Okategoriserade

Biltullar ger bättre kollektivtrafik och kortare bilköer

En fyrklöver företrädare för handeln, köpmännen och byggbranschen går till hårt angrepp på trängselavgifter och kräver besked av alla partier innan valet (GP 27/1). Vänsterpartiet svarar gärna direkt: Vi är förespråkare av trängselavgifter. Vi ser det som ett redskap att förbättra Göteborg avsevärt. Mer kollektivtrafik och färre bilar ger snabbare resvägar till och från jobbet. Färre parkeringsplatser ger ökat utrymme att bygga attraktivt boende i centrala staden, fler affärer, högre tillväxt och fler jobb.
Världens klimat förändras fort som vi alla har kunnat notera efter de senaste årens naturkatastrofer. Göteborg har problem med höga halter partiklar och kvävedioxid på flera platser. Biltrafiken bidrar kraftigt till dessa problem. De senaste dagarnas inversion och dåliga luft är ett tydligt tecken på den ohållbara trafiksituationen i Göteborg.
I det perspektivet är det galet att satsa på ökad vägkapacitet som debattörerna föreslår. Göteborg behöver inte fler bilar utan mindre farliga utsläpp. Fossilbränslena är för billiga och bär inte sina kostnader. Trängselavgifter i städerna är ett alternativ till höjda bensinskatter som riskerar att slå fel ur ett glesbygdsperspektiv.
Argumenten fyrklövern framför mot trängselavgifter är inte nya. Man målar upp en motsättning mellan biltullar och att bygga ut kollektivtrafiken och arbeta med attitydförändringar. Så är inte fallet. Ett införande av trängselavgifter skulle naturligtvis föregås av en rejäl utbyggnad av kollektivtrafiken. Arbetet med attitydförändringar pågår redan och att föra fram kravet på trängselavgifter i debatten bidrar till denna attitydförändring.
I artikeln påstås att trängselavgifter slår hårdast mot ekonomiskt svaga grupper. I verkligheten förhåller det sig precis tvärt om. Dagens Göteborg som kräver att man har bil slår hårdast mot dem som inte har råd att skaffa bil överhuvudtaget. En utbyggd kollektivtrafik, finansierad av trängselavgift däremot skulle gynna de med lägst inkomster.

Jöran Fagerlund (v)
Ordförande miljönämnden

Leni Persson (v)
Ledamot trafiknämnden

Skriv en kommentar