Okategoriserade

Vänsterpartiet satsar på primärvård, kollektivtrafik och jämställdhet

I tisdags, 12 juni, beslutades om Västra Götalandsregionens budget för 2008. Vänsterpartiets budget 2008 för Västra Götalandsregionen kan sammanfattas i några enkla punkter. Budgeten kännetecknas av ett tydligt socialt perspektiv vad gäller satsningar och inriktning på jämställdhet, mångfald och integration, miljöperspektivet är också tydligt inte minst genom den stora satsningen på kollektivtrafik, men också i inriktningsformuleringar. För hälso- och sjukvården fortsätter satsningen på höjda kvinnolöner med 250 miljoner under tre år och på en utbyggd primär- och närsjukvård. Partiet ger Hälso- och sjukvårdsnämnderna 100 miljoner mer årligen i två år, förutom särskilda satsningar på vaccinering av unga kvinnor mot HPV-virus som orsakar livmoderhalscancer, satsningar på psykiatrin, behandling av heroinmissbrukare och på vårdens kvalitet. Inom kollektivtrafiken satsar vi 180 miljoner kronor under tre år på utbyggd turtäthet och att hålla nere taxorna, samt på satsningar på det finmaskiga tågnätet. Budgeten innehåller många jämställdhetssatsningar: 250 miljoner kronor till höjda kvinnolöner, ett kompetenscentrum för våldtagna kvinnor, ett kompetenscentrum för jämställd vård och en satsning på forskningsprojekt om unga kvinnors psykiska ohälsa

  

Hälso- och sjukvård

Fokus i Vänsterpartiets budget är på en hållbar social utveckling, där alla människor får vara med. Det är en mer jämlik hälsa och mer spridd delaktighet i samhället som är ett bra samhälle, inte ständigt höjd tillväxt. Därför genomsyras Vänsterpartiets budget av att en mer jämlik folkhälsa ska genomsyra allt arbete i regionen. Konkreta förslag är att primärvården ska stärka det förebyggande arbetet, att alla sjukhus ska bli hälsofrämjande sjukhus och att fokusera regionutvecklingens resurser tydligare på utsatta grupper.

En viktig satsning är därför att fullt ut genomföra satsningen på jämställda löner genom lönevärdering enligt BAS, på samma sätt som genomförts i Göteborg. Vänsterpartiet satsar fulla 100 miljoner kronor årligen i två år, medan majoriteten bara satsar halva summan. Vänsterpartiet har också interpellerat i frågan eftersom 2006 års löneförhandlingar visade sig leda till att de prioriterade grupperna fick lägre löneökning. I budgeten finns också ett förslag på fortsatt satsning på kvinnolöner 2010 med 50 miljoner kronor.

Inom hälso- och sjukvården fortsätter satsningen på primärvården. Primärvården måste få en bra tillgänglighet överallt, och vi anslår därför 200 mkr under två år till Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Den beteendevetenskapliga kompetensen på vårdcentralerna ska fortsätta att öka för att bättre kunna möta en ökande psykisk ohälsa. Även andra kompetenser, både dietister, specialistläkare och –sjuksköterskor är självklara i vårdcentraler som måste utvecklas efter de lokala förutsättningarna. Vi tror på utveckling av profilcentraler som familjecentraler eller liknande. Samverkan måste ibland bli konkret samarbete där gränserna mellan olika vårdhuvudmän löses upp för patientens bästa.

Inom psykiatrin anslår Vänsterpartiet resurser på en kompetenssatsning på allt från skötare till psykiatrer. Det råder psykiatrerbrist i Sverige, men det är inte det enda eller kanske ens största problemet. Istället måste de andra personalkategorierna höja sin kompetens och arbetslaget måste stärkas genom satsningar på teamarbete. Vänsterpartiet satsar också 30 miljoner på SLÖP-enheter och mobila team för att göra psykiatrin både mer tillgänglig och flexibel. Totalt satsas också 27 miljoner på att under tre år bygga ut behandlingsplatserna med ersättningsbehandling mot heroinberoende till en rimlig nivå. Andra förslag är att utreda sprututbytesprogram för regionen samt att satsa på en öppenpsykiatrisk mottagning särskilt riktad till invandrargrupper, liknande Orienthälsan i Stockholm.

Vi satsar också 30 miljoner på att inleda vaccinering av 11 eller 12-åriga flickor mot Humant papillonvirus som orsaker livmoderhalscancer, en sjukdom som orsakar 150 dödsfall årligen i Sverige.

Budgeten innehåller stora satsningar på jämställdhet. Förutom lönesatsningen och vaccineringssatsningen föreslår vi ett regional center för våldsutsatta kvinnor och fler mottagningar för våldtagna kvinnor. Dessutom vill vi inrätta ett Regionalt kompetenscentrum för jämställd vård. Det finns idag orättvisa könsskillnader inom sjukvården, och ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt inom sjukvården måste ständigt analysera och granska så att dessa skillnader försvinner. Centret ska kunna hjälpa till med både analys och utvecklingsarbete. Den politiska sidan måste bli tydligare i att ställa krav på att sjukvården faktiskt lever upp till goda principer.

Vänsterpartiet pekar också ut problemet med en stor privat andel inom hälso- och sjukvården. Kraven i de avtal som ändå skrivs med privata vårdgivare på att arbeta jämställdhetsintegrerat, att arbeta med förebyggande sjukvård, måste bli tydligare.

Kollektivtrafik och miljö

Vänsterpartiet satsar mest av alla partier på att bygga ut kollektivtrafiken. Långsiktigt behöver tågtrafiken byggas ut, men kortsiktigt är det utbyggda busslinjer som kan stärka människors möjligheter att resa till och från jobbet. Vänsterpartiet satsar totalt 180 miljoner kronor under tre år på detta.

Budgeten innehåller också en satsning på 25 miljoner för att underlätta övergången till ett fossilfritt Västra Götaland. Klimatfrågan är en central fråga, där en så stor aktör som Västra Götalandsregionen måste bli ett ännu bättre föredöme.

Ett annat viktigt förslag är det finmaskiga tågnätet, som fått förfalla de senaste åren. Detta har gjort att företag tvingas skicka sitt gods med lastbil för att ett spår inte underhålls.

Regional utveckling

Inom regional utveckling har Vänsterpartiet fokus på en socialt hållbar utveckling, vilket innebär satsningar på exempelvis kvinnor och invandrargrupper. Budgeten innehåller förslag på att utreda hur projektpengar anslås.

Ett förslag inom regional utveckling där Vänsterpartiet är helt unika är att använda de regionalt avsatta pensionspengarna till att förskottera infrastruktursatsningar genom att använda dessa i en regional fond. Då kan Västra Götalandsregionen göra sig oberoende av regeringens nyckfullhet, och flytta fram viktiga satsningar på tågtrafiken så att dessa kommer igång tidigare.

Inom kulturen satsar Vänsterpartiet 10 miljoner på en satsning på barn- och ungdomskultur, med fokus i första hand på gruppernas egna skapande.

Personalpolitik

Inom personalavsnittet har Vänsterpartiet förutom den stora lönesatsningen, satsningar på delaktighet och personalinflytande och tydligare krav på chefer att leva upp till de goda intentioner som finns i regionala policydokument om jämställdhet, mångfald med mera. Men framför allt satsar V på kompetensutveckling av personalen inom psykiatrin och primärvården.

Sammanfattande kommentarer om andra partier

I Västra Götalandsregionen styr Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet sedan åtta år tillbaka. Deras budget är i många stycken lik Vänsterpartiets, men de saknar fokus på folkhälsan och har en naiv syn på privat driven vård. Däremot satsar de på utbyggd närsjukvård.

Moderaterna skiljer ut sig genom en satsning på det fria vårdvalet som skulle innebära en katastrof för en solidarisk sjukvård. Både moderaterna och kristdemokraterna vill börja sänka skatten från 2009, med 10 öre. Detta krockar med att de anser att hälso- och sjukvården behöver utökade resurser i framtiden.

Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen står för en kritisk och kreativ röst mot de andra partierna i jämställdhetsfrågan, för svaga grupper, mot naiv syn på privat vård och för rejäla satsningar på kollektivtrafik och klimatfrågan.

 

Skriv en kommentar