Okategoriserade

Ikväll genomför (s) och (mp) borgarnas vallöfte

Ikväll samlas Göteborgs kommunfullmäktige för att besluta om 2008 års budget. Vänsterpartiet bröt samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet efter att de bestämt sig för att sänka skatten med 25 öre. En skattesänkning som vid en inkomst på 17 000 i månaden skulle ge drygt 40 kronor mer i plånboken, men resultera i 220 miljoner kronor i minskade resurser till den kommunala verksamheten. Istället för skattesänkningen vill Vänsterpartiet bland annat genomföra en låglönesatsning med 500 kronor mer i månaden för undersköterskor, habiliteringspersonal, personliga assistenter, barnskötare, förskollärare, fritidpedagoger och socialsekreterare. Vi vill även förbättra kollektivtrafiken, öka bemanningen i äldreomsorgen, ha fler fritidsgårdar, utökad fritidsverksamhet och avgiftsfri kulturskola, samt lägga 8 miljoner på stöd till våldsutsatta kvinnor.
Samtliga partier i kommunfullmäktige förutom Vänsterpartiet är idag för en skattesänkning. Rasisterna i Sverigedemokraterna, den borgerliga alliansen och våra tidigare samarbetspartier är alla sorgligt överens. Vänsterpartiet är nu i opposition mot borgerlig politik oavsett om den kommer från moderater eller socialdemokrater.

Människor i Göteborg har olika förutsättningar att leva ett bra liv. Vår vision är en solidarisk och hållbar stad där alla behövs och där alla får goda möjligheter att utveckla sina liv. I vår framtida stad ska vi ha vänt segregation och utanförskap till integration och jämställdhet.

Solidarisk fördelning och social utjämning, jämställdhet mellan könen och ett solidariskt användande av miljö och natur. Vänsterpartiet har en vision om ett samhälle där var och en har makt över sitt liv, sin vardag och samhället i stort. Där tar vi människor ansvar för varandra och där ger vi och tar emot efter förmåga och behov.

Göteborg är en segregerad stad med ökande klassklyftor. I dagens Göteborg har det stor betydelse var i staden man växer upp och vilken social bakgrund man har för att klara studier och möjligheten att få arbete. I Göteborg ska det inte ha någon betydelse i vilken stadsdel man växer upp eller vilken social bakgrund man har för att lyckas i livet. Resurser ska fördelas mer rättvist mellan människorna i vår stad. De gemensamma resurserna i Göteborgs stad ska fördelas på ett sätt som tar hänsyn till de behov som finns i de olika stadsdelarna och som bidrar till att minska klyftorna. Genom att föra en aktiv politik kan detta genomföras så att alla barn får plats i förskolan, alla får en bra utbildning, alla får en god vård och omsorg, alla får en meningsfull fritid och alla får en bra bostad.

En jämställd stad innebär att både kvinnor och män är normsättare och har lika tillgång till makt. Mäns våld mot kvinnor upphör och alla, oberoende av kön, kan känna sig trygga såväl inomhus som utomhus. Könstraditionella yrkes- och utbildningsval och den könssegregerade arbetsmarknaden upphör. Osakliga löneskillnader på grund av kön är borta och flickor och pojkar, kvinnor och män, har lika förutsättningar för god hälsa. Stadens resurser fördelas efter behov och ingen grupp eller individ missgynnas på grund av kön. Flickor och pojkar, kvinnor och män som nyttjar stadens verksamheter bemöts jämställt.

En hållbar stad innebär att våra livsmönster och vår konsumtion anpassas till vad miljön långsiktigt kan bära. Med tekniska lösningar, politiska regleringar och effektivare resursanvändning kan vi komma en bit på väg för att ändra de strukturer som styr konsumtionen i fel riktning.

Hållbar utveckling innefattar även social och ekonomisk hållbarhet. Helhetssyn – att olika politikområden hänger ihop – är central för Vänsterpartiet. Utan rättvis fördelning och förändring av maktförhållanden kommer det att vara svårt att uppnå en hållbar utveckling

Ökad integration. Göteborg är en segregerad stad. Olikheterna mellan stadens bostadsområden är påfallande. Allt arbete som leder till ökad integration är av största vikt i nämnder och styrelser. Integrationsarbetet tillhör hela staden och gäller alla dess verksamheter. För att flytta fokus från problemen till möjligheterna för Göteborgs Stad och dess utveckling krävs ökad kompetensutveckling inom området. Detta är ytterligare ett sätt att bryta segregationen.

 

Vi vill särskilt lyfta fram följande satsningar

Lönesatsning kvinnor – 100 miljoner
Löneökning med 500 kr/mån för personal inom kvinnodominerade yrken. Undersköterskor, habiliteringspersonal, personliga assistenter, barnskötare, förskollärare, fritidpedagoger och socialsekreterare.

Förstärkning av grundskolan 100 miljoner
Förstärkningen fördelas utifrån en tydlig social struktur där Gunnared, Lärjedalen, Bergsjön och Biskopsgården får ca 5 miljoner mer än övriga stadsdelar.

Förstärkning av äldreomsorgen 100 miljoner
Ökad bemanning för att avskaffa deltider. Generösare biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

Förstärkning av förskolan 65 miljoner
Satsning på modersmål och fler förskoleavdelningar. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på 10 förskoleavdelningar med ökat öppethållande på kvällstid.

Fritid och kultur – 30 miljoner
Fler fritidsgårdar och utökad fritidsverksamhet samt avgiftsfri kulturskola. Kolloverksamhet 2 miljoner

Övrigt inom SDN
Centrala medel till skolutveckling för att stärka arbetet med jämställdhet och elevinflytande inom grundskolan – 10 miljoner

Fler stadsdelar som arbetar med jämställdhet efter modellen "Jämt i Torslanda / Tynnered" – 3 miljoner

Arbetsmarknadsinsatser inom SDN 50 miljoner
Storstadssatsning 50 miljoner
Föreningsstöd 18 miljoner
Förstärkning av föreningsbidraget till stadsdelar där föreningsaktiviteten är låg för att utjämna snedfördelningen av antalet föreningsaktiva ungdomar mellan stadsdelarna.

Arbetsmarknadsinsatser 20 miljoner
Fler funktionshindrade i arbete. 4 miljoner

Stöd till våldutsatta kvinnor – 8 miljoner
Medel till kvinnojourer samt kunskapscenter om våld i nära relationer.

Satsningar kollektivtrafiken Fria resor för skolungdomar på kvällar och helger – 20 miljoner

Sänkt pris på månadskort till 400 kr – 100 miljoner

Utbyggnad av kollektivtrafiken – 60 miljoner

Skriv en kommentar