Okategoriserade

Vänsterpartiet försvarar de mänskliga rättigheterna!

Hur vi bemöter asylsökande människor är ett mått på hur vi själva respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Det tillhör de mänskliga rättigheterna att kunna lämna det egna landet och söka asyl i ett annat land. Oavsett om det finns anledning eller inte, till att vara kritisk till svenska regeringars flyktingpolitik, så förklarar eller försvarar inte det Göran Johanssons (s) okunniga uttalande om svensk flyktingpolitik. När en politisk profil av Göran Johanssons dignitet uttalar sig utan att ha kunskap om flyktingars svåra situation så är det ödesdigert för svensk invandrarpolitik. Det är inte förvånande att han får stöd Sverigedemokraterna när han anser att de som kommit till Sverige via skrupellösa människosmugglare ska kickas tillbaka.

Asylsökande med dokumenterade tortyrskador skickas redan i dag tillbaka till sina bödlar. Tortyr utförd av företrädare för statsmakten anses inte vara skäl nog för att en flykting ska beviljas asyl, och krigsvägrare kan sändas tillbaka till krig. I svensk flyktingpolitik tycks den överordnade målsättningen vara att avvisa största möjliga antal människor. Är det också Göran Johanssons politiska målsättning?

Självklart ska vi jobba förebyggande för fred och demokratiutveckling i de länder varifrån många flyktingar kommer. Det är oerhört viktigt, men det får inte ses som ersättning för en human flyktingpolitik! Svenska myndigheter tillämpar en mycket restriktiv tolkning av Genèvekonventionens flyktingdefinition. Jag har vid ett flertal tillfällen haft kontakt med förtvivlade asylsökande kvinnor med mycket starka skyddsbehov som fått avslag på sina asylansökningar. Våldtäkter utförda av företrädare för statsmakten tycks inte utgöra tillräckligt starka skäl för asyl. Kvinnor som fruktar för att utsättas för olika former av förföljelse p.g.a. kön kan inte heller förvänta sig att få skydd i Sverige. Juridiska ombud som företräder kvinnor som söker asyl kan berätta att myndigheterna negligerar exempelvis risken för stening som iranska kvinnor anklagade för sexuella förbindelser utanför äktenskapet kan dömas till i sitt hemland. Om beslutsfattarna i asylärenden är medvetna om genusfrågans betydelse finns det större chans att flyktingbegreppet tillämpas enligt Genèvekonventionen och att asylsökande kvinnor inte diskrimineras som i dag.

Ett motsvarande resonemang kan föras beträffande homosexualitet, då även fruktan för förföljelse på denna grund bör leda till skydd enligt Genèvekonventionen. Så vitt jag känner till har den särskilda bestämmelsen i utlänningslagen om skydd med anledning av fruktan för förföljelse på grund av homosexualitet aldrig tillämpats i Sverige. Homosexuella asylsökande som hyser välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin homosexualitet ska kunna få flyktingstatus i Sverige. Varje gång Migrationsverket beslutar om att avvisa asylsökande som fruktar förföljelse i hemlandet på grund av sin sexualitet bryter man mot utlänningslagen. I tillämpad praxis utgår myndigheterna från att den som är homosexuell kan dölja detta och på så sätt undgå förföljelse. Det är ett mycket naivt sätt att resonera på, och det strider mot gällande rätt. Den nuvarande rättstillämpningen avslöjar både okunnighet och fördomsfulla attityder till homosexuella hos de ansvariga myndigheterna.

Flyktingar som söker skydd i Sverige måste få sin sak individuellt prövad i en rättssäker asylprocedur. I Vänsterpartiet ska vi inte tveka att arbeta för en human och generös asyl- och flyktingpolitik Det är en förhoppning att myndigheter och politiska beslutsfattare skaffar sig kunskap innan man fattar beslut eller uttalar sig. Västerpartiet ska kräva att de mänskliga rättigheterna ska respekteras även i Göteborg!

Elise Norberg Pilhem

Skriv en kommentar