaper. Jämställdhet är också en viktigt för att ha en god arbetsmiljö och ta tillvara allas kompetens, det gäller även kommunstyrelsen, säger Marie Lindén (v).

Lindén är optimistisk och tror att de andra partierna kommer att ställa sig bakom förslaget.

– Jag tror vi alla kan se vinsterna med ett jämställt förhållningssätt i politiken, säger hon.

Yrkande (v) Kommunstyrelsen 2007-12-12

Skrivelse till kommunstyrelsen angående genusutbildning i syfte att uppnå ett jämställt förhållningssätt i politiken
I Göteborgs Stad har vi under ett antal år fokuserat på värdegrundsarbete och jämställdhet. I den kommunövergripande jämställdhetspolicyn slås det fast att: "Ytterst handlar jämställdhet om vilken verklighet som är viktig, vad som får utrymme, vem som har inflytande och vem som får synas" vidare står att "Jämställdhet är viktig för en god arbetsmiljö och en förutsättning för utveckling av stadens verksameter" samt att "Jämställdhet ska vara integrerat i stadens styrsystem".

Från och med 2006 är jämställdhet ett prioriterat mål i kommunfullmäktiges budget för Göteborgs Stad. I målet så ligger fokus på att det krävs en kunskapsökning bland förvaltnings- och bolagsledningars samt övriga chefers och nyckelpersoners kunskaper i genusfrågor. Genom stadens budget- och uppföljningsprocess har vi kunnat se att nästan alla stadsdelsförvaltningar har påbörjat utbildningar samt flera av fackförvaltningarna.

Värdegrundsfrågor och jämställdhet är även relevant för politiker. Det är viktigt för att kunna fatta beslut i olika frågor, för att synliggöra, värdera och ta tillvara allas kompetens oavsett kön, och också för att jämställdhet är en viktig faktor för en god arbetsmiljö och en förutsättning för utveckling av stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen är i allra högsta grad nyckelpersoner genom sin roll som beslutsfattare och sin normgivande ställning. Därför bör även kommunstyrelsen genomgå en genusutbildning. Förslag till beslut:

Att kommunstyrelsen ger Stadskansliet i uppdrag att ta fram en genusutbildning som kommunstyrelsen ska genomgå

Skriv en kommentar