Okategoriserade

Svårare för ungdomar att få lägenhet med borgerlig regering!

Eva Olofsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och tidigare kommunalråd i Göteborg har ställt en fråga till Mats Odell (kd) om ungdomars möligheter till egen lägenhet. Hon är inte nöjd med svaret.
– man kan bara konstatera att möjligheter för unga att få bostad med den borgerliga politiken kommer att bli svårare, säger Eva. Läs frågan och svaret här.

"Igår fick jag svar på min fråga om bostäder för unga och kan bara konstatera att möjligheter  för unga att få bostad med den borgerliga politiken kommer att bli svårare. Det enda konkreta förslaget är skattelättnader för de som vill hyra ut hela eller delar av egen bostad. Men innebonede eller andrahandsboende är inte det bostadslösa ungdomar  behöver utan hyresrätter med rimliga hyror. Kampen för rätten till en bra bostad för alla behövs nu mer än någonsin."

Skriftlig fråga 2006/07:55

den 24 oktober

Fråga

2006/07:55 Ungdomars bostadsproblem

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I dag bor en tredjedel av ungdomar i tillfälliga kontrakt eller inneboende. Det innebär osäkra boendeförhållanden med ständig risk att få leta efter ny bostad. Lika många bor kvar hos föräldrarna fast många vill ha eget boende. Två tredjedelar av ungdomarna mellan 20 och 21 år saknar alltså en bostad med eget kontrakt.

Vid årsskiftet försvinner investeringsstödet till små hyreslägenheter. Utredningen som skulle lägga förslag för att underlätta ungdomars boende läggs ned. Sabo, de allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation, beräknar att kostnaderna för byggande av ett hyreshus ökar med upp till 20 %. Nu bryts den positiva utvecklingen med byggande av fler hyreshus och det blir åter lönsammare att bygga dyrare bostadsrätter. Samtidigt omvandlas i storstäderna privata hyresrätter till bostadsrätter och i Stockholm kommer den nytillträdda borgerliga majoriteten återigen att rea ut allmännyttan.

I Göteborg, min hemstad, vill vänsterpartiet tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister bygga 1 000 nya ungdomsbostäder de kommande åren. Det blir svårare nu, men målet står kvar. Fler hyresrätter är avgörande för ungdomars möjlighet till bostad. Enligt Göteborgs-Posten är Mats Odells lösning att genom skattelättnader göra det billigare för privatpersoner att hyra ut delar eller hela bostaden.

Mot denna bakgrund vill jag fråga stadsrådet Mats Odell:

Vilka åtgärder är stadsrådet beredd att vidta för att förbättra ungdomars möjligheter till egen bostad?

Svar på skriftlig fråga 2006/07:55

den 7 november

Svar på fråga

2006/07:55 Ungdomars bostadsproblem

 

Statsrådet Mats Odell

Eva Olofsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra ungdomars möjlighet till egen bostad.

Jag instämmer i att det är angeläget att ungdomar ska ha möjlighet att hitta ett eget boende. En viktig förutsättning för att öka ungdomars möj­lighet till egen bostad är att förbättra ungdomars möjlighet till egen för­sörjning. Regeringen har därför beslutat om särskilda arbetsmarknads­politiska åtgärder för att underlätta ungdomars etablering på arbetsmark­naden genom att nästa år införa en särskild jobbgaranti för unga under 25 år. Vidare kommer nedsättning av  arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 24 år att införas 1 juli nästa år.

Unga efterfrågar ofta billiga bostäder. Fastighetsskatten för flerbostads­hus kommer nu att sänkas med 20 procent. Det kan komma bostads­konsumenterna till del i form av sänkta utgifter för boendet. Nytilldel­ning av ränte- och investeringsbidragen upphör vid årsskiftet. Det finns mycket som tyder på att dessa stöd har varit kostnadsdrivande i bostads­byggandet. En viktig  uppgift för regeringen är att verka för långsiktigt goda villkor för bostadsbyggande under ekonomiskt stabila förutsätt­ningar. Grunden för detta är bl.a. en allmän ekonomisk politik som t.ex. innebär låg inflation och låga räntor.

Ett arbete som pågår är den utredning som ser över förutsättningarna och möjligheterna för att öka incitamenten för privatpersoner att hyra ut hela eller del av sin bostad. Det skulle då kunna leda till ett ökat utbud av bostäder på marknaden genom att de bostäder som redan finns skulle bli bättre utnyttjade.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 avsatt 100 miljoner kro­nor för att underlätta för enskilda att ordna bostad. Den närmare ut­formningen av stödet avser regeringen att återkomma till, men givetvis kommer även ungdomar att kunna omfattas av stödet.

Sammanfattningsvis ser jag alltså två centrala förutsättningar för att stödja ungdomars möjligheter till en egen bostad. Det första är att ungdomar ges möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och det andra är att bostadsmarknaden kan fungera mer långsiktigt och under stabila ekonomiska förutsättningar.


Inkom: 2006-10-24
Fördröjt svar: 2006-10-26
Besvarad: 2006-11-07

Skriv en kommentar