Okategoriserade

Specialistmottagning för våldtagna kvinnor behövs även i Västra Götaland

Den 7/11 lade vänsterpartiet en motion i regionfullmäktige angående akut omhändertagande av våldtagna kvinnor. I Stockholm finns sedan drygt ett år en mottagning som riktar sig till kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Reaktionerna har varit positiva, både från patienter och myndigheter.
I Västra Götaland beräknas antalet våldtäkter uppgå till drygt sexhundra under år 2006.
Mörkertalet är svårt att uppskatta men så kallade offerundersökningar tyder på att endast mellan 5-10 procent av dem som utsatts för sexuellt övergrepp gör en polisanmälan! Mörkertalet varierar över tid men benägenheten att anmäla förefaller ha ökat då antalet anmälda övergrepp ökat med 30-40 procent varje år de senaste åren.

Kvinnor som våldtas känner ofta både skuld och skam, vilket ibland kan leda till att de drar sig för att söka hjälp. Sannolikt är det få våldtäktsoffer som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. Om man dessutom måste passera en vanlig akutmottagning eller gynekologisk mottagning kan detta försvåras ytterligare. Samtidigt vet man att det är viktigt att kvinnan får ett snabbt omhändertagande.

" Det önskvärda vore att det i anslutning till akutmottagningen fanns ett speciellt rum eller avdelning (vid de större sjukhusen) dit dessa kvinnor alltid kan hänvisas. På denna mottagning skall finnas ett team bestående av gynekolog och barnmorska samt kurator och/eller psykolog, samtliga med specialkunskaper inom området", säger Anette Ternstedt, ersättare i regionstyrelsen och ledamot av regionfullmäktige i Västra Götaland.

"En specialmottagning där vården utformas kring patientens behov skulle leda till att fler kvinnor vågar och orkar söka hjälp och dessutom skulle ett professionellt mottagande öka kvalitén på rättsintyg som kan komma att ligga till grund för en eventuell rättsprocess".

För kontakt:

Annette Ternstedt,

ersättare i regionstyrelsen och

ledamot av regionfullmäktige                                       mobil:            0705- 88 73 74

Motionen kommer här:

 

MOTION

Angående akut omhändertagande av våldtagna kvinnor

I Västra Götaland beräknas antalet våldtäkter uppgå till drygt sexhundra under år 2006.

Mörkertalet är svårt att uppskatta men så kallade offerundersökningar tyder på att endast mellan 5-10 procent av dem som utsatts för sexuellt övergrepp gör en polisanmälan! Mörkertalet varierar över tid men benägenheten att anmäla förefaller ha ökat då antalet anmälda övergrepp ökat med 30-40 procent varje år de senaste åren.

Kvinnor som våldtas känner ofta både skuld och skam, vilket ibland kan leda till att de drar sig för att söka hjälp. Sannolikt är det få våldtäktsoffer som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. Om man dessutom måste passera en vanlig akutmottagning eller gynekologisk mottagning kan detta försvåras ytterligare. Samtidigt vet man att det är viktigt att kvinnan får ett snabbt omhändertagande.

Det önskvärda vore att det i anslutning till akutmottagningen fanns ett speciellt rum eller avdelning (vid de större sjukhusen) dit dessa kvinnor alltid kan hänvisas. På denna mottagning skall finnas ett team bestående av gynekolog och barnmorska samt kurator och/eller psykolog, samtliga med specialkunskaper inom området.

Med en specialmottagning där vården utformas kring patientens behov skulle leda till att fler kvinnor vågar och orkar söka hjälp. Ett professionellt mottagande skulle öka kvalitén på rättsintyg som kan komma att ligga till grund för en eventuell rättsprocess.

Med anledning av ovanstående föreslår jag

att en utredning görs med syfte att skapa ett gott akut omhändertagande av våldtagna kvinnor enligt ovanstående.

Vänersborg 2006-11-07

Annette Ternstedt (v)

Skriv en kommentar