Okategoriserade

”Det är orimligt att de som har den mest utsatta situationen har det sämsta stödet”

Idag på FN:s dag för avskaffandet av allt våld mot kvinnor föreslår majoriteten i Göteborg ett åtgärdsprogram för speciellt utsatta kvinnor. Göteborgs Stad har ett handlingsprogram mot våld mot kvinnor som ger vägledning för hur kommunens personal ska förebygga, upptäcka och bistå de kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer.
– Göteborg har väl fungerande kvinnojourer och ett väl utvecklat samarbete mellan socialtjänst, sjukvård, frivilligorganisationer, polis och åklagare. Trots detta finns det grupper av kvinnor som inte fullt ut nås av kommunens stöd. Vi vill förstärka arbetet med speciellt utsatta kvinnor som riskerar att trilla mellan stolarna, säger det ansvariga kommunalrådet Eva Olofsson (v).

I uppdraget till stadskansliet att så snart som möjligt återkomma med förslag på hur stödet och skyddet av särskilt utsatta kvinnogrupper kan öka samt att ge förslag på hur kommunens personal kan höja sin kompetens i arbetet med dessa grupper. De grupper som särskilt lyfts fram är missbrukande kvinnor, kvinnor med psykiska funktionshinder, kvinnor med intellektuella funktionshinder, kvinnor med fysiska funktionshinder samt äldre kvinnor.

– Det är kvinnor med mycket olika bakgrunder men som på grund av sin livssituation riskerar att hamna i en beroendeställning till en man som misshandlar eller utnyttjar dem. Några kvinnor lever i miljöer där omgivningen inte ser dem som brottsoffer eller inte förmår upptäcka en misshandel eftersom tecknen på misshandel avfärdas som sjukdomssymptom, fortsätter Eva.

Det kan i många fall handla om att utveckla verksamheter som redan finns i ett samarbete med både det kommunala kriscentrum för kvinnor som med övriga kvinnojourer se hur nuvarande verksamheter kan bli mer tillgängliga.

– Vi vill också att stadskansliet ger förslag på hur kompetensen hos personalen kan öka och kunskaperna förbättras så att man tidigare kan upptäcka när dessa kvinnor utsätts för våld eller hot om våld. Det är orimligt att de som har den mest utsatta situationen har det sämsta stödet, avslutar Eva.

Skriv en kommentar